Jak jsme obchodovali s Ruskem a s Ukrajinou

Ukrajina i Ruská federace patřily k poměrně významným obchodním partnerům České republiky v rámci států mimo Evropskou unii.

Ukrajina se v českém zahraničním obchodu se zbožím v roce 2021 zařadila s obratem 69,7 mld. Kč na 21. místo v pořadí jednotlivých zemí. Ruská federace v roce 2021 dosáhla obratu zahraničního obchodu s Českou republikou 217,1 mld. Kč, avšak ve srovnání s roky 2012 a 2013, kdy byl vzájemný obchod za poslední desetiletí nejvyšší, došlo k výraznému poklesu zhruba o pětinu a Rusko se v žebříčku českých obchodních partnerů propadlo z 5. místa v letech 2012 a 2013 až na místo 10.

S oběma zeměmi byl mezi lety 2020 a 2021 zaznamenán nárůst obchodní výměny, s Ukrajinou o 25,3 %, s Ruskem dokonce o 42,9 %. Bylo to způsobeno především nízkou srovnávací základnou v roce 2020, v němž byly ekonomické aktivity utlumeny pandemií koronaviru, a také zvyšováním cen v průběhu roku 2021.

Z Ruska hlavně plyn a ropa

Do Ruska se od nás vyvážely převážně výrobky zpracovatelského průmyslu, k nám putovaly zejména suroviny.

Dovoz má významnější postavení než vývoz, a to jak z hlediska podílu na vzájemném obchodu (63,3 % v roce 2021), tak z hlediska zabezpečení strategických surovin. Po propadu v roce 2020 o více než 40 % se v roce 2021 dovoz z Ruska do České republiky zvýšil dvojnásobně na 137,5 mld. Kč a loni se Rusko stalo šestým nejvýznamnějším dovozním partnerem. V roce 2020 bylo přitom až dvanácté. Podíl dovezeného zboží z Ruska na celkových dovozech do České republiky sice není příliš vysoký, tvoří jen 3,5 %, ale z pohledu druhů komodit je značně koncentrovaný. Více než dvě třetiny z něj dlouhodobě tvoří ropa a zemní plyn. V roce 2021 ve srovnání s předchozím rokem, v němž byly vlivem pandemie covidu nižší ceny, se hodnota dovozu těchto komodit zvýšila téměř dvaapůlkrát na 99,4 mld. Kč. Narostl také podíl dovozu ruské ropy na celkově dovezené ropě do Česka ze 44,9 % na 48,6 %.

Druhou nejvýznamnější zbožovou skupinou s podílem 9,3 % na celkovém ruském dovozu byly základní kovy, kterých se loni z Ruska dovezlo za 12,8 mld. Kč, tedy o 64,8 % více než v předchozím roce. Největší zastoupení měly nelegovaná ocel v ingotech, hliník a surové železo. Další důležitou dovozní komoditou jsou chemické látky a přípravky, kterých se loni dovezlo za 11,8 mld. Kč a jež tvořily 8,6 % z celkového importu z Ruska. Šlo především o palivové články pro jaderné reaktory, oxidy, metaloidy a syntetický kaučuk.

Zahraniční obchod se zbožím s Ruskou federací (mld. Kč)

Vývoz zboží z Česka do Ruska v roce 2021 dosáhl hodnoty 79,6 mld. Kč, což bylo o 5,5 % méně než v předchozím roce a asi o čtvrtinu méně než v roce 2012, kdy Rusko představovalo našeho sedmého nejdůležitějšího vývozního partnera. V roce 2021 se jeho pozice propadla na 13. místo a jeho podíl na celkovém českém vývozu klesl z 3,9 % na 2,0 %.

Největší díl, zhruba čtvrtinu, našeho celkového exportu do Ruska loni tvořila motorová vozidla a jejich díly. Vývoz těchto komodit klesl ve srovnání s předchozím rokem přibližně o pětinu na 20,6 mld. Kč, což odpovídalo 2,1% z celkového českého exportu motorových vozidel a jejich dílů. Na hotová auta přitom připadlo necelých 15 %, zbytek tvořily díly a příslušenství pro motorová vozidla.

Druhou nejvýznamnější exportní položkou do Ruska byly stroje a zařízení, které se na vývozu do této země podílejí 15,8 %. Jejich vývoz v roce 2021 dosáhl 12,6 mld. Kč a zahrnoval nejčastěji motory (vyjma motorů pro automobily a letadla), turbíny a jejich díly, zemědělské a lesnické stroje a průmyslová klimatizační a chladicí zařízení. Významný podíl na vývozu měly loni také počítače, elektronické a optické přístroje (12,9 %), elektrická zařízení (8,8 %), pryžové a plastové výrobky (6,3 %).

Dovoz ropy do ČR

Z Ukrajiny zejména rudy

Dovoz zboží z Ukrajiny v roce 2021 dosáhl rekordních 40,4 mld. Kč, což představovalo 1 % celkového importu do České republiky. Skoro polovina česko-ukrajinského dovozu připadá na rudy, a to hlavně na železnou rudu. Čtyři pětiny zásob této suroviny na našem území v roce 2021 pocházely právě z Ukrajiny. Nárůst hodnoty dovozu byl z velké části způsoben prudkým zvýšením světové ceny železné rudy počátkem minulého roku.

Mezi další důležité položky českého dovozu z Ukrajiny patří izolované dráty a kabely pro automobily, etylalkohol, válcované výrobky ze železa, titanové rudy, ovoce a dřevo.

Celková roční hodnota vývozu zboží na Ukrajinu loni vyšplhala na 29,2 mld. Kč a meziročně se nepatrně zvýšila. Podíl na celkovém českém vývozu činil 0,7 %, což bylo výrazně méně než v případě dovozu. Na Ukrajinu od nás putovaly především telefonní přístroje, počítače, osobní automobily a jejich díly, invertory, nákladní vozidla, hygienické potřeby, léky a zbraně.

Zahraniční obchod se zbožím s Ukrajinou (mld. Kč)

Zahraniční obchod se zbožím s Ukrajinou (mld. Kč)

Loňská bilance v záporu

Obchodní bilance s Ruskou federací je dlouhodobě záporná, výjimku tvořil pouze rok 2020, kdy v důsledku citelného poklesu dovozu dosáhla bilance kladné hodnoty 16,5 mld. Kč. Loni skončila opět v hlubokém deficitu –58,0 mld. Kč.

Obchodní bilance s Ukrajinou je dlouhodobě vyrovnaná, loni však skončila poprvé od roku 2017 v záporu dosahujícím –11,2 mld. Kč. Důvodem byl hlavně výrazný růst cen vstupních materiálů.

Zahraniční obchod Česka se zbožím s Ukrajinou (mld. Kč, 2021)

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.