Krajské ročenky 2021

Publikace obsahují jak souhrnné informace za jednotlivé kraje celkově, tak i detailnější pohled zaměřený na dílčí územní celky. Vedle placené tištěné verze jsou ročenky pro uživatele k dispozici také zdarma na webových stránkách.

Krajské správy ČSÚ po roce opět vydaly krajské statistické ročenky. Ač jsou označeny rokem 2021, ve kterém byly připravovány, data v nich obsažená vypovídají především o období let 2018–2020.

Nikde se nemládne

Rok 2020 byl poznamenán zejména pandemií covidu19, která ovlivnila snad všechny oblasti života společnosti. V celkové populaci České republiky bylo v tomto roce zaznamenáno 129 289 úmrtí, což je téměř o 17 000 více než v roce 2019. Ve všech krajích s výjimkou Prahy byl počet zemřelých vyšší než počet živě narozených, relativně největší rozdíl vykázaly kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Meziroční nárůst počtu obyvatel zaznamenaný v pěti krajích tak byl způsoben zejména kladným saldem stěhování. Celkově nejvíce obyvatel přibylo ve Středočeském kraji (12,9 tis.) a v hlavním městě Praze (10,8 tis.), dále pak v krajích Jihomoravském (3,3 tis.), Plzeňském (1,1 tis.) a Pardubickém (194 obyvatel). V ostatních krajích došlo v celkové bilanci k poklesu, k nejvýraznějšímu v krajích Moravskoslezském (–7,7 tis.) a Ústeckém (–4,0 tis.). Pouze v hlavním městě Praze zůstala zachována věková struktura obyvatel obdobná jako v předchozím roce, ve všech ostatních krajích pokračoval trend stárnutí obyvatelstva, což je vidět na vývoji indexu stáří, který udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0–14 let. Podle něj převažovali koncem roku 2020 ve všech krajích senioři nad dětmi. Nejvyšších hodnot dosáhl index stáří v krajích Královéhradeckém (140,7 %) a Zlínském (138,2 %), nejnižší zůstal ve Středočeském kraji (104,4 %).

Růst mezd zpomalil

Zaměstnanost se v posledních letech vyvíjela příznivě, v roce 2020 však téměř ve všech krajích došlo k poklesu. Počet zaměstnaných se meziročně relativně nejvíce snížil v krajích Karlovarském (–4,7 %) a Olomouckém (–2,6 %), růst byl zaznamenán pouze v Libereckém kraji (0,2 %).

Obecná míra nezaměstnanosti (podle výsledků výběrového šetření pracovních sil) se po dlouhodobém poklesu zvýšila z 2,0 % v roce 2019 na 2,6 % v roce 2020. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazoval Pardubický kraj (1,6 %), nejvyšší Karlovarský kraj (4,7 %). Průměrná hrubá měsíční mzda ve všech krajích již několik let za sebou nepřetržitě rostla, v roce 2020 se však tempo růstu zpomalilo. Nejvyšší průměrnou hrubou mzdu brali lidé v Praze (47 847 Kč) a s odstupem více než 7,4 tis. Kč následoval Středočeský kraj. Poslední příčku zaujal Karlovarský kraj, kde jsou mzdy oproti Praze nižší téměř o 13 tis. Kč.

Krajské statistické ročenky 2021 naleznete zde.