Výdaje na zdraví z vlastních kapes neustále rostou

Během posledních deseti let se zvyšovaly průměrným tempem 4,2 % ročně, v roce 2019 však vyskočily o 8 %.

V roce 2019 dosáhly v Česku celkové přímé výdaje domácností na zdravotní péči 62,1 mld. Kč a tvořily 13 % celkových výdajů na zdravotní péči. Meziroční nárůst výdajů byl nejvyšší za posledních deset let. Nejvýrazněji se na něm podílely výdaje domácností za léky. Průměrný Čech utratil v roce 2019 za zdra­votní péči 6 tisíc korun.

V rámci EU platíme relativně málo

V letech 2010 až 2019 zaplatily domácnosti za zdra­votní péči celkem cca 500 mld. Kč, přičemž výdaje placené z kapes pacientů rostly v průměru o 4,2 %ročně. Nejvyšší meziroční nárůst byl zazname­nán právě v roce 2019 a činil zhruba 8 %. Česko se v rámci EU řadí spíše mezi státy, v nichž se domác­nosti podílejí na financování zdravotní péče v menší míře. Podobný podíl můžeme najít i v Německu, Dánsku či Švédsku, naopak třeba v Maďarsku se domácnosti podílejí na financování zdravotní péče cca 30%, v Bulharsku a Rumunsku dokonce bez­mála 40 %. V přepočtu na obyvatele v roce 2019 za zdravotní péči utratil každý Čech 5 816 Kč, skoro o 1 700 Kč více než před deseti lety.

Uvedenými výdaji domácností jsou myšleny přímé náklady na zdravotní péči, kdy si lidé platí z vlastní kapsy především léky, ať už se jedná o do­platky za medikamenty na předpis, nebo volně pro­dejné léky a ostatní léčiva. Z rozpočtu domácností jsou hrazeny i příplatky, regulační poplatky za po­hotovostní služby a poplatky za různá potvrzení. V neposlední řadě se do této skupiny výkonů hrazených z rozpočtů domácností řadí služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (fyzioterapie, den­tální hygiena, kosmetické operace aj.). Ve výdajích domácností naopak nejsou zahrnuty platby, které jsou zpětně propláceny (např. refundace od zdravot­ních pojišťoven při úhradě naléhavé zdravotní péče v zahraničí nebo zpětné vracení doplatků za léky při překročení ochranného limitu).

Nejvíce vydávají domácnosti za léky

Největší část finančních prostředků na zdravotní péči vydávají domácnosti každoročně za léčiva a ostatní zdravotnické výrobky (33,9 mld. Kč v roce 2019). Čtyři pětiny z této kategorie tvoří náklady na léky, ať už volně prodejné, či na předpis. Zbývající podíl výdajů směřuje na terapeutické pomůcky a vybavení (brýle, naslouchadla, ortopedické pomůcky, berle, in­validní vozíky, pomůcky pro diabetiky apod.). Částka ve výši 33,9 mld. Kč, kterou zaplatily domácnosti v roce 2019 za léčiva a zdravotnické výrobky, tvořila 7,1 % z celkových výdajů na zdravotní péči.

Výdaje domácností na volně prodejné léky od roku 2014 každoročně rostou. Mezi roky 2018 a 2019 došlo k výraznému nárůstu výdajů (téměř o 900 mil. Kč) za volně prodejné léky včetně doplňků stravy. Do­mácnosti za léky bez předpisu v roce 2019 utratily 15,2 mld. Kč, tedy téměř čtvrtinu celkových výdajů českých domácností na zdravotní péči. V přepočtu tak každý obyvatel České republiky zaplatil za volně prodejné medikamenty 1 428 Kč.

Obdobný vývoj výdajů domácností byl zazname­nán i u léků na předpis. V roce 2019 na ně doplácely české domácnosti o 700 mil. Kč více než v roce 2018 a jejich finanční hodnota se pohybovala na úrovni bezmála 12 mld. Kč (tedy 1 105 Kč na obyvatele), což je nejvíce ve sledovaném období. Za posledních deset let lidé na doplatky za léky na předpis vydali z vlastních kapes přes 100 mld. Kč.

Výdaje domácností v Česku na zdravotní péči v roce 2019 (mil. Kč, %)

Zdroj: ČSÚ
Pojišťovny platí za léky víc

Pro úplnost je třeba doplnit, že celkově bylo v České republice v roce 2019 vydáno za léky 91,3 mld. Kč, což představovalo necelou pětinu běžných výdajů na zdravotní péči. Na jednoho obyvatele ČR připadla průměrná částka za léky ve výši 8 555 Kč. Pro zají­mavost, v roce 2014 to bylo zhruba o 1 500 Kč méně. Vedle domácností se na platbách za léky na předpis podílejí zdravotní pojišťovny, které za ně v roce 2019 vydaly 35 mld. Kč. Financují ale i léky spotřebo­vané ve zdravotnických zařízeních, což činilo dalších 29,2 mld. Kč. Celkem tak zdravotní pojišťovny zapla­tily za léky 64,2 mld. Kč, tedy pětinu svých veškerých výdajů na zdravotní péči v Česku.

Celkové výdaje za léky na jednoho obyvatele České republiky (Kč)

Výdaje na léky v Česku podle místa spotřeby (mld. Kč)

Tisíce za nadstandardní výkony

Domácnosti v Česku zaplatily v roce 2019 téměř 11 mld. Kč za stomatologická ošetření, tedy 17 % z celkových výdajů na zdravotní péči. Každý obyva­tel České republiky si z vlastní kapsy připlatil za stomatologické zákroky v průměru 1 012 Kč, což je asi o 300 Kč více než před deseti lety.

Z vlastních zdrojů si domácnosti připlácejí rovněž na specializovanou ambulantní péči, která zahrnuje nejrůznější balíčky nadstandardní péče (obvyklé například u gynekologů), služby nutričních tera­peutů, center léčby obezity nebo center asistované reprodukce. V roce 2019 si za tyto zdravotní služby domácnosti připlatily 4,5 mld. Kč. Částkou ve výši necelých 5 mld. se pak české domácnosti podílely také na příplatcích za lůžkovou rehabilitační péči. Do této kategorie spadá například příspěvková lázeň­ská léčebně rehabilitační péče, v rámci které zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. V am­bulantních zařízeních rehabilitační péče pak domác­nosti utratily 1,9 mld. Kč.

V neposlední řadě si české domácnosti připlatily také za lůžkovou léčebnou péči, zejména příplatky za nadstandardní pokoj, stravu apod. V roce 2019 na ni vynaložily celkem 1,5 mld. Kč. Dalších zhruba 200 mil. Kč pak uhradily za regulační poplatky za ná­vštěvu lékařské pohotovostní služby.

Poznámka

Údaje prezentované v tomto článku se mohou nepatrně lišit od údajů v publikaci Výsledky zdravotnických účtů v ČR, 2010–2019, neboť pro účely článku byly použity revidované údaje o výdajích na konečnou spotřebu domácností v národním pojetí v běžných cenách z 1. 7. 2021.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost