Eva Krumpová: Na nová volební pravidla jsme připraveni

S první místopředsedkyní ČSÚ jsme hovořili o úloze úřadu při organizaci voleb a o tom, jak je zajištěna správnost a bezpečnost dat při zpracování volebních výsledků.

ČSÚ se od roku 1990 podílel na organizaci všech voleb. Jaká je ve volebním procesu jeho hlavní role?

Role Českého statistického úřadu je ve volebním procesu zásadní, v centrále ČSÚ se sbíhají volební výsledky ze všech téměř patnácti tisíc volebních okrsků a úřad provádí jejich konečnou sumarizaci a přepočet na mandáty jednotlivým volebním stranám. Nutno říci, že v tom máme letité zkušenosti již od prvních svobodných voleb v roce 1990 a systém zpracování volebních výsledků se snažíme stále zdokonalovat. Vycházíme přitom vždy z aktuální podoby příslušného zákona a musíme pochopitelně reagovat na jeho případné úpravy. Důležitým úkolem ČSÚ je i školení okrskových volebních komisí, jejichž role je v našem volebním systému nezastupitelná, protože zaručují politickou a občanskou kontrolu voleb.

Teprve nedávno se změnila volební pravidla, která se projeví v odlišném přepočtu mandátů či v tzv. uzavírací klauzuli pro volební koalice. Jak se s touto poměrně rychlou změnou pravidel ČSÚ vyrovnal? Jste na volby připraveni?

ČSÚ poskytoval součinnost již v průběhu příprav zákona při modelování výsledků voleb s využitím dat z předchozích let. Bylo nutné průběžně sledovat vývoj návrhů při projednávání změn parlamentem a analyzovat jejich dopady do systému zpracování výsledků voleb v ČSÚ. Na úpravy volebního zákona jsme museli reagovat velmi rychle. Znamenalo to implementovat nový systém přepočtu hlasů na mandáty do centrálního programového zpracování, do prezentačního systému volby.cz i do metodických materiálů sloužících k informování veřejnosti a jako podpora k zodpovídání dotazů. Každopádně jsme v tomto ohledu připraveni.

Jak dlouho vlastně trvá volby připravit?

Příprava na nové volby začíná bezprostředně po skončení voleb předchozích. V posledních letech je to dáno i tím, že se volby celostátního významu konají každý rok. Vzpomeňme loňské volby do krajských zastupitelstev, předloňské volby do Evropského parlamentu či ještě dřívější volby do zastupitelstev obcí. V příštím roce to budou opět volby do zastupitelstev obcí spojené s volbou do třetiny Senátu a v roce 2023 nás čekají volby nového prezidenta republiky. Do příprav voleb je zapojen takřka celý úřad, počínaje lidmi přímo ve volebních týmech, kteří připravují metodiku, výpočetní techniku, programové vybavení, školení pracovníků, organizační a personální zabezpečení, a konče těmi, kteří zajišťují materiální zabezpečení a logistiku. V průběhu roku se navíc několikrát konají tzv. malé volby, v nichž se volí nová zastupitelstva obcí tam, kde došlo k poklesu předepsaného počtu zastupitelů, nebo se zastupitelstva rozpadla. Takové budou například 18. září, tedy jen několik málo týdnů před sněmovními volbami.

Dotknou se nadcházejících sněmovních voleb nějak opatření proti šíření nemoci covid-19?

V polovině srpna byl vydán ve Sbírce zákonů zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Ten předpokládá zřízení takzvaných drive-in stanovišť pro možnost volit osobám, které jsou v nařízené izolaci či karanténě z důvodu onemocnění covid-19. Zvláštní způsoby hlasování se použijí, bude-li 15. září 2021 trvat stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav. Z toho vyplývá, že ČSÚ musí být připraven i na variantu, že zákon bude aktivován. Zkušenosti s tím máme z loňských krajských a senátních voleb, a máme tedy připravené potřebné scénáře a hygienické prostředky i ochranné pomůcky.

Ing. Eva Krumpová

Absolvovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze a následně pracovala jako vedoucí oddělení pro rozvoj a projektovou činnost na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V ČSÚ působila v letech 1997 až 2011 v oblasti statistiky výdajů na životní prostředí. Zastávala také pozici vedoucí oddělení evropských fondů. Podílela se rovněž na řadě projektů jak ze strukturálních fondů, tak Eurostatu. Místopředsedkyní Českého statistického úřadu je od srpna 2017.

Základním kamenem pro sčítání hlasů jsou volební komise. Pomáhá ČSÚ s jejich přípravou a mohou si členové komisí nějak ověřit své znalosti?

Informovanost a erudici členů okrskových volebních komisí se neustále snažíme zvyšovat tak, aby byl každý hlas započítán opravdu správně, v souladu se zákony. Vytváříme a zdokonalujeme příslušnou metodiku a provádíme i školení okrskových volebních komisí. Letos jsme ve spolupráci s Ministerstvem vnitra připravili nové videopořady, které jsou využívány jak při školení, tak je možné si je opětovně pustit v pohodlí doma, pokud si členové komisí nejsou například v něčem jistí. Dále jsou vytvořeny prezentace a příklady vyhodnocení hlasovacího lístku. Novinkou pro letošní rok je možnost ověřit si po absolvování školení znalosti prostřednictvím online testu, který zájemci najdou na našich webových stránkách volby.cz.

Jak vlastně probíhá samotné přebírání dat od volebních komisí? A mohou si jejich členové ověřit, zda se s výsledky během přenosu a při dalším zpracování neudálo něco nesprávného?

Pro přejímku je vytvořeno celkem 506 přebíracích míst ČSÚ u pověřených obecních úřadů a úřadů městských částí či obvodů a jedno přebírací místo na Ministerstvu zahraničí pro hlasy z ciziny. Určený člen okrskové volební komise v zapečetěné obálce předává na přebírací místo zkontrolovaný a všemi členy volební komise podepsaný zápis o průběhu a výsledku hlasování včetně všech požadovaných příloh. Pracovníci ČSÚ provedou kontrolu úplnosti podkladů a logických vazeb mezi údaji. Poté vloží data do systému a komisi vydají písemný doklad potvrzující, že výsledek hlasování byl do dalšího zpracování bezchybně převzat, a předají komisi také opis uložených dat. Členové komise si tak mohou ověřit, že údaje, které ČSÚ převzal, souhlasí s údaji v zápisu. Poté jsou data z okrsku v zabezpečené elektronické podobě odeslána do centra ČSÚ a uložena do databáze. Okrskové výsledky jsou průběžně zpřístupňovány na internetové adrese volby.cz a zde je opět možnost kontroly, že data převzatá od okrskové volební komise souhlasí s daty uvedenými na webových stránkách.

S jakou časovou prodlevou jsou výsledky zveřejňovány na webu volby.cz?

Výsledky hlasování jsou zveřejňovány po provedení logických kontrol téměř bezprostředně po odevzdání okrskovou volební komisí.

Víte, kdy můžeme očekávat zveřejnění konečných výsledků?

Z čistě formálního hlediska výsledky voleb schvaluje na svém jednání Státní volební komise a následně jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů. To asi ale ode mne slyšet nechcete. ČSÚ v otázce očekávání volebních výsledků žádné predikce nedělá. Rozumím tomu, že pro média je atraktivní zejména rychlost, nicméně zpracování volebních výsledků nejsou dostihy. Podstatná je pro nás kvalita zpracování a dodržení příslušných metodických a zákonných pravidel. Voliči rozhodují o osudu naší země na další čtyři roky a je důležité, aby akt jejich vůle byl zpracován se všemi náležitostmi a veškerou odpovědností a vážností. Na nějaké minutě či hodině tak skutečně nezáleží. Každopádně za běžných okolností a podle zkušeností z přechozích let bývají výsledky sněmovních voleb známy většinou v brzkých večerních hodinách v den ukončení hlasování. Neznámou je ale samozřejmě například epidemická situace v říjnu, která může někde zpracování výsledků zpomalit, či míra zájmu samotných voličů.

Volební web ukazující průběžné a následně i konečné volební výsledky je veřejností považován již za něco samozřejmého. Je tomu skutečně tak, nebo jde spíše o službu navíc?

Žádný ze zákonů neurčuje ani nám nenařizuje okamžité zveřejnění výsledků do úrovně jednotlivých okrsků tak, jak jsou uživatelé nyní zvyklí. Nicméně jsem velmi ráda, že tuto službu můžeme a umíme poskytnout. Jedná se totiž o jednu z možností okamžité kontroly, že data, která nám jsou předána, jsou přesně ta, která vstupují do výpočtu pro získání poslaneckého mandátu. A výsledky jsou tak velmi rychle dostupné a zároveň transparentní a ověřitelné.

Znamená případná nedostupnost volebního webu ohrožení zpracování volebních výsledků?

Prezentace volebních výsledků a zpracování výsledků voleb jsou dva naprosto oddělené procesy a případná nedostupnost webové prezentace neovlivní volební proces, tedy ani zpracování výsledků hlasování. Pro případnou nedostupnost máme připravena náhradní řešení. V souvislosti s tím mohu zmínit, že v posledních letech ČSÚ nabízí online specializované volební datové přístupy mediím, která je pak používají pro vlastní, často velmi zdařilé, prezentace volebních výsledků, a jsou tak jedním z hlavních kanálů informujících veřejnost o průběžných výsledcích voleb.

Jaké kroky ČSÚ činí pro zajištění bezpečnosti voleb?

Kroků, které ČSÚ dělá jak v rámci příprav, tak během realizace voleb pro zajištění bezpečnosti je mnoho. Odrážejí se například v již zmiňovaných školeních okrskových volebních komisí a personálním zajištění na úrovni naší centrály. Týkají se ale i průběžné modernizace našeho vybavení i aktualizace systémů pro zpracování volebních výsledků. Je potřeba zdůraznit, že ČSÚ je jen jedním z aktérů volebního procesu a jeho role je zejména ve zpracování výsledků voleb. Samozřejmostí je pro nás proto součinnost a spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou Ministerstvo vnitra, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a mnoho dalších.

Zabývá se Český statistický úřad nějak volebními průzkumy?

Ne. Český statistický úřad žádné volební průzkumy neprovádí a ani mu to nepřísluší. Nikdo si tedy u nás jakýkoliv předvolební průzkum nemůže objednat a ani žádný takový z naší vůle nevzniká. Naší rolí je být nezávislý a nestranný zpracovatel volebních výsledků a toho se také striktně držíme.

Rozhovor si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.