Nové trio v čele Evropy

Francie, Česká republika a Švédsko tvoří tzv. předsednické trio zemí, jež mají v následujících osmnácti měsících vést jednu z hlavních institucí Evropské unie.

Pomyslné žezlo v předsednickém křesle v Radě EU převzala od ledna 2022 Francie, další dvě země ji v šestiměsíčních intervalech vystřídají. Předsednická role není rozhodně jednoduchý úkol, zahrnuje v sobě totiž nejen řízení jednání Evropské rady tvořené hlavami států členských zemí, ale rovněž Rady EU, v níž zasedají zástupci členských států na ministerské úrovni. Předsedající země musí v roli tzv. nestranného prostředníka zajistit pokrok v projednávání právních předpisů. To vyžaduje perfektní znalost procesů fungování EU i negociační a koordinační schopnosti tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo kýženého výsledku a zachovány řádné pracovní procesy, jakož i kontinuita činnosti EU v rámci Rady a zastupování EU navenek.

Na nové předsednické trio čeká řada výzev. Mnoho z nich souvisí s pokračující pandemickou krizí. Ve společném programu se proto Francie, Česko a Švédsko zavázaly, že učiní nezbytné kroky k překonání hospodářského a sociálního otřesu včetně realizace plánu na podporu oživení prostřednictvím investic do ekologické a digitální transformace či posílení odolnosti a konkurenceschopnosti EU.

Francouzský program

Priority francouzského předsednictví oficiálně představil prezident Emmanuel Macron loni 9. prosince. Za jeden z cílů předsednictví označil proměnu Evropy v silného a suverénního hráče na světové scéně. Toho by mělo být mimo jiné dosaženo schopností Evropy kontrolovat své hranice. Francie chce proto usilovat o reformu schengenského systému, posílení evropské obrany a zajištění stability a prosperity států v sousedství EU.

V symbolické rovině a na pozadí současného dění jsou další důležitá témata reflektována v mottu předsednictví: Obnova, síla a sounáležitost. První část hesla upomíná na pandemickou situaci, naději na její překonání a posílení ekonomiky prostřednictvím spolupráce na evropské úrovni. Síla spočívá ve schopnosti EU ubránit a prosadit své hodnoty a zájmy. Sounáležitost pak odkazuje k vytvoření a rozvoji společné evropské vize prostřednictvím kultury, sdílených hodnot a společné historie.

Priority francouzských statistiků

Své priority v rámci předsednictví si vytyčují také statistici. V říjnu 2021 byl doladěn společný program statistických úřadů Francie, Česka a Švédska, které si stanovily úkol navázat na předchozí předsednictví a úzce spolupracovat se členy Evropského statistického systému. Důraz chtějí klást také na adekvátní reakci na potřeby uživatelů statistik, na využití příležitostí, které nabízejí nové datové zdroje a technologie, a v neposlední řadě i na zajištění důvěryhodných, transparentních a spolehlivých dat.

Francouzští kolegové z Národního institutu statistiky a ekonomických studií (INSEE) budou mimo jiné usilovat o to, aby revize legislativního rámce zohlednila specifické potřeby oficiálních statistik, především pokud jde o přístup k privátním datům ze soukromého sektoru. Během předsednictví bude pokračovat projednávání rámcového nařízení pro oblast zemědělské statistiky (SAIO) a začne se jednat o revizi nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů.

V souvislosti s francouzským předsednictvím v oblasti statistiky je v provozu webová stránka. Na duben 2022 je v Lyonu naplánována akce pro předsedy statistických úřadů, v jejímž rámci proběhne diskuze o případné revizi nařízení o evropské statistice.