Statistická rada zhodnotila průběh sčítání jako úspěšný

Členové rady jednali také o vývoji administrativní zátěže spojené se statistickými zjišťováními.

Dne 18. června 2021 se v centrále Českého statis­tického úřadu v Praze uskutečnilo již 69. jednání České statistické rady, po dlouhé době za fyzické přítomnosti členů. Kvůli protiepidemickým opatře­ním se od jara 2020 konala jednání formou per ro­llam nebo videokonferenčně. V první části zasedání byla členům rady předložena pravidelná informace o přípravě zjišťování v rámci vyhlášky o programu statistických zjišťování na rok 2022 a nově také přehled šetření v domácnostech bez zpravodajské povinnosti. Následovala diskuze o vývoji admini­strativní zátěže, způsobech jejího snižování a o vli­vech požadavků EU. Druhý blok jednání byl věno­ván informaci o stavu projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Po seznámení se statistikami postupu sběru formulářů a s aktuálním stavem zpracování dat členové rady konstatovali, že tento nejnáročnější statistický projekt desetiletí byl úspěšně zvládnut, a to včetně nastavení komunikační kampaně smě­rem k nejširší veřejnosti, uživatelské přívětivosti online formuláře a zvládnutí krizové komunikace v iniciační fázi projektu.

Samotnému jednání rady předcházelo slavnostní předání diplomů absolventům 26. a 27. běhu specia­lizovaného statistického studia, které ČSÚ pořádá každý rok pro zaměstnance státní statistické služby. Ocenění předali absolventům společně předseda ČSÚ Marek Rojíček a děkan Fakulty informatiky a statis­tiky VŠE Jakub Fischer. Studium probíhá nepřetržitě od roku 1965, letos se koná již 56. ročník a je určeno absolventům vysokých škol, kteří nemají odborné sta­tistické vzdělání nebo od jeho absolvování mají delší časový odstup a chtějí si doplnit a rozšířit své znalosti. Na tomto studijním programu ČSÚ dlouhodobě spolupracuje s Fakultou informatiky a statistiky VŠE, která poskytuje kapacity svých profesorů a pedagogů. Přihlásit se mohou nejen zájemci z řad ČSÚ, ale jsou vítáni i uchazeči z jiných ústředních úřadů a institucí, případně také ze soukromé sféry. Každého běhu se účastní skupina přibližně 10 zaměstnanců ČSÚ.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.