Chování Čechů na internetu

V současnosti se k internetu připojuje 83 % osob starších 16 let, z nich 95 % na internetu aktivně vyhledává informace, dvě třetiny sledují sociální sítě.

Kromě samotné práce s digitálními technologiemi je v dnešní době zapotřebí také umět vyhodnotit a vytřídit informace, ke kterým se lidé díky těmto technologiím na internetu dostanou, a to především vzhledem k jejich velkému objemu. Méně důvěryhodné informace se mohou nacházet především na stránkách, jejichž obsah není nikým řízen, tedy na sociálních sítích. Sociální sítě sleduje v současnosti 68 % uživatelů internetu ve věku 16 a více let s tím, že existuje velký rozdíl v chování mladých a starších osob. Mezi lidmi ve věku 16 až 24 let jsou na sociálních sítích téměř všichni (96 %), s postupujícím věkem zájem o tyto platformy klesá. Mezi uživateli internetu z řad seniorů nad 65 let používá sociální sítě již jen čtvrtina.

Falešné či zavádějící informace se mohou vyskytovat i na dalších stránkách, kde může být ještě obtížnější je odhalit; bývají to např. zpravodajské servery. Články na takových serverech čte dokonce více lidí, než kolik používá sociální sítě, konkrétně je to 92 % uživatelů internetu.

Z osob, které se pohybují na sociálních sítích nebo na zpravodajských serverech, uvedlo 62 %, že ve sledovaných 3 měsících viděly nějaké informace, o nichž pochybovaly, že jsou pravdivé. Třetina z takových osob se snažila si tyto informace dále ověřit, a to především vyhledáváním dalších informací na internetu. Někteří sáhli i po zdrojích mimo internet, ovšem těch, kteří využili pouze offline zdroje, byla naprostá menšina.

Způsoby ověřování nedůvěryhodných informací uživateli internetu (%, 2021)

Pozn.: *) pouze za osoby 25 až 64 let

O co je na internetu zájem

Jednou z nejčastěji vykonávaných aktivit na internetu je vyhledávání informací o zboží a službách. Lidé takové informace vyhledávají buď proto, že si chtějí zboží či služby rovnou objednat, nebo proto, že se chtějí pouze informovat, co je na trhu k dispozici. Dle posledních dostupných údajů si informace o zboží a službách zjišťuje online 89 % uživatelů internetu, nejčastěji jsou to uživatelé ve věku 25–44 let, z nichž takovéto informace vyhledává 93 %. Mezi osobami tohoto věku je také největší podíl těch, které nakupují online. V této skupině tvoří online nakupující 82 %.

Dalším tématem, o které se lidé na internetu často zajímají, je zdraví. Podíl uživatelů vyhledávajících informace o zdraví převyšuje 70 % ze všech uživatelů internetu. U této činnosti je patrný velký rozdíl mezi muži a ženami – z žen se vyhledávání informací o zdraví věnuje 83 %, zatímco z mužů jen 61 %. Vysoký podíl osob, které vyhledávají informace o zdraví, je také mezi uživateli internetu v seniorském věku, a to 81 %. Je ovšem potřeba si uvědomit, že přibližně polovina seniorů internet vůbec nepoužívá, takže v absolutních hodnotách není počet seniorů, kteří si vyhledávají takové informace přes internet, příliš vysoký. Velice často si informace o zdraví vyhledávají online také ženy s malými dětmi – v posledním sledovaném období tak činilo 86 % z žen v domácnosti, na mateřské či rodičovské dovolené.

Informace o cestování vyhledává online každý druhý uživatel internetu. Oproti loňsku počet takových lidí mírně vzrostl, ale vzhledem k tomu, že v prvním pandemickém roce došlo k výraznému poklesu, počet lidí vyhledávajících informace o cestování se v roce 2021 nedostal zpět na předpandemické hodnoty.

S postupnou digitalizací veřejné správy roste také počet lidí, kteří vyhledávají informace na webových stránkách úřadů. Dle posledních dostupných údajů navštěvuje stránky úřadů přesně polovina osob starších 16 let, které používají internet, 47 % osob pak navštěvuje webové stránky škol, knihoven či veřejných zdravotnických zařízení.

Vyhledávání informací uživateli internetu (%, 2021)

Článek si můžete také přečíst také v časopise Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie