Regionální ročenka Eurostatu

Pravidelná publikace Eurostatu přináší souhrn statistických informací o území rozčleněném do tzv. teritoriálních jednotek pro statistiku NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Většina dat je publikována za územní úroveň NUTS 2, některé údaje jsou agregovány za územní celky v úrovni NUTS 1 a detailnější pohled na vybrané oblasti umožňuje i několik úzce zaměřených přehledů v úrovni NUTS 3.

Sledované indikátory jsou rozděleny do tří hlavních skupin: lidé a společnost, ekonomika a byznys, životní prostředí a přírodní zdroje. Každému z těchto témat se v publikaci věnuje několik kapitol s analýzami popisujícími situaci v jedné ze třinácti dílčích oblastí.

Konkrétní údaje jsou zobrazeny prostřednictvím map, v nichž se barva jednotlivých regionů liší podle dosažených hodnot daného indikátoru. Přehledné mapy doplňují textové analýzy, které podrobněji rozebírají hlavní údaje a vzájemné vztahy mezi zobrazenými veličinami.

Data pro budoucnost

Letošní vydání publikace se zaměřuje na iniciativu Evropský rok mládeže 2022 a na následky pandemie covidu-19. Cílem je pomoci členským státům i regionálním a místním orgánům v podpoře a zapojování mládeže do budování lepší postpandemické budoucnosti, která by měla být zelenější, inkluzivnější a digitální.

Přestože pandemie postihla bez výjimky celou Evropu, její projevy a dopady se region od regionu liší. Druh a hloubka problémů, které nemoc vyvolala, stejně jako způsoby i rychlost a obtížnost jejich řešení závisejí na mnoha faktorech, a to jak demografikých, tak také ekonomických, sociálních či environmentálních. Tento nerovnoměrný dopad ilustrují právě data v posledním vydání ročenky.

Textové i obrazové informace v publikaci jsou zasazeny do širšího rámce evropské kohezní politiky a úsilí o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů. Zmíněny jsou rovněž dlouhodobá vize ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje venkovských oblastí nebo programy zaměřené na zvýšení dostupnosti digitálních technologií pro všechny obyvatele Evropy a v neposlední řadě i společná zemědělská politika EU pro období 2023–2027. Pro všechny uvedené programy a politiky je územní pohled velmi důležitý a data reflektující situaci v regionech jsou nezbytná pro hodnocení účinnosti přijatých opatření i pro případné korekce stávajících či nastavení nových pravidel, postupů a cílů.

Kromě situace v členských zemích EU ročenka zachycuje také úroveň vybraných indikátorů v členských zemích EFTA. Na titulní stranu letošního vydání publikace byl vybrán pohled na historickou část našeho hlavního města s Karlovým mostem, Malou Stranou a Hradčany.

Více zde.