Každý pátý obyvatel Polska je starší 60 let

Podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 dosáhl počet obyvatel Polska 38,180 mil. lidí. Počet obyvatel se oproti výsledkům sčítání lidu v roce 2011 snížil o 0,9 %. Počet bytů se oproti sčítání 2011 zvýšil o 12,6 %, když v posledním sčítání bylo evidováno 15,2 mil. bytů.

Podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2021 žilo k 31. březnu 2021 v Polsku 38,180 mil. obyvatel (48,5 % obyvatel tvořili muži a 51,5 % ženy). Ve srovnání s výsledky předchozího sčítání z roku 2011 se během deseti let snížil počet obyvatel zhruba o 332 tis., tj. o 0,9 %. Počet žen se snížil o 187,8 tis. (tj. 0,9 %) a počet mužů o 144,4 tis. (tj. 0,8 %). Předběžné výsledky sčítání naznačují, že v letech 2011 až 2021 došlo k velkým změnám ve struktuře obyvatelstva podle ekonomických věkových skupin. Podíl obyvatel v předproduktivním věku se snížil z 18,7 %. v roce 2011 na 18,2 % v roce 2021, stejně jako v produktivním věku – z 64,4 % v roce 2011 na 60,0 % v roce 2021. Podíl osob v mladším produktivním věku (18–44 let) na celkové populaci klesl více (o 2,4 p.b.) než podíl osob ve starším produktivním věku (45–59 let u žen a 45–64 let u mužů), kde došlo k poklesu o 2 procentní body. Na druhé straně se výrazně zvýšil podíl obyvatel v poproduktivním věku (60+ u žen, 65 a více let u mužů), a sice z 16,9 % na 21,8 %, tj. téměř o 5 p. b. To znamená, že během posledního desetiletí se více než 1,8 milionu lidí připojilo k věkové skupině 60/65 a více, a tedy více než každý pátý obyvatel Polska je starší 60 let.

Na konci loňského března bylo v Polsku téměř 15,2 mil. bytů, které se nacházely v přibližně 6,8 mil. budov. Ve srovnání s výsledky předchozího sčítání se počet bytů zvýšil o téměř 1,7 mil., tj. o 12,6 %, při nárůstu počtu budov o téměř 800 tis., tj. o 13,3 %.Celková užitná podlahová plocha bytů, kterými obyvatelé disponují, k 31. 3. 2021 přesáhla  1 121,3 mil. m2 a oproti výsledkům ze sčítání 2011 se zvýšila o téměř 175 mil. m2 (tj. o 18,5 % ).