Práce v zemědělství mladé lidi příliš neláká

Pokles počtu zaměstnanců souvisí jednak s růstem produktivity, ale také s nízkou atraktivitou práce v tomto oboru.

V roce 2020 pracovalo v zemědělství celkem 176,8 tisíce osob, z toho pravidelně zaměstnaných pracujících bylo 124,5 tisíce a nepravidelně zaměstnaných 48,8 tisíce. Na sezonní výpomoc bylo využito 3,5 tisíce agenturních pracovníků a osob samostatně výdělečně činných. Za 20 let se počet pracujících v zemědělství snížil o 26,9 %, přičemž úbytek pracovních sil byl výraznější v podnicích s živočišnou výrobou (–41,2 %) jako důsledek útlumu chovů, koncentrace zvířat a automatizace provozů.

V  subjektech zemědělských podnikatelů, drobnochovatelů a drobnopěstitelů v roce 2020 pracovalo 61,8 tisíce osob, v porovnání s rokem 2000 téměř o čtvrtinu méně. Pro tyto subjekty je charakteristický růst počtu vypomáhajících rodinných příslušníků na úkor zaměstnanců a nepravidelně zaměstnaných na dohody. Zatímco v roce 2000 členové rodiny tvořili 34,6 % z celkového počtu pracujících a zaměstnanci společně s nepravidelně zaměstnanými 25,7 %, po 20 letech to bylo 38,9 % členů rodiny a 19,5 % zaměstnanců a nepravidelně zaměstnaných.

V podnicích právnických osob se počet pracujících za 20 let snížil o 28,3 % na 115,0 tisíce osob, pravidelně zaměstnaných dokonce o 45,8 % na 70,4 tisíce. Podíl nepravidelně zaměstnaných na dohody, kteří bývají využíváni na sezonní práce s vysokým podílem ruční práce, naopak vzrostl proti roku 2000 o 37,5 % na 42,1 tisíce. Dalších 2,5 tisíce bylo agenturních pracovníků a OSVČ.

Mzdy pod celostátním průměrem

Přepočtem pracujících na plně zaměstnané (podle standardizované metodiky EU – roční pracovní jednotka pro zemědělský cenzus v ČR = 1 800 hodin) dojde ke snížení počtu pracovníků v roce 2000 o 27,9 % na 174,3 tisíce úvazků a v roce 2020 již o 46,1 % na 95,4 tisíce úvazků. Počet plných úvazků u fyzických osob v roce 2020 dosáhl 30,2 tisíce, tedy 2,9 plně zaměstnaného na 100 hektarů obhospodařované zemědělské půdy, u právnických osob to bylo 65,2 tisíce úvazků, což odpovídá 2,7 plně zaměstnaného na 100 ha.

Pracující v zemědělském sektoru stárnou a většina zemědělských podniků má problém se získáváním nových pracovníků. Vedle fyzicky i časově náročné a společensky nedoceňované práce je příčinou i výše odměn. Větší část pracovníků v zemědělství je za svou práci odměňována formou mezd, které jsou dlouhodobě pod úrovní průměrné mzdy v ČR. V roce 2020 činil rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou na přepočtené počty zaměstnanců v rezortu zemědělství a průměrem ČR téměř 7 tis. Kč – za rezort dosáhla mzda 28 734 Kč, za republiku celkem 35 662 Kč.

 Podíly různých typů zaměstnaných v zemědělství (%)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.