Vše o obcích na jedné mapě

Mapový portál AGIS poskytuje přehledné informace o vybavenosti obcí a o stavu jejich infrastruktury.

Jak kvalitní jsou místní komunikace v českých obcích? Kolik mají obce hřišť a sportovních zařízení a v jakém stavu? Kde se v obcích nacházejí stanoviště pro odkládání tříděného odpadu? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek najdou zájemci na informačním portále AGIS, který spravuje Sdružení místních samospráv ČR.

Vrstva po vrstvě

Základ pro zobrazování informací v systému AGIS tvoří mapa s vyznačením katastrálních území, jejímž zdrojem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Mapu lze zvětšit až do měřítka 1 : 945 s vyznačením parcel, budov a druhů jednotlivých pozemků.

Nad tímto základem jsou pak uloženy další informace důležité zejména pro samosprávy, ale i pro jiné subjekty, které v daném území vyvíjejí aktivity nebo tam investují finance. Ve vrstvě infrastruktura obce jsou např. zaznamenány poměrně podrobné údaje o prvcích obecní infrastruktury, jako jsou pošta, hřbitov, sportoviště restaurace atd. Samostatné vrstvy se věnují infrastruktuře v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb a dopravy. U většiny objektů je vyznačeno nejen jejich umístění, ale i základní parametry. Technický popis mnohdy doprovázejí také fotografie.

Další významnou součást mapového portálu tvoří informace ze sociální oblasti. Uživatelé zde najdou např. počty osob, které v obcích pobírají jednotlivé druhy sociálních dávek, vyznačení sociálně vyloučených lokalit a objektů v nich, mapu exekucí nebo hodnotu indexu sociálního vyloučení pro konkrétní obce. Nechybějí ani data o nezaměstnanosti či průměrné ceně komerčního pronájmu bytové jednotky.

Zajímavou informaci poskytuje index dostupnosti služeb, který pro každou obec ukazuje dostupnost školství, zdravotnických služeb, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, ale také možnosti připojení na vodovod a kanalizaci či stav místních komunikací a kvalitu připojení k internetu. Aktuálně se na portále zobrazují rovněž data o postupu a rozsahu pandemie covidu-19.

Obce mohou mapový portál využít také jako základ pro vytvoření vlastního podrobného pasportu libovolné infrastruktury, např. veřejného osvětlení, zeleně atd.

Pravidelné terénní šetření

Portál AGIS sdružuje data z celé řady různých zdrojů. Jedním z hlavních je již zmíněný Český úřad zeměměřický a katastrální, mnoho dat ale poskytují také ministerstva a další organizace a instituce. Velmi důležitou součástí datové sady jsou i výstupy z terénního celorepublikového šetření, které se v každé obci opakuje pravidelně jednou za tři roky. Jeho součástí je jednak dotazníkové šetření mezi představiteli obcí a jednak také zjišťování stavu infrastruktury obhlídkou přímo na místě. Obhlídka se provádí za pomoci speciálního automobilu vybaveného kamerami a díky tomu mohou být záznamy v mapě doplněny i fotografiemi vybraných objektů.

Kromě obecních samospráv, které mají přístup k portálu a všem jeho datům zdarma, využívá AGIS mnoho dalších subjektů pro nejrůznější účely, např. při plánování oprav a údržby komunikací, při organizaci svozu odpadu, při rozdělování dotací nebo při kontrole toho, jak byl konkrétní dotační titul využit.