Spokojenost výrazně převažuje

V roce 2020 se ČSÚ po pětileté přestávce opět zeptal uživatelů, jak jsou spokojeni s výstupy a službami statistického úřadu a jak vnímají postavení této instituce ve společnosti.

Průzkumy spokojenosti uživatelů patří k „dobré praxi“ všech statistických úřadů. ČSÚ se poprvé na zkušenosti a názory uživatelů ptal v roce 2003. Nyní se průzkum obnovuje, nedá se ale říci, že ve stejné podobě, protože jsme při formulaci otázek využili zahraničních zkušeností a dotazník jsme výrazně změnili.

Sběr dat prostřednictvím webového formuláře probíhal od 11. prosince 2020 do 2. února 2021. Získány byly odpovědi od 201 respondentů, kteří se rekrutovali jednak z osob žádajících ČSÚ o poskytnutí nějakých informací, jednak ze zástupců partnerských organizací, např. pracovišť státní statistické služby nebo institucí spolupracujících s krajskými pracovišti ČSÚ. Nejedná se tedy o standardní statistické zjišťování, ale o anketu, která sice neposkytuje reprezentativní výsledky za celou populaci, ale vypovídá o názorech reálných uživatelů.

Mezi respondenty výrazně převládali vysokoškoláci (69 %), pětinu (21 %) tvořili středoškoláci s maturitou. Z hlediska profese nejvíce respondentů pracuje v soukromém sektoru (32 %) a ve státní správě a samosprávě (30 %). Další v pořadí jsou studující (13 %) a lidé z akademické sféry (11 %). Podle věku tvořily největší část osoby ve věku 46–64 let (39 %) a 26–45 let (38 %).

Informace z ČSÚ využívá denně 9 % respondentů, týdně 25 % a měsíčně 26 %. Čtvrtletní potřebu využití informací má 16 % respondentů a roční 10 %. K častějším uživatelům patří spíše akademici, k méně častým pak soukromý sektor.

Jako odpověď na otázku „K čemu využíváte statistické informace ČSÚ?“ respondenti nejčastěji vybrali možnost „pro svoji práci“. Poněkud překvapivé je, že hned na druhém místě se objevil „osobní zájem“. Třetí příčku se značným odstupem zaujala odpověď „ke studiu“. Nejčastěji hodnocené kategorie jsou také nejlépe hodnocené, i když v opačném pořadí dvou prvních možností. Za zásadní nebo důležité pro svoji práci označilo informace z ČSÚ 70 % respondentů a pro osobní zájem dokonce 78 %.

Pro práci jsou informace z ČSÚ nejdůležitější pro akademiky – za důležité nebo zásadní je považuje 89 % z nich. Velmi významné jsou také pro představitele státní správy a samosprávy, kteří je za důležité nebo zásadní označili z 80 %, zatímco z lidí ze soukromého sektoru tuto odpověď volilo jen 60 %.

Nejčastějším zdrojem je web

Mezi využívanými statistikami je jednoznačně nejpopulárnější statistika obyvatelstva, se značným odstupem pak následují ceny a inflace, zaměstnanost a nezaměstnanost, dále regionální statistiky a volby. Podíl spokojených je nejvyšší v případě voleb a cenové statistiky (93 %), vysoká míra spokojenosti panuje i se statistikami obyvatelstva a sčítáním lidu, domů a bytů (obojí 91 %), výstupy o zaměstnanosti a nezaměstnanosti a regionálními statistikami (90 %). Relativně nejméně spokojeni jsou uživatelé statistiky služeb a kultury (69 % a 63 %), ale i mezi nimi je vyšší počet spokojených než nespokojených.

Jako nejčastější zdroj, z něhož čerpají data ČSÚ, označili respondenti webové stránky úřadu. Vzhledem k tomu, že dotazník byl umístěn na těchto stránkách, není výsledek nijak překvapivý. Důležité ale je, že respondenti jsou s webem výrazně spokojeni (93 %). Mezi další nejčastěji uváděné zdroje patří veřejná databáze ČSÚ (88 %), jiné databáze a registry (např. RES, RSO) (90 %), časopisy ČSÚ (89 %), informační služby ČSÚ (88 %), otevřená data ČSÚ (81 %) a rychlé informace (85 %).

Obecně se dá říct, že nespokojenost je malá – negativně se k jednotlivým zdrojům vyjádřilo nejvýše 6 respondentů jako velmi nespokojeni a nejvýše 10 jako spíše nespokojeni.

Otázka „Pomohla vám nebo vaší společnosti některá ze statistik ČSÚ k rozhodnutí týkajícímu se vaší práce/podnikání?“ rozdělila respondenty přibližně na třetiny. Ano odpovědělo 32 % z nich, ne 29 % a zbývajících 39 % uvedlo nevím.

Hodnocení různých typů statistik (%)

ČSÚ je důvěryhodný a užitečný

Velká většina respondentů vyjádřila souhlas s tvrzeními, že výstupy ČSÚ jsou důvěryhodné, jasné (jasně prezentované), přesné, nezávislé (apolitické) a spolehlivé. Větší podíl nesouhlasných odpovědí se objevil u tvrzení, že výstupy jsou snadno dohledatelné, vizuálně atraktivní, dostatečně podrobné a publikované včas.

Velmi potěšující je vysoká důvěra ve statistiky ČSÚ, důvěřuje jim 94 % respondentů, přičemž více než polovina (54 %) jim důvěřuje zcela.

V části dotazníku zjišťující vnímání úřadu respondenti nejčastěji souhlasili s výroky, že ČSÚ sbírá a dále poskytuje užitečné statistické údaje, poskytuje svým uživatelům kvalitní informační služby a je nezávislý. Nejméně často souhlasili, resp. nejčastěji nesouhlasili s výroky, že ČSÚ se aktivně prezentuje na sociálních sítích, podnětně vstupuje do veřejné debaty nebo že přiměřeně zatěžuje své respondenty. Ve všech tvrzeních však několikanásobně častěji převažovalo souhlasné stanovisko, v nejméně příznivém případě dvojnásobně.

Podle 85 % respondentů přispívá ČSÚ svou činností k prosperitě ČR. Přesvědčení o příspěvku k prosperitě je tím větší, čím častěji respondenti užívají data ČSÚ.

Celkově působení ČSÚ hodnotí velmi pozitivně nebo spíše pozitivně 97 % respondentů a jen 3 % negativně.

Tři pětiny respondentů jsou podle svého tvrzení obeznámeny s činností ČSÚ dobře nebo velmi dobře. Poměrně překvapivý je relativně vysoký (téměř třetinový) podíl těch, kteří jsou s činností ČSÚ obeznámeni málo. I v tomto případě platí, že čím častěji respondent statistické informace užívá, tím lepší informace má o činnosti úřadu. Zlom mezi informovanými a neinformovanými nastává mezi čtvrtletními a ročními uživateli.

U většiny otázek byla nabídnuta možnost otevřeně vyjádřit svůj názor. Z odpovědí, které vyplnili respondenti svými vlastními slovy, se potvrdila zkušenost z minulých anket – uživatelé velmi oceňují profesionalitu a vstřícnost našich zaměstnanců, a to jak v ústředí, tak také na regionálních pracovištích.

Výsledky ankety jsou důležitým zdrojem informací o vnímání ČSÚ uživateli jeho dat a partnery a také o kvalitě poskytovaných služeb. Spolu s dalšími hodnoticími nástroji budou využity pro další zlepšování našeho servisu a komunikace s odbornou i laickou veřejností. Cenné budou také informace o vývoji jednotlivých parametrů v budoucnosti, protože ČSÚ je připraven anketu organizovat i v příštích letech.

Hodnocení výstupů ČSÚ (%)

Vnímání ČSÚ (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.