Bytová výstavba v kraji v dlouhodobém vývoji

Krajské správy ČSÚ letos jako každoročně zpracovaly analýzu na společné téma. Tentokrát se věnuje bytové výstavbě v jednotlivých krajích.

Publikace se zaměřují zejména na uplynulých 10 let, vybrané ukazatele bytové výstavby jsou prezentovány v časových řadách od roku 2001. V kartogramech však čtenáři najdou i srovnání s vývojem před rokem 1989. Díky jednotné struktuře a uspořádání umožňují publikace vydané v jednotlivých krajích uživatelům lépe se v nich orientovat a usnadňují mezikrajské srovnání.

Všech 14 krajských publikací přináší v první kapitole stručnou charakteristiku dlouhodobého vývoje bytové výstavby v České republice jako celku a porovnání vybraných ukazatelů mezi kraji. Následně se publikace plně věnují detailnímu pohledu na statistická data o bytové výstavbě a charakteristice této výstavby. Analýzy obsahují nejen data o zahájených a dokončených bytech v časových řadách, ale také informace o vývoji nákladů na bydlení a o vývoji cen vybraných druhů nemovitostí, a to jak v České republice celkem, tak v jednotlivých krajích.

Analytický komentář je proložen tabulkami, grafy a kartogramy. Nechybí ani tabulková příloha s časovými řadami, mezikrajským a meziokresním srovnáním, s vybranými údaji podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a velikostních skupin obcí. Jsou zde rovněž uvedeny celkové počty bytů dokončených v jednotlivých obcích kraje v posledních 10 letech.

Hlavním podkladem pro analýzu byla data, která Český statistický úřad zpracovává, a to především výstupy ze statistického výkaznictví o zahájených a dokončených bytech z podkladů stavebních úřadů. Údaje o nákladech na bydlení jsou čerpány z výběrového šetření v domácnostech Životní podmínky (EU-SILC). Data o vývoji cen vybraných druhů nemovitostí pocházejí z anonymizovaných přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí). Využity byly též informace z Registru sčítacích obvodů a budov spravovaného ČSÚ.

Zřetelný trend suburbanizace

Během posledních 20 let, tedy od roku 2001 do roku 2020, byla v České republice dokončena výstavba více než 622 tisíc bytů. Nadpoloviční většinu z nich tvořily byty v nových rodinných domech. Největšího počtu dokončených bytů bylo dosaženo v roce 2007, kdy bylo postaveno téměř 42 tisíc nových bytů, tedy o 17,7 tisíce bytů víc než v roce 2014, kdy byl tento počet naopak nejmenší.

Značné rozdíly v rozsahu bytové výstavby za posledních 20 let lze zaznamenat z pohledu jednotlivých krajů. Maximum – téměř 120 tisíc bytů – bylo za celé sledované období dokončeno ve Středočeském kraji, se 109 tisíci dokončenými byty následuje Praha, která je jediným krajem, v němž výrazně převažují byty dokončené v bytových domech oproti bytům v rodinných domech. Na opačném konci žebříčku se nacházejí kraje Karlovarský s 11 tisíci a Liberecký s 20 tisíci dokončenými byty. Je však nutné zdůraznit, že se jedná o územně nejmenší kraje s nejmenším počtem obyvatel.

Zjištěná data rovněž zřetelně odrážejí proces suburbanizace, tedy směřování bytové výstavby do zázemí velkých měst. Jedná se především o nové byty v okolí Prahy, Brna, Plzně, Českých Budějovic a na území Hradecko-pardubické aglomerace. Mezi sídla s rozsáhlou bytovou výstavbou se řadí také některé horské obce, které jsou atraktivní pro výstavbu rekreačních bytů, většinou ve formě apartmánů. V tomto případě se hovoří o tzv. „druhém bydlení“, které však vybočuje z hlavního účelu bytové výstavby, tedy budování trvalého bydlení.

Jednotlivé publikace si můžete přečíst zde: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj.