Jak se připojujeme na internet

Většina obyvatel Česka si může vybrat z několika variant internetového připojení. Proti ostatním zemím EU využíváme mnohem častěji bezdrátový fixní přístup k internetu.

Zrychlování rozvoje služeb v informační a komunikační oblasti zvyšuje nároky na stabilitu a kvalitu internetového připojení. Důležitým kritériem při výběru vhodné přípojky k internetu se proto stává rychlost stahovaného a odesílaného objemu dat. Její parametry významně ovlivňuje technologie, jejímž prostřednictvím je připojení zajištěno.

V Evropě jsme průměrní

Počet účastníků s fixním přístupem k internetu v Česku postupně narůstá. Zatímco v roce 2008 bylo zaznamenáno 1,3 milionu přípojek k fixnímu internetu, v roce 2019 to již bylo téměř 3,8 milionu přípojek. V přepočtu na 100 obyvatel v roce 2019 vykazovalo Česko 34,8 přípojky k fixnímu internetu, v roce 2017 to bylo 31,7 přípojky a v roce 2008 dosáhl jejich počet 12,5 přípojky.

V roce 2019 celkový počet přípojek s fixním přístupem k internetu v EU27 dosáhl hodnoty 158,3 milionu, což bylo v porovnání s rokem 2017 o 8,5 milionu přípojek více. Nejvíce účastníků s fixním přístupem k internetu mělo v absolutních počtech Německo (35,1 mil.) následované Francií (29,8 mil.). Důvodem je populační velikost uvedených zemí. V relativním vyjádření vztaženém na 100 obyvatel pak v roce 2019 měly nejvíce přípojek s fixním internetem Malta (45,9), Francie (45,7) a Dánsko (43,9). Nejméně přípojek na 100 obyvatel měly ve sledovaném období Polsko (20,5), Lotyšsko (26,7) a Rumunsko (27,3). Česko s 35 přípojkami dosahovalo téměř evropského průměru (35,6).

Pevných fixních přípojek bylo v roce 2019 v Česku zaznamenáno celkem 2,2 milionu, z toho 918 tisíc bylo prostřednictvím rozvodů telefonní sítě, 606 tisíc přes rozvody kabelové televize a 664 tisíc přes rozvody optické sítě.

Bezdrátových fixních přípojek fungovalo ve stejném roce 1,5 milionu. Největší zastoupení mezi nimi mělo v roce 2019 připojení v nelicencovaných (volných) kmitočtových pásmech s 1,1 milionem přípojek, což je téměř o polovinu více v porovnání s rokem 2008.

V EU27 bylo v roce 2019 evidováno 5,7 milionu bezdrátových fixních přípojek. V rámci Evropské unie je Česko dle údajů z roku 2019 na prvním místě v počtu přípojek bezdrátového fixního přístupu k internetu v absolutním (1,5 mil.) i relativním (14,4 na 100 obyvatel) vyjádření. Po Česku následuje Itálie, která v roce 2019 evidovala v absolutních počtech 1,3 milionu přípojek s bezdrátovým fixním přístupem. V relativním vyjádření patří druhé místo Slovensku (7,6), Itálie obsadila až osmou příčku (2,2).

Nejčastěji používanou technologií pro pevné fixní internetové připojení jsou v zemích Evropské unie podle údajů z roku 2019 telefonní sítě (53 %). Druhým nejčastějším typem připojení k pevnému fixnímu internetu jsou optické sítě (26 %) a třetím sítě pro kabelovou televizi (21 %).

Nejvíce přípojek využívajících telefonní síť na 100 obyvatel mělo v roce 2019 Řecko (39,5). V počtu přípojek prostřednictvím optické sítě na 100 obyvatel vedlo Švédsko (28,6) a prostřednictvím sítě kabelové televize Malta (22,4).

Domácnosti v Česku preferují wifi

Většinu uživatelů fixního přístupu k internetu v Česku tvoří domácnosti. V roce 2019 dosáhl jejich podíl na celkovém počtu přípojek s fixním internetem 83 %. Celkem bylo v českých domácnostech zaznamenáno 1,8 milionu pevných fixních přípojek a 1,2 milionu bezdrátových fixních přípojek. Téměř tři čtvrtiny domácností s bezdrátovým fixním přístupem volily připojení k internetu přes nelicencovaná (volná) kmitočtová pásma, kam patří i technologie fixní wifi. Významným faktorem pro využívání wifi sítí od lokálních poskytovatelů je zejména zajištění dostatečné kvality připojení za příznivou pořizovací cenu a dostupnost téměř na celém území Česka.

Na 100 obyvatel v roce 2019 připadalo 10,5 aktivní přípojky s bezdrátovým fixním internetem v domácnostech. První místo v počtu fixních přípojek s bezdrátovým přístupem k internetu v domácnostech na 100 obyvatel držel Jihočeský kraj (17,7), k nejrychlejšímu zvýšení počtu těchto přípojek od roku 2017 došlo ve Středočeském kraji (+48,8 tis.). Bezdrátové fixní připojení k internetu v Česku v roce 2019 nejčastěji využívaly domácnosti žijící v malých obcích do 2 000 obyvatel (465,1 tis.), v nichž také došlo k největšímu nárůstu proti roku 2017 (+93,8 tis.).

Progresivní vývoj v  českých domácnostech v rámci pevného fixního připojení zaznamenaly optické sítě. Počet jejich přípojek narostl mezi lety 2017 a 2019 o 81,8 tisíce na celkových 601,9 tisíce. Z toho bylo 320,5 tisíce přípojek evidováno v obcích do 50 000 obyvatel a 281,5 tisíce v obcích s 50 000 a více obyvateli. Nejvíce se počet nových přípojek optických sítí v domácnostech zvýšil v Moravskoslezském kraji (+18,6 tis.) a v Praze (+15,2 tis.), naopak v Karlovarském kraji došlo ke snížení o 1,3 tisíce.

Aktivních přípojek prostřednictvím pevné telefonní linky bylo v roce 2019 v českých domácnostech 667,1 tisíce, z toho 445,2 tisíce připadalo na domácnosti v obcích do 50 000 obyvatel. Největší zastoupení těchto přípojek měla Praha (129,1 tis.). V porovnání s rokem 2017 bylo v roce 2019 zaznamenáno 38,3 tisíce nových aktivních přípojek telefonní sítě a 14,1 tisíce nově instalovaných aktivních připojení k internetu přes kabelovou televizi. K významnému poklesu došlo u připojení přes telefonní síť zejména ve Zlínském kraji (–11,7 tis.) a v Jihočeském kraji (–11,2 tis.). Největší nárůst aktivních přípojek přes telefonní síť byl naopak zaznamenán v domácnostech v Praze (+17,8 tis.). U přípojek s kabelovou televizí došlo k nárůstu u domácností žijících v Praze (+9,6 tis.) a v Jihomoravském kraji (+2,3 tis.).

Počet aktivních přípojek k fixnímu internetu v českých domácnostech podle používané technologie (v tisících, 2019)

Nejvíce obcí má dvě možnosti připojení

Ve většině obcí (3,9 tis.) se v roce 2019 nabízely dva typy připojení k fixnímu internetu, jež mohly domácnosti v Česku využít. Vždy bylo k dispozici bezdrátové fixní připojení v kombinaci s další možností. Tu téměř z 99 % tvořily přípojky telefonní sítě. Obcí se třemi druhy připojení bylo 1,6 tisíce, přičemž všechny disponovaly infrastrukturou bezdrátové fixní sítě, kterou v 90 % doplňovaly přípojky telefonní sítě a optické sítě. Jedinou možnost připojení v roce 2019 mělo 484 obcí, v nichž z 99 % převažovaly bezdrátové fixní přípojky, v ostatních případech se jednalo o připojení přes telefonní síť. Celkem 320 obcí bylo v roce 2019 vybaveno infrastrukturou všech čtyř typů připojení k fixnímu internetu. V porovnání s rokem 2017 došlo k významnému vývoji v obcích vybavených jedním druhem připojení. Mezi nimi ubylo 156 obcí s pevnou telefonní linkou, a naopak o 392 narostl počet těch, kde bylo k dispozici bezdrátové fixní připojení.

Počet obcí podle dostupných technologií přístupu českých domácností k fixnímu internetu (2019)

Sítě a technologie nejčastěji používané domácnostmi pro přístup k internetu z pevného místa podle obcí, 2019

Fixní přístup k internetu se člení na pevný a bezdrátový. Do kategorie pevný fixní přístup se řadí připojení přes telefonní síť (xDSL), síť kabelové televize (CATV) či optickou síť (FTTH/B). Bezdrátový fixní přístup, označovaný zde zkratkou FW (Fixed Wireless), zahrnuje připojení prostřednictvím rádiové linky v licencovaných (včetně fixního LTE) a nelicencovaných, resp. volných (včetně fixního wifi) kmitočtových pásmech.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie