Regionální ročenka Eurostatu

Data za jednotlivé členské země, nebo dokonce shrnutá za celou Evropskou unii neposkytují úplný a dostatečný obrázek o situaci v různých oblastech života Evropanů. V řadě případů je pro učinění správných rozhodnutí třeba získat informace ve větším detailu, zjistit rozdíly mezi úžeji definovanými skupinami obyvatel či územními celky.

Proto Eurostat vydává pravidelnou publikaci, která představuje důležitá statistická data nejen z hlediska jednotlivých států, ale hlavně na základě regionálního členění známého pod zkratkou NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics). Evropská unie je tak rozdělena na 92 regionů úrovně NUTS 1, 240 regionů NUTS 2 a 1169 regionů NUTS 3. Česká republika je tvořena jedním regionem NUTS 1, 8 regiony NUTS 2 a 14 regiony NUTS 3, které odpovídají současným krajům.

V publikaci jsou zpracovány údaje i za území vybraných nečlenských zemí. Pro ně byly regiony vytyčeny na základě dohody mezi Eurostatem a místními statistickými autoritami podle kritérií vycházejících z klasifikace NUTS.

Informace o NUTS slouží zejména jako podklad při uplatňování kohezní politiky, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie. Statistická data tak patří mezi nejdůležitější argumenty při vyjednávání, kolik peněz z evropských fondů bude do jednotlivých regionů rozděleno.

Data pro publikaci byla z jednotlivých národních statistických úřadů shromažďována na jaře letošního roku, zobrazují proto většinou stav z roku 2020, případně 2019.

Každá kapitola regionální ročenky Eurostatu přináší statistické informace ve formě map, obrázků a infografik spolu s popisnou analýzou zdůrazňující hlavní zjištění. Regionální ukazatele jsou prezentovány pro následujících 13 oblastí: obyvatelstvo, zdraví, vzdělávání, trh práce, životní podmínky, digitální společnost, ekonomika, obchod, výzkum a vývoj, cestovní ruch, doprava, životní prostředí a zemědělství.

Nejlidnatějšími regiony NUTS 2 v EU jsou zpravidla ty, v nichž se nacházejí hlavní města států. Jako populačně nejsilnější můžeme označit regiony Berlína, Atén, Madridu, Paříže, Záhřebu, Říma, Amsterdamu, Varšavy a Lisabonu. Nejmenším počtem obyvatel se naopak vyznačují hornaté regiony Španělska a Itálie, dále pak řídce osídlené ostrovy v Řecku, ale také pusté oblasti Portugalska a Finska.

Věkový medián pro EU jako celek v roce 2020 byl 43,9 roku, přičemž 6 z 10 regionů s nejstarším obyvatelstvem najdeme v Německu, kde je současně na stejném území vykazována poměrně vysoká nezaměstnanost a nízké disponibilní příjmy. Velký podíl věkově starých regionů se nachází také v Itálii a ve Španělsku a rovněž ve Francii, ve které však celkové skóre dorovnávají regiony s velmi nízkou věkovou strukturou. Mladší obyvatelstvo obecně přitahují regiony v okolí velkých aglomerací, i když za nejmladší evropské země by se daly označit Albánie, Turecko a Island.

Více zde.