Nejvíce odstřelených jelenů v historii

V mysliveckém roce 2020/2021 byly v rámci statistiky myslivosti zaznamenány rekordní odstřely zvěře jelení, daňčí a mufloní. U černé a drobné zvěře došlo naopak k výraznému propadu úlovků.

V mysliveckém roce 2020/2021 bylo na území České republiky 5 786 honiteb, z toho 200 obor a 286 bažantnic. Z hlediska vlastnického vztahu se většinou jedná o honitby společenstevní (4 268), podle způsobu využívání převládají honitby pronajaté (5 035). Honební pozemky zaujímaly plochu 6 884 619 ha (87,3 % území ČR), z toho bylo 56,7 % zemědělské půdy, 37,6 % lesní půdy, 1,4 % vodních ploch a 4,3 % ostatních pozemků. Průměrná výměra honitby činila 1 190 ha, obory 245 ha a bažantnice 318 ha. Počet psů s loveckou upotřebitelností byl 30 432. Největší skupiny tvořili ohaři (33,6 %), jezevčíci (21,1 %) a teriéři (20,1 %), nejméně byli zastoupeni severští psi (0,3 %, 84 psů). Ze zařízení pro přikrmování zvěře bylo evidováno nejvíce slanisek (97 428) a krmelců (81 212). Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně klesl o 1 157 na 88 876. Jejich úbytek se tedy zrychlil.

Rekordní odstřely jelenů, daňků a muflonů

V sezoně 2020/2021 bylo odstřeleno 29 842 kusů jelení zvěře (jelen evropský; o 825 ks více oproti předchozímu období), což je nejvyšší zaznamenaná hodnota v historii. Po roce 2014, kdy bylo uloveno 23 361 kusů, dochází k neustálému postupnému navyšování odstřelu. Všeobecně se loví hlavně mláďata a samice (76,8 %), obdobné je to u daňčí a mufloní zvěře.

Rekordní počet 19 382 odstřelených kusů je evidován také u siky, menšího nepůvodního jelena s hojnějším výskytem především na západě Čech.

V případě daňčí zvěře byl odstřel ve výši 30 982 ks také rekordní, dokonce překročil počet ulovené jelení zvěře. I zde je patrný dlouhodobější rostoucí trend, oproti předchozímu období došlo k nárůstu o 6,9 % (2 004 ks). Nezanedbatelné množství daňčí zvěře, téměř 17 %, bylo uloveno v oborách.

Odstřel mufloní zvěře ve výši 10 580 ks (o 475 ks více oproti minulému období) je také nejvyšší v historii. Pokračuje navyšování odstřelů, které bylo zřetelné již v předchozím roce.

V kategorii srnčí zvěře došlo k mírnému navýšení odstřelu na 105 570 kusů. V předchozí sezoně to bylo 103 018 kusů, takže došlo k nárůstu o 2 552 ks. V rámci úlovků je u této zvěře nejvíce zastoupena dospělá zvěř samčí, srnec představoval téměř 46 %.

Základní údaje o honitbách (2020)

Výrazný pokles odstřelu černé a drobné zvěře

Odstřel černé zvěře (prase divoké) ve výši 160 811 ks představuje meziročně výrazný pokles o 79 007 ks (na 67,1 % předchozího úlovku). Je však nutné si uvědomit, že v minulém období byl zaznamenán historický rekord. Lovila se hlavně selata (zhruba 66 % odstřelené černé zvěře). U odstřelů této zvěře dochází v posledních letech k výraznému kolísání, když se rekordní úlovky střídají s výrazně nižšími počty. Všeobecně je vidět dlouhodobější snaha redukovat množství černé zvěře, a to i za pomoci různých pobídek či nástrojů (např. finanční motivace, prodloužení doby lovu).

V případě zajíců bylo meziročně zaznamenáno významné snížení odstřelu o 11 369 kusů na 32 210. V rámci posledních deseti let se jedná o podprůměrnou hodnotu.

Odstřel zvěře (tis. ks)

U naší nejvýznamnější pernaté zvěře také došlo ke znatelnému poklesu úlovků. V sezoně 2020/2021 bylo zaznamenáno 331 432 ulovených bažantů, což představuje pokles o 124 245 kusů (27,3 %). U kachny divoké se počet odstřelených ptáků snížil o 36 049 na 206 979. Pernatá zvěř je často závislá na umělém odchovu.

Na pokles odstřelů mohla mít vliv pandemie nemoci covid19. Do určité míry byly omezeny společné lovy, někde se i rušily. Případné omezení honů a naháněk se mohlo projevit v počtech ulovených kusů drobné i spárkaté zvěře (zajíci, bažanti, kachny, černá zvěř).

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství