Statistika průmyslu nově očišťuje tržby a zakázky

Prezentované měsíční a čtvrtletní údaje tak zohledňují počet pracovních dní.

V průmyslu má sezona či počet kalendářních dnů nepochybně svůj vliv. Celozávodní dovolená velkého podniku nebo odlišné uspořádání svátků se může projevit na indexu v řádu několika procentních bodů. A právě sezonním očištěním údajů se snažíme tyto vlivy kvantifikovat a případně odstranit.

Do konce roku 2020 se v krátkodobé statistice průmyslu očišťovala pouze průmyslová produkce. S prvními údaji za rok 2021 se začaly očišťovat také průmyslové tržby a zakázky. Jedním z impulzů byly aktualizované požadavky Eurostatu na ukazatele zasílané členskými zeměmi v rámci krátkodobé průmyslové statistiky, druhým pak sladění výstupů v rámci rychlé informace průmysl.

Kde se projevuje sezónnost?

Během přípravy bylo v první řadě nezbytné položit si teoretickou otázku, zda tržby z průmyslové činnosti a nové průmyslové zakázky vůbec vykazují vliv sezonnosti a jak velký vliv na ně má počet pracovních dnů v daném měsíci. Oproti průmyslové produkci jsou tržby a zakázky více závislé na fakturacích. Otázka tedy zní: jsou rozdíly ve fakturacích sezonní, nebo spíše jen náhodné? V některých odvětvích nemusí mít sezona na objem tržeb vliv, neboť prodané zboží v daném měsíci mohlo být vyrobeno v předchozích měsících. Stejně tak se někde jako nejednoznačný jeví vliv počtu pracovních dní na počet nově uzavřených zakázek. Tyto teoretické předpoklady jsme dále otestovali exaktnějším způsobem.

Nejdříve bylo potřeba ověřit přítomnost sezonnosti v jednotlivých časových řadách na úrovni oddílů CZ-NACE. Z dílčích časových řad se nepřímou metodou skládá výsledný index za průmysl jako celek.

Na základě provedených testů se skutečně ukázalo, že v některých odvětvích u tržeb, ale zejména pak u zakázek, je přítomnost sezonnosti nejednoznačná. Výsledky různých testů se navíc v některých odvětvích lišily. Nakonec jsme zvolili přísnější měřítko, podle kterého jsme považovali za nesezónní pouze takovou časovou řadu, ve které jsme sezonnost zamítli při shodě všech tří testů. Takové časové řady byly nakonec pouze dvě, a to zakázky ve výrobě farmaceutických výrobků (NACE-CZ 21) a zakázky ve výrobě ostatních dopravních prostředků (NACE-CZ 30). To se ukázalo jako interpretačně smysluplné, neboť právě zakázky ve farmacii jsou značně kolísavé a obsahují jednorázové a těžko předvídatelné výkyvy. Ve výrobě ostatních dopravních prostředků je to navíc důsledek vnitřní heterogenity, neboť v tomto odvětví se vyrábějí jak jízdní kola, tak vlaky nebo letadla.

Očištěné údaje mají přednost

Očištěný index průmyslových tržeb za průmysl celkem je tedy nepřímou metodou složen kompletně z očištěných časových řad za dílčí průmyslová odvětví. Oproti tomu celkový očištěný index nových průmyslových zakázek je složen jak z očištěných časových řad, tak také ze dvou neočištěných, a to NACE-CZ 21 a NACE-CZ 30.

Co z toho tedy pro statistiku průmyslu a prezentaci dat vyplývá? Pro uživatele to znamená, že s vydáním rychlé informace průmysl za leden 2021 jsou nově, stejně jako v případě průmyslové produkce, upřednostněny očištěné údaje. Meziroční tempa jsou publikována ve formě očištěné o počet pracovních dnů. Meziměsíční, případně mezičtvrtletní indexy jsou navíc očištěny o vliv sezonnosti. Kompletní časové řady indexů průmyslových tržeb a zakázek od roku 2000 jsou k dispozici ve veřejné databázi v kapitole průmysl, energetika.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Statistiky