Motory v Česku pohání hlavně nafta

Ze všech ropných produktů se v České republice spotřebuje nejvíce motorové nafty. Její spotřeba od roku 2013 nepřetržitě rostla, loni se však snížila.

V roce 2007 byly na trh v České republice dodány celkem 4 miliony tun motorové nafty. V dalších šesti letech dodávky stagnovaly a od roku 2013 došlo k postupnému nárůstu o zhruba 4 % ročně. Od roku 2018 růst zpomalil, přesto bylo v roce 2019 dodáno na český trh 5 mil. tun motorové nafty, což bylo o 23,3 % více než v roce 2007. V roce 2020 se pak dodávky motorové nafty propadly na úroveň roku 2016 (4,7 mil. tun) a proti roku 2019 klesly o 4,6 %.

Na rozdíl od motorové nafty v případě motorového benzinu docházelo v letech 2007 až 2012 k poklesu dodávek a od roku 2013 ke stagnaci. Celkové dodávky motorového benzinu v roce 2019 dosahovaly 1,6 mil. tun, což ve srovnání s rokem 2007 znamenalo snížení o 23,1 %. V roce 2020 pak došlo k dalšímu propadu dodávek až na téměř 1,4 mil. tun, tedy o 9 % proti roku 2019. Podíl nafty k benzinu se mezi roky 2007 a 2020 změnil ze 66 : 34 % na 76,5 : 23,5 %.

Dodávky pohonných hmot na český trh (tis. t)

Zdroj: ČSÚ
Polovina nafty z dovozu

Pohonné hmoty dodané na český trh pocházejí jak z tuzemských rafinerií, tak se k nám i dovážejí. V případě motorové nafty došlo mezi lety 2007 až 2020 k nárůstu dovozů ze zhruba 1,6 mil. tun na 2,5 mil. tun, tedy o 60 %. Dovoz motorového benzinu v podstatě stagnoval s mírným poklesem v letech 2012 až 2015. V roce 2020 se ho dovezlo 0,5 mil. tun, tedy o 19,4 % méně než v roce 2007. Ke zvýšení dovozu obou komodit došlo v roce 2016, kdy kvůli havárii v rafinerii nastal výpadek tuzemské výroby.

Vývoz motorové nafty v roce 2007 činil 297 tis. tun a v roce 2020 dosáhl 769 tis. tun (2,6krát více). Proti roku 2019 však došlo k poklesu o 4,8 %. Také vývozy motorového benzinu se zvedly, a to ze 195 tis. tun v roce 2007 až na 431 tis. tun v roce 2020 (2,2krát více). V letech 2014, 2015, 2017 a 2019 pak byly vývozy vyšší než dovozy. V roce 2020 vývoz opět poklesl o 27,7 % ve srovnání s rokem 2019.

Mezi země, s nimiž Česko nejvíce obchoduje s pohonnými hmotami, patří Německo, Slovensko, Rakousko, Polsko a Maďarsko. V roce 2020 dovezla Česká republika polovinu motorové nafty z Německa (více než 1,3 mil. tun), před 13 lety ovšem převažoval dovoz ze Slovenska, odkud se tehdy dovážela rovněž polovina celkového množství. V loňském roce činil import z těchto dvou zemí 85 % všech dovozů motorové nafty do Česka, přičemž v roce 2007 činil jejich podíl 76 %. V průběhu uvedených let import z Německa postupně narůstal, zatímco ze Slovenska spíše stagnoval. Podíl dovozů z Rakouska klesl od roku 2010 do roku 2020 z 24,6 % na 5,7 %.

Největším odběratelem motorové nafty z Česka bylo ve sledovaném období stabilně Slovensko s podílem 48,1 % v roce 2007 a 51,9 % v roce 2020. V roce 2020 se tam vyvezlo 399 tis. tun. Zvyšoval se podíl vývozu do Německa ze 6,7 % v roce 2007 na 23,9 % v roce 2020 a do Maďarska z 3,0 % v roce 2007 na 12,9 % v roce 2020. Naopak výrazně klesl vývoz motorové nafty do Rakouska, a sice z 22,9 % v roce 2007 na 4,8 % v roce 2020.

Importovaný benzin hlavně ze Slovenska

Motorového benzinu se v roce 2020 do Česka dovezlo 560 tis. tun. Převažoval dovoz ze Slovenska, který tvořil 50,9 % všech dovozů, tj. 285 tis. tun. V průběhu sledovaného období však jeho podíl postupně klesal. Dále následovaly dovozy z Německa (28,6 %) a Rakouska (14,5 %).

Nejvíce exportovaného motorového benzinu v roce 2020 od nás mířilo do Německa, kam se ho vyvezlo 244 tis. tun, což odpovídá 56,6 % celkového množství. V roce 2007 byl tento podíl jen 20 %. Ke zvýšení došlo na úkor vývozů na Slovensko, které poklesly ze 49,2 % v roce 2007 až na 19,9 % v roce 2020. Vývozy do Rakouska byly nejvyšší v roce 2012 (33,9 %), následně začaly klesat a v roce 2020 činil podíl této země už jen 3,5 %. Do Maďarska se motorový benzin po přerušení od roku 2008 začal vyvážet zase až v roce 2013. V roce 2020 však vývozy dosáhly pouze hodnoty 44 tis. tun, což odpovídalo 10,2 % z celkového vývozu. Vývozy do Polska byly do roku 2016 zcela minimální, v roce 2017 vyskočily na 174 tis. tun (27,9 %), a následně se opět snížily na 11,1 % v roce 2018, 17,9 % v roce 2019 a 9,7 % v roce 2020.

Dovozy a vývozy pohonných hmot (tis. t, 2020)

Zdroj: ČSÚ

Jak se projeví alternativní paliva

V příštích letech lze v souvislosti se zaváděním alternativních paliv v dopravě očekávat pokles spotřeby motorové nafty a motorového benzinu. Podle Národního akčního plánu čisté mobility by se měla spotřeba fosilních paliv v dopravě do roku 2030 snížit o 30 %. Zavádění alternativních pohonů je však teprve v počátcích. Svědčí o tom například statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA). Z 202 972 nově zaregistrovaných osobních automobilů v roce 2020 bylo 64,61 % na benzinový pohon, 29,69 % na naftový pohon, 0,64 % na CNG a 0,63 % na kombinovaný pohon benzin a LPG. Čistě elektrický pohon mělo pouze 2 866 automobilů, tedy 1,41 %. Kombinaci benzinu a elektřiny využívalo 1 866 automobilů (0,92 %) a nafty s elektřinou jen 112 automobilů (0,06 %).

Mapa ropovodů v ČR

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika