Drogy se drží při zemi

Podíl osob užívajících drogy není v české populaci vysoký, ale pomalu narůstá.

V rámci výzkumu byly kromě konopných látek podrobně sledovány zkušenosti s užitím extáze, pervitinu a amfetaminů, kokainu, heroinu, LSD a halucinogenních hub (lysohlávek). Do studie byly zařazeny rovněž nové psychoaktivní látky (tzv. nové rostlinné nebo syntetické drogy). Výskyt zkušeností s hlavními typy drog byl sledován ve třech časových horizontech: jako zkušenost celoživotní, zkušenost v posledním roce a v posledním měsíci.

Po konopných látkách byla druhou nejčastěji užitou nelegální drogou extáze, kterou někdy v životě okusilo 7,0 % respondentů. Halucinogenní houby vyzkoušelo 5,9 % dotázaných, pervitin 2,7 %, LSD a kokain shodně 2,1 %. Zkušenost s užitím poppers uvedlo 1,8 % respondentů, s halucinogeny vyjma LSD a halucinogenních hub 1,2 %, s novými syntetickými drogami 1,2 % a s rostlinnými drogami 2,9 %. Celkem 3,2 % dotázaných vyzkoušelo těkavé látky, 2,9 % anabolické steroidy. Injekčně užilo drogy někdy v životě 1,0 % respondentů.

Hlavně mladí muži

V horizontu posledních 12 měsíců byl výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci relativně nízký, s výjimkou konopných látek, které užilo 8,6 % dotázaných. Vyšší prevalenci zkušeností v posledních 12 měsících uváděli muži a respondenti ve věkových skupinách 15–24 a 25–34 let. Užití konopných látek, extáze, pervitinu, kokainu a LSD deklarovali častěji respondenti ve věku 15–24 let, užití halucinogenních hub, jiných halucinogenů (psychedelik) a nových psychoaktivních drog, především rostlinných, se týkalo častěji respondentů ve věku 25–34 let.

Užívání nelegálních drog v posledních 30 dnech je v populaci ve věku 15 a více let na minimální úrovni a s výjimkou konopných látek nepřesahuje hranici 0,5 %. Ve věkové skupině 15–34 let se nad hranicí 0,5 % pohybovala prevalence užití extáze (1,3 %), poppers (0,9 %) a pervitinu nebo amfetaminů (0,6 %).

Mezi roky 2016 a 2020 prevalence užívání nelegálních drog v obecné populaci ve věku 15–64 let mírně vzrostla. Nárůst celoživotní prevalence z 26,6 % na 29,9 % byl zaznamenán v případě zkušeností s konopnými látkami, s extází (ze 7,1 % na 9,1 %), s kokainem (z 1,4 % na 2,7 %) a halucinogenními houbami (z 5,4 % na 7,5 %). V případě užívání v posledních 12 měsících je patrný nárůst zejména v případě konopných látek a kokainu.

Užívání nelegálních drog v posledních 12 měsících (%)

 

I šestnáctiletí preferují konopí

Při výzkumu mezi šestnáctiletými studenty v Česku uvedlo alespoň jednu zkušenost s užitím nelegálních drog v životě 29,3 % dotázaných. Nejčastěji se jednalo o konopné látky, tedy marihuanu nebo hašiš, alespoň jednou v životě je zkusilo celkem 28,4 % studentů. Jako jednorázový experiment svou zkušenost s konopnými látkami označilo 10,6 % studentů, třikrát nebo častěji už tyto látky užilo 17,8 %. Od roku 2007 dochází v populaci šestnáctiletých k postupnému poklesu užívání konopných látek.

Nejméně zkušeností s konopím uváděli žáci 9. tříd základních škol (21,7 %), naopak nejvíce studenti 1. ročníků odborných učilišť (42,3 %). Většina zkušeností pochází z období posledních 12 měsíců, v posledních 30 dnech užilo konopné látky 11,6 % šestnáctiletých.

Užití jiné nelegální drogy než konopných látek uvedlo celkem 7,6 % z populace šestnáctiletých. Nejčastěji uváděnou nelegální drogou byla extáze (3,6 %), následovalo LSD spolu s jinými halucinogeny (3,5 %) a halucinogenní houby (2,5 %). Užití pervitinu někdy v životě uvedlo 1,5 % šestnáctiletých, kokainu 1,6 %. Heroin nebo jiné opiáty vyzkoušelo méně než 1 % respondentů, těkavé látky vdechovalo 4,9 % studentů a 0,7 % uvedlo zkušenost s anabolickými steroidy.

Článek si můžete přečíst také v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost