Zaměstnanci a podnikatelé v době covidové

Zatímco 4. čtvrtletí roku 2019 se neslo v duchu pozitivních statistik, zejména nízké nezaměstnanosti, ve 4. čtvrtletí roku 2020 už byla situace zcela jiná.

Z porovnání dat z výběrového šetření pracovních sil za všechny zaměstnané (tedy zaměstnance i podnikající) za čtvrté čtvrtletí v letech 2019 a 2020 je zřejmý celkový pokles o přibližně 33 tisíc mužů a 56 tisíc žen. Pokles se týkal téměř všech věkových kategorií, nejvíce potom věkové skupiny 25–29 let (o 41 tisíc osob, z toho 30 tisíc žen), dále 40–44 let (o 33 tisíc osob, z toho 16 tisíc žen) a 35–39 let (o 29 tisíc osob, z toho 19 tisíc žen).

Zatímco ve věku 40–44 let se na početním propadu zaměstnaných podíleli muži i ženy rovným dílem, v ostatních dvou uvedených věkových kategoriích se pokles týkal zejména žen. Jedná se totiž o období, kdy řada žen končí vysokoškolské vzdělání a nastupuje na trh práce, anebo kdy značná část žen odchází na mateřskou dovolenou.

V některých věkových kategoriích došlo naopak k nárůstu počtu zaměstnaných, nejvýraznější posun tímto směrem zaznamenala skupina 45–49 let. V ní ve sledovaném období přibylo 35 tisíc zaměstnaných osob, většinou mužů (21 tisíc).

Přibyli podnikající muži i ve vyšším středním věku

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 se na území České republiky nacházelo přibližně 852 tisíc podnikatelů, z toho 262 tisíc žen. Ženy tedy představovaly téměř 31 % podnikajících a jejich podíl se na úrovni okolo 30 % drží už několik let. Nejnižší podíly žen mezi podnikateli byly zaznamenány v nejmladších věkových kategoriích. Ve věkové skupině 20–24 let to bylo 22 %, v kategorii 25–29 let tvořily ženy čtvrtinu podnikajících. Nejsilnějším zastoupením žen se vyznačovaly věkové skupiny 35–39 let (35 %) a 55–59 let (34 %).

Podíl podnikajících ze všech zaměstnaných činil 16 %, v případě žen to bylo 11 % a mezi muži 20 %. Menší hodnota u žen než u mužů platí ve všech sledovaných věkových skupinách. Nejvyšší podíl podnikajících najdeme v kategorii 65 a více let, ve které podnikalo 26 % zaměstnaných žen a 42 % zaměstnaných mužů.

Celkové počty podnikajících se ve sledovaném období příliš neměnily, pokles byl jen zanedbatelný. Výraznější rozdíly jsou ale patrné při třídění podle pohlaví a věku.

Zatímco podnikatelů mužů mírně přibylo o zhruba 6 tisíc, počty podnikajících žen prořídly přibližně o 7 tisíc. Nejvíce podnikajících žen (6 tisíc) ubylo ve věku 35–39 let, přičemž ve stejné věkové skupině zaznamenali významný pokles i podnikající muži (5 tisíc).

Zatímco u všech zaměstnaných došlo k nejmarkantnějšímu snížení početního stavu ve věku 25–29 let, v případě podnikajících v této věkové skupině k početní změně v podstatě nedošlo, zmínit lze jen velmi mírný nárůst počtu žen podnikatelek.

Za zvláštní pozornost stojí věková kategorie 45–49 let, a to speciálně u mužů. Z 21 tisíc zaměstnaných mužů, o něž tato věková skupina ve sledovaném období narostla, jich totiž 17 tisíc podnikalo.

Nejvíce zaměstnaných ubylo ve zpracovatelském průmyslu

Zřejmě není velkým překvapením, že nejcitelnější ztráty zaměstnaných byly zaznamenány u obou pohlaví ve zpracovatelském průmyslu, což je podle odvětví vůbec nejpočetněji zastoupená kategorie. K výraznému snížení počtu došlo rovněž v případě zaměstnaných žen v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (o téměř 25 tisíc) a v případě mužů v dopravě a skladování (propad o 37 tisíc), přičemž úbytek žen v tomto odvětví byl zanedbatelný.

Ve sledovaném období naopak narostly počty osob zaměstnaných v odvětví informační a komunikační činnosti (o 29 tisíc). Za tímto nárůstem stojí v drtivé většině muži, kterých přibylo 27 tisíc. Počet podnikatelů v tomto odvětví se zvýšil o 15 tisíc a zde se jednalo výhradně o muže. Spíše růstový trend zaměstnaných vykázalo u obou pohlaví rovněž stavebnictví, které je také doménou mužů. V odvětvích vzdělávání a zdravotní a sociální péče, kde jsou zaměstnány především ženy, došlo k navýšení počtu žen v každém přibližně o 16 tisíc.

Nejcitelnější úbytek podnikajících (téměř 14 tisíc, z toho 11 tisíc mužů) je spjatý s odvětvím velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel.

Podnikající ženy na rozdíl od zaměstnankyň nevykázaly ve sledovaném období v žádném z odvětví citelnější početní zvýšení.

Počty zaměstnaných podle věku (4. Q 2020, tis. osob)

Trh práce opouštějí hlavně vyučení

Ke změnám mezi čtvrtými čtvrtletími let 2019 a 2020 došlo též v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání podnikatelů a především zaměstnanců.

V případě podnikajících se tyto změny týkaly zejména mužů. Zatímco vyučených zhruba o 8,5 tisíce ubylo, vysokoškolsky vzdělaní podnikající muži zaznamenali nárůst téměř o 15 tisíc.

U zaměstnanců byl zaznamenán výrazný pokles počtu vyučených. Markantní snížení lze sledovat hlavně u mužů, jejichž početní stav klesl přibližně o 57 tisíc na 876 tisíc osob. Stavy vyučených zaměstnankyň propadly zhruba o 35 tisíc na 523 tisíc žen. Vysoká čísla napovídají, že osoby s nižším vzděláním pracovaly patrně v odvětvích, která byla pandemií a následnými vládními opatřeními postižena nejvíce. Z porovnání počtů vyučených mužů a žen mezi oběma čtvrtletími podle odvětví ekonomických činností je zřejmé, že kromě nejpočetněji zastoupeného zpracovatelského průmyslu nastal pokles v dopravě a skladování a rovněž v ubytování, stravování a pohostinství.

K navýšení počtu o 33 tisíc došlo u mužů zaměstnanců s maturitou. V případě žen se na růstu podílely zejména vysokoškolačky. Přibylo jich 24 tisíc.

V dopravě a skladování poklesly počty zaměstnanců o 21 tisíc osob. Mužů v tomto odvětví ubylo dokonce 25 tisíc, celkové skóre vyrovnaly zaměstnankyně, jichž 4 tisíce přibyly. Propouštění se týkalo hlavně osob živících se manuálně, jako například řidičů apod., zatímco ženy, kterých je v dopravě a skladování mnohem méně než mužů, vykonávaly spíše administrativní činnosti.

Při detailnějším pohledu je vidět, že v dopravě a skladování ubylo nejvíce pracujících v silniční nákladní dopravě a stěhovacích službách. Jednalo se o 16 tisíc osob.

V odvětví ubytování, stravování a pohostinství ubylo přibližně 18 tisíc osob (8 tisíc mužů a 10 tisíc žen). Na tomto snížení se nejvíce podílelo stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních, odkud odešlo 8 tisíc osob.

Shrnutí

Mezi čtvrtými čtvrtletími let 2019 a 2020 není ani tak významná celková změna početního stavu, jako změny ve věkové a vzdělanostní struktuře a podle odvětví ekonomických činností. Pokles se týkal především zaměstnanců, mladých osob ve věku 25–29 let, mužů a nejčastěji vyučených pracujících v dopravě a skladování či v ubytování, stravování a pohostinství. Nejcitelněji se snižování stavu zaměstnanců dotklo silniční nákladní dopravy a stěhovacích služeb a také stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních.

Podíl podnikajících ze všech zaměstnaných v daných věkových skupinách (4. Q 2020, %)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost