Zdravotní sestry na vzestupu

Díky covidovým odměnám si zdravotní sestry v roce 2020 výrazně finančně polepšily. Existují však značné rozdíly podle toho, kde sestry pracují a jaké mají vzdělání.

Podle údajů získaných v rámci speciálního zpracování dat ze strukturální mzdové statistiky pracovalo v minulém roce ve zdravotnictví v zaměstnaneckém poměru téměř 80 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek (dále jen zdravotní sestry). Jde o přepočtený počet na zaměstnance s plným úvazkem a plně placenou dobou, nezahrnuje se např. doba nemoci či neplaceného volna.

Všeobecné sestry bez specializace se v roce 2020 na celkovém počtu podílely ze 70 %, v absolutním vyjádření jich bylo u nás zaměstnáno téměř 55 tisíc. Všeobecných sester se specializací bylo ve stejném roce přibližně 21 tisíc a na celkovém počtu zdravotních sester se podílely 27 %. Porodní asistentky tvořily jen zhruba 3 %, v roce 2020 jich u nás v porodnicích pracovalo méně než 2,5 tisíce. Tři pětiny všeobecných sester a porodních asistentek působily ve mzdové sféře a zbylých 40 % ve sféře platové.

Za pět let nárůst o 19 tisíc

Průměrná hrubá měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek dohromady v minulém roce vzrostla o 16,5 %. Jde o nejvyšší nárůst od roku 2015. V absolutním vyjádření se průměrná mzda zdravotních sester meziročně zvýšila o téměř 6 500 Kč na 45 648 Kč. Stejně jako v případě lékařů vzrostly v roce 2020 procentuálně i absolutně nejvíce mzdy nejmladším sestrám ve věku 25 až 29 let. Průměrnou mzdu v Česku v roce 2020 převýšila mzda zdravotních sester o pětinu, absolutně o 7 100 Kč. Přitom ještě v roce 2015 zdravotní sestry u nás vydělávaly v průměru o 600 Kč méně, než byla průměrná mzda všech zaměstnanců. Úroveň mezd všech zaměstnanců s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním, které je v současnosti standardně vyžadováno pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, překonaly sestry a porodní asistentky až v roce minulém.

K výraznému růstu mezd zdravotních sester docházelo i v předchozích letech. Rychleji než průměrná mzda v Česku se zvyšují již od roku 2015 a dvojciferným tempem pak třetí rok v řadě. Za pět let si sestřičky polepšily v průměru o 70 %, což představuje nárůst téměř o 19 tisíc Kč. V případě všeobecných sester a porodních asistentek se specializací se výdělky v tomto období zvýšily dokonce o téměř 80 % z 32 tis. Kč na 57 tis. Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda sester *)

Pozn.: *) zahrnuje všeobecné sestry a porodní asistentky

Příspěvek covidu

Do rekordního nárůstu mezd a platů sester v minulém roce se výrazně promítly především mimořádné „covidové“ odměny pro pracovníky ve zdravotnictví. V roce 2020 se veškeré odměny podílely 13,1 % na celkových výdělcích sester a porodních asistentek, zatímco v roce předchozím to bylo 5,5 %. Podíl odměn na průměrné hrubé mzdě byl v roce 2020 vyšší u sester pracujících v soukromých zdravotnických zařízeních a u sester se specializací.

Na vyšší výdělky sester v loňském roce měl vliv i vyšší počet odpracovaných hodin. Měsíční placená doba sester se specializací vzrostla meziročně v průměru o téměř dvě hodiny. Ve mzdové sféře dosáhla 174,4 hodiny a v platové sféře 176,1 hodiny. To je téměř o 20 hodin měsíčně více, než by odpovídalo plnému úvazku ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, ve kterých pracuje velká část sester. Je důležité zmínit, že k nárůstu odpracovaných hodin došlo i vlivem toho, že minulý rok řada zdravotních sester nemohla chodit do práce z důvodu karantény nebo ošetřování člena rodiny, které se do odpracované doby nezapočítávají. V roce 2020 meziročně vzrostl ve zdravotnictví počet případů dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, kam jsou zahrnuty i karantény, o 75 %, absolutně jde o nárůst o téměř sto tisíc případů.

Za plat, nebo za mzdu?

Všeobecné sestry a porodní asistentky pochopitelně nejsou z hlediska odměňování homogenní skupinou zaměstnanců. Výše jejich výdělku se liší podle nejrůznějších kritérií, mezi něž patří například stupeň a obor specializace, kraj, ve kterém pracují, dosažené vzdělání nebo věk, což souvisí především s délkou jejich praxe. Významným faktorem je však zejména to, zda jsou odměňovány platem podle státem stanovených platových tabulek, nebo pracují za mzdu, a to převážně v soukromých zdravotnických zařízeních.

Minulý rok vzrostl průměrný hrubý měsíční plat zdravotních sester v organizacích přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví a v příspěvkových nemocnicích krajů a měst o pětinu, což v absolutním vyjádření představuje nárůst o 9 tis. Kč na 56 900 Kč. Jde o výrazně vyšší nárůst než v případě zdravotních sester působících ve mzdové sféře. Těm se výdělky meziročně zvýšily o necelých 5 tisíc Kč (15 %) na 38 000 Kč. Výdělky sester a porodních asistentek v platové sféře jsou tak již o polovinu vyšší než ve sféře mzdové – v roce 2015 byly vyšší o přibližně třetinu. Do mzdové sféry spadají i krajské, městské či oblastní nemocnice fungující jako obchodní společnosti s většinovým podílem kraje nebo města.

Průměrné měsíční výdělky sester*) podle sféry působení (tis. Kč)

Pozn.: *) zahrnuje všeobecné sestry a porodní asistentky

Výdělky ovlivňuje specializace

V roce 2020 dosáhla průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek se specializací částky 57 037 Kč. Průměrnou mzdu sester bez specializace tak přesáhla o více než 15 tis. Kč. Příjmy sester se specializací rostly rychleji za celé sledované období, od roku 2015 se zvýšily o 25 100 Kč (79 %), zatímco sestrám bez specializace narostly „jen“ o 16 200 Kč (65 %).

Výše uvedené rozdíly ve výdělcích v platové a ve mzdové sféře jsou výrazně ovlivněny právě i jinou strukturou zaměstnaných sester. Sestry se specializací působí především ve fakultních nemocnicích a v dalších velkých specializovaných ústavech, naopak v soukromých zdravotnických zařízeních a ambulancích výrazně převažují sestry bez specializace – např. dětské sestry nebo sestry u praktických lékařů.

Ale i při srovnání výdělků pouze sester se specializací jsou patrné výrazné rozdíly podle toho, zda se jedná o práci za plat, či za mzdu. Zatímco výdělky sester se specializací v platové sféře dosáhly v roce 2020 v průměru 61 091 Kč, jejich kolegyně ve mzdové sféře dostávaly o téměř deset tisíc méně (51 644 Kč). V platové sféře dokonce 22 % sester se specializací bralo více než 70 tis. Kč, což je třikrát vyšší podíl než ve mzdové sféře. Naproti tomu polovina sester bez specializace ve mzdové sféře měla v roce 2020 průměrnou hrubou měsíční mzdu nižší než 30 tis. Kč. V platové sféře takto nízkou mzdu v minulém roce již téměř žádná všeobecná sestra ani porodní asistentka neměla. Uvedené rozdíly jsou výrazně ovlivněny nejen počtem přesčasových hodin, ale i tím, zda se jedná o sestry pracující v zařízeních s nepřetržitým provozem. Podíl příplatků za noční a víkendové směny a práci přesčas je totiž výrazně vyšší u sester v platové sféře. Z hlediska sledovaných oborů měly nejvyšší průměrné výdělky sestry v platové sféře na odděleních JIP, a to bezmála 65 tis. Kč.

Průměrné měsíční výdělky žen ve zdravotnictvíí a v dalších vybraných povoláních (tis. Kč, 2020)

Výdělky v závislosti na vzdělání a věku

Vzhledem k současným kvalifikačním požadavkům na práci všeobecných sester a porodních asistentek narůstá podíl těch, které mají vyšší odborné, bakalářské nebo magisterské vzdělání. Jestliže v roce 2015 měla toto vzdělání necelá pětina (15,5 tis.) zdravotních sester, v roce 2020 to byla již čtvrtina (20 tis.). S vyšším stupněm dosaženého vzdělání rostou průměrné výdělky zdravotních sester, a to zejména v platové sféře. Sestry se specializací s vysokoškolským (magisterským) vzděláním vydělávaly v roce 2020 v průměru o 8 tis. Kč více než ty, které měly vzdělání středoškolské s maturitou, v případě sester bez specializace dosáhl tento rozdíl dokonce 11,5 tis. Kč.

Průměrný věk sester zaměstnaných v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních u nás v čase roste. V roce 2020 dosáhl 46,3 roku, tedy o 1,5 roku více než před pěti lety. Na rozdíl od mzdové sféry se průměrný plat ve sféře platové zvyšuje spolu s věkem, což je dáno platovými tabulkami zohledňujícími roky praxe.

Průměrná hrubá měsíční mzda sester*) podle specializace a sféry působení

Pozn.: *) zahrnuje všeobecné sestry a porodní asistenky

Povolání zdravotní sestry se začíná vyplácet

Povolání sestra je, na rozdíl od lékařů, dominantně ženskou záležitostí. Mezi 75 tisíci všeobecnými sestrami bylo v minulém roce jen 2 tisíce mužů, tedy necelá 3 %. V případě porodních asistentek najdeme muže jen ve výjimečných případech. Ale když už muži povolání zdravotní sestry vykonávají, tak mají, i díky vyšší specializaci, výrazně vyšší průměrné výdělky než ženy.

Ženy na pozici odborných zdravotnických pracovníků se podílejí přibližně 10 % na všech zaměstnankyních v Česku. Téměř 80 tisíc zdravotních sester pak odpovídá přibližně polovině ze všech žen zaměstnaných ve zdravotnických povoláních, mezi které patří vedle sester i lékařky, praktické sestry, farmaceutky a lékárnice, odborné pracovnice obsluhující lékařská zařízení, radioložky, laborantky nebo fyzioterapeutky. Navíc na pomezí zdravotnictví a sociálních služeb působí v zaměstnaneckém poměru dalších více než 30 tisíc ošetřovatelek.

Dále už se budeme zabývat pouze počty a výdělky žen ve zdravotnictví ve srovnání s některými vybranými zaměstnáními. V roce 2020 dosáhla mzda všeobecných sester a porodních asistentek (pouze žen) 131 % průměrné mzdy všech zaměstnankyň v České republice. V roce 2015 to bylo 111 %. Všeobecné sestry se specializací vydělávaly loni v průměru dokonce o 63 % více, než byla průměrná mzda všech zaměstnankyň. V případě všeobecných sester bez specializace to bylo o 18 % více.

Při srovnání s výdělky žen ve vybraných povoláních byla práce všeobecných sester se specializací a porodních asistentek v minulém roce jednou z nejlépe finančně hodnocených. Umístila se v horní části žebříčku hned za řídícími pracovnicemi, nejvyššími představitelkami společností, lékařkami a ICT specialistkami. Ale i v tomto případě se údaje výrazně liší podle toho, zda uvedené skupiny vysoce kvalifikovaných zaměstnankyň porovnáváme ve mzdové, nebo v platové sféře. Zatímco ICT specialistky v soukromých firmách mají výrazně vyšší výdělky než zdravotní sestry v nestátních zdravotnických zařízeních, v platové sféře je tomu naopak. Obdobné konstatování, i když v menší míře, platí i ve srovnání se specialistkami v oblasti vědy a techniky.

Povolání zdravotních sester vyniká i v rychlosti zvyšování výdělků. Průměrná mzda žen od roku 2015 vzrostla o 44 %, ale v případě všeobecných sester a porodních asistentek to bylo v průměru o 70 %, a u těch se specializací dokonce téměř o 80 %. Je však třeba znovu připomenout, že na tomto skoku se z velké části podílely mimořádné nárůsty v covidovém roce 2020, který se výrazně projevil ve zvýšených pracovních nárocích na většinu zdravotních sester.

Článek si můžete také přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost