Zpráva o soběstačnosti seniorů

Potíže při vstávání ze židle nebo z postele pociťuje 30 % osob ve věku 65 a více let a 6 % z nich není schopno se samostatně vykoupat či osprchovat.

Zdravotní stav, zejména u starších lidí, lze popsat buď pomocí různých diagnóz, nebo také podle toho, zda a do jaké míry vedou zdravotní problémy k omezení soběstačnosti. To se posuzuje na základě zvládání pěti základních denních činností (activities of daily living – ADL): najíst se, obléknout se, vstát z postele, použít toaletu a vykoupat se či se osprchovat. Vedle toho existuje skupina tzv. instrumentálních všedních činností (instrumental activities of daily living – IADL), která zahrnuje sedm schopností: připravit jídlo, nakupovat, vykonávat lehké domácí práce, vykonávat těžké domácí práce, užívat léky, telefonovat, nakládat s penězi. Zatímco omezení v některých instrumentálních všedních činnostech (IADL) vede ke zhoršení kvality života seniora, omezení v základních aktivitách denního života (ADL) může vyžadovat potřebu každodenní péče druhé osoby.

Odpovědi na míru obtíží při zvládání základních i instrumentálních všedních činností byly zjišťovány v Evropském šetření o zdraví EHIS 2019. Před interpretací výsledků je nutné upozornit, že šetření se týkalo pouze osob žijících v soukromých domácnostech, tedy nikoliv osob žijících např. v domovech pro seniory.

Základní denní činnosti

Dvě třetiny osob starších 65 let uvedly, že nemají žádné potíže při vykonávání základních denních činností (ADL), a v tomto ohledu jsou tedy zcela nezávislé. Čtvrtina uvedla „určité potíže“ při zvládání základních denních činností a zbylých 8 % pociťovalo velké potíže alespoň u jedné z pěti základních činností péče o vlastní osobu, nebo alespoň jednu z uvedených činností nezvládaly bez pomoci vůbec. Absolutně se jedná o více než 170 tisíc osob, které mají v oblasti ADL výrazně omezenou soběstačnost.

Míra obtíží se stejně tak jako výskyt zdravotních problémů zvyšuje s věkem. Zatímco ve věku 65–74 let mělo určité potíže s ADL 19 % a velké potíže 3 % osob, u seniorů ve věku 75 a více let mělo určité potíže již 36 % a velké potíže 17 % osob. Velké potíže při zvládání ADL (včetně neschopnosti vykonávat ADL vůbec) se týkaly shodně 3 % mužů a 3 % žen ve věku 65–74 let a 13 % mužů a 19 % žen ve věku 75 a více let. To je dáno zejména tím, že ženy se dožívají vyššího věku, takže podíl těch nejstarších vůči ostatním věkovým skupinám je mezi ženami výrazně vyšší než v případě mužů. A míra obtíží s věkem narůstá.

Z výše jmenovaných pěti základních ADL měli lidé nejčastěji potíže se vstáváním z postele / ze židle, s nímž se potýkalo téměř 30 % osob ve věku 65 a více let a 46 % osob v kategorii 75+. Naopak nejsnadnějším úkolem bylo najíst se. V této činnosti uvedlo potíže 7 % všech seniorů a 13 % osob ve věku 75 a více let.

Jako činnost, kterou senioři bez pomoci vůbec nezvládají nebo s ní mají velké potíže, byla nejčastěji označována koupel, respektive sprchování. Uvedlo ji 6 % respondentů.

Ze všech osob, pro které je obtížná alespoň nějaká ADL, využívalo 53 % při zvládání běžných činností péče o vlastní osobu pomoc či pomůcky. Ze seniorů, kteří mají velké potíže s vykonáváním alespoň jedné z pěti základních ADL, nebo alespoň jednu z těchto činností vůbec nezvládají, využívá pomoc téměř 90 %.

Více pomoci by uvítalo 40 % z těch, kteří už nějakou pomoc využívají, a 15 % ze všech, kteří mají alespoň určité potíže s ADL, ale pomoc doposud nevyužívali.

Osoby ve věku 65 a více let podle potíží s ADL (%)

Instrumentální všední činnosti

Jak již bylo řečeno, kromě omezení v základních činnostech péče o vlastní osobu (ADL) byly zjišťovány i potíže s tzv. instrumentálními všedními činnostmi (IADL), které souvisejí s udržováním chodu domácnosti a samostatným hospodařením. V této oblasti nemělo žádné potíže pouze 37 % osob ve věku 65 a více let, 33 % se potýkalo s určitými potížemi a 30 % (více než 620 tisíc osob) mělo velké potíže s alespoň jednou ze sedmi výše jmenovaných IADL, nebo alespoň jednu z daných činností bez pomoci vůbec nezvládaly.

I zde je pochopitelně se zvyšujícím se věkem zastoupení seniorů s potížemi vyšší. Ve věku 75 a více let měl velké potíže s alespoň jednou ze sedmi IADL téměř každý druhý. Vysoká míra obtíží se vyskytuje zejména u vykonávání těžkých domácích prací, jako je např. mytí oken či vysávání. Velké potíže s výkonem náročnějších domácích prací (včetně případů, kdy danou činnost člověk bez pomoci nezvládne vůbec) má 29 % osob ve věku 65 a více let. Druhý největší problém představuje nakupování, které činí velké potíže 11 % osob ve stejné věkové skupině.

Ze všech osob ve věku 65+, které mají alespoň nějaké potíže s IADL, využívala pro jejich zvládání více než čtvrtina pomoc či pomůcky. Ze všech, kteří mají velké potíže s vykonáváním alespoň jedné ze sedmi IADL, nebo alespoň jednu z těchto činností vůbec nezvládají, pomoc využívá téměř 45 %. Více pomoci by uvítalo 40 % z těch, kteří už nějakou pomoc využívají, a 8 % z těch, kteří mají alespoň určité potíže s IADL, ale pomoc doposud nevyužívali.

Osoby ve věku 65 a více let podle potíží s ADL a IADL (%)

Česko je nadprůměr EU

Předběžná data Eurostatu ukazují podíly osob s obtížemi při zvládání ADL a IADL v jednotlivých státech EU. Průměr 22 evropských zemí, za něž jsou data dostupná, ukazuje, že téměř 70 % osob ve věku 65 a více let zvládá ADL a IADL bez velkých obtíží, 22 % má velké potíže při zvládání pouze v oblasti instrumentálních činností (IADL) a méně než 9 % má velké potíže jak při vykonávání ADL, tak IADL. Zanedbatelný podíl (méně než 1 %) představují osoby, které mají potíže pouze s péčí o vlastní osobu (ADL). Údaje z Česka v roce 2019 byly zhruba na úrovni tohoto předběžného evropského průměru.

Mezi jednotlivými státy Evropy ale existují výrazné rozdíly. Zatímco v Lucembursku, Švédsku a Dánsku má velké potíže při zvládání ADL nebo IADL méně než 15 % osob ve věku 65+, na opačné straně spektra nalezneme např. Rumunsko s 57 % podílem. Vzhledem k tomu, že Evropské výběrové šetření o zdraví se týkalo pouze osob v soukromých domácnostech, srovnání jednotlivých zemí odráží do jisté míry spíše skutečnost, nakolik jsou v nich rozšířena pobytová zařízení sociální péče a služby domácí péče, než rozdíly ve zdravotním stavu, respektive soběstačnosti. Ze všech osob ve věku 65+, které mají velké potíže se zvládáním ADL nebo IADL, jich v Rumunsku využívalo služeb domácí péče méně než 5 %, zatímco v Lucembursku 35 % a v Dánsku dokonce 52 %. V Česku se jednalo o 16 % podíl.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.