Naše informace slouží všem

Důležitou součástí práce ČSÚ je poskytování informačních, konzultačních a poradenských služeb.

Český statistický úřad poskytuje informační služby podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, především prostřednictvím oddělení informačních služeb. Jejich pracovníci zprostředkují každoročně více než deset tisíc kontaktů s klienty, kteří od ČSÚ žádají nějaké informace.

Nárůst kvůli sčítání

V průběhu roku 2021 zaměstnanci útvarů informačních služeb v ústředí a na krajských správách vyřídili celkem 16 378 požadavků zákazníků v různé úrovni složitosti. Jako jednoduché bylo označeno 42 % dotazů, 56 % zakázek bylo vyhodnoceno jako středně náročné a 2 % jako složité. Pracovišti informačních služeb v ústředí ČSÚ bylo adresováno 56 % dotazů, 44 % obdržela krajská pracoviště. Celkem bylo vyřízeno o 4 659, tedy o 39,8 % zakázek více než v předchozím roce.

Dlouhodobé srovnání ukazuje, že počet dotazů se postupně snižuje s výjimkami v termínech, kdy probíhalo sčítání lidu. Na plynule klesající křivce se tak objevují vzestupy v letech 2011 a 2021. Kromě dotazů na sčítání ovlivnily loňské navýšení rovněž dotazy související s volbami do Poslanecké sněmovny a Senátu a dotazy na počty zemřelých vyvolané pandemií covidu-19. Vzhledem k velkému zvýšení zájmu o statistiku zemřelých začal ČSÚ nově zveřejňovat na webu počty zemřelých v týdenní periodicitě. Žebříčku témat loni vévodilo sčítání lidu, domů a bytů, na které bylo zaměřeno 43,7 % z celkového počtu dotazů, k registru ekonomických subjektů se pojilo 15,0 %, se statistikou obyvatelstva, do níž spadají i již zmíněné počty zemřelých, souviselo 12,7 % dotazů a výsledky statistiky cen byly předmětem 10,3 % dotazů.

Celkový počet dotazů

Odpovídáme bez prodlení

Postupný dlouhodobý pokles počtu dotazů souvisí se skutečností, že ČSÚ zveřejňuje stále více údajů ve formě otevřených dat, která je možné získat zdarma na webových stránkách. Zájemci tak nemusejí kontaktovat oddělení informačních služeb, ale potřebné informace si stahují sami. Významně tak klesla poptávka např. po potvrzení o inflaci, které je od roku 2019 dostupné včetně elektronického podpisu dokládajícího správnost, a snižují se i počty žádostí vztahujících se k průměrné mzdě, počtu obyvatel a dalším tématům, k nimž jsou data volně dostupná na webu ČSÚ.

Přestože se klienti obracejí na pracovníky informačních služeb spíše s náročnějšími dotazy, které neumějí zodpovědět sami s pomocí dat publikovaných na internetu, podařilo se v loňském roce ještě ve stejný nebo následující den vyřídit 91 % požadavků. Statisticky zcela nevýznamný (0,2 %) byl podíl zakázek, k jejichž vyřízení bylo potřeba více než 30 dní. Jednalo se výhradně o komplikované požadavky, jejichž obsah byl konzultován (často i opakovaně) se zákazníkem.

V roce 2021 se oproti předchozím letům vzhledem k epidemické situaci zvýšil podíl telefonických dotazů, naopak ubyly osobní návštěvy uživatelů. Dotazy prostřednictvím telefonu činily 46 % ze všech kontaktů, e-mailem své požadavky poslalo 34 % zákazníků. Osobní návštěvu zvolilo 9 % klientů krajských správ, ale jenom 0,6 % klientů v ústředí. Do datové schránky bylo zasláno 1,2 % dotazů a poštou 1,1 %.

Nejčastěji se zákazníci rekrutují z řad široké veřejnosti – běžných občanů. Jejich podíl v loňském roce oproti letům předchozím v souvislosti se sčítáním narostl. Druhou nejsilnější skupinou jsou podnikatelé a zástupci firem a na krajských správách patří mezi významné klienty také představitelé samospráv a regionálních pracovišť orgánů státní správy, vyšší zastoupení zde mají rovněž spolky, sdružení nebo neziskové organizace.

Oddělení informačních služeb vyřizuje i dotazy ze zahraničí nebo zajišťuje informace z jiných zemí prostřednictvím Evropské podpory statistických dat ESDS (European Statistical Data Support). V roce 2021 pracovníci tohoto oddělení vyplnili 149 dotazníků z mezinárodních institucí a zodpověděli 102 dotazů na evropská data v rámci ESDS.

Struktura zákazníků (% z celkového počtu požadavků, 2021)

Zavádíme nové technologie

Loni byla pro účely SLDB zprovozněna webová aplikace chatbot, která pomáhala při zodpovídání dotazů veřejnosti. Po skončení terénní fáze sčítání začaly práce na úpravách chatbota tak, aby mohl být využit i pro komunikaci s klienty a partnery ČSÚ a usnadnit jim vyhledávání výsledků statistických zjišťování nebo vyplňování statistických výkazů. V průběhu sčítání od 27. března do 11. května vyřídil chatbot zhruba 510 tisíc dotazů, v průměru tedy 11 tisíc denně. Pouze na 3,6 % z nich nedokázal najít odpověď. K nasazení chatbota pro ostatní agendy ČSÚ došlo na přelomu let 2021 a 2022, hodnocení jeho výkonů proto bude možné až s delším časovým odstupem.

Oddělení informačních služeb se rovněž významně podílelo na přípravě mobilní aplikace ČSÚ, která byla uvedena do ostrého provozu a poskytnuta uživatelům v lednu 2022. V aplikaci se zobrazují aktuální údaje z různých statistik, aktuality z webu ČSÚ a vybrané články z časopisu Statistika & My. Pro zájemce o podrobnější informace jsou k dispozici odkazy do Veřejné databáze ČSÚ.

Stále větší část dat zveřejňujeme v otevřeném formátu, v roce 2021 bylo vygenerováno 236 nových datových sad, které jsou zapsány v Národním katalogu otevřených dat.

Webová aplikace Porovnání krajů uživatelům umožňuje zobrazit vývoj vybraných ukazatelů v časové řadě od roku 2000 prostřednictvím dynamických grafů nebo map. Ukazatele je v ní možné různě kombinovat a jejich zobrazení upravovat podle vlastních potřeb. Značný zájem vyvolaly také interaktivní grafy o vývoji počtu zemřelých podle věkových skupin a krajů, které byly aktualizovány každý týden.

Složitost zakázek (% z celkového počtu požadavků)

Statistická data pro širokou veřejnost

ČSÚ věnuje značnou pozornost přiblížení statistických informací veřejnosti. Hlavním a dlouhodobě nejvýznamnějším veřejně přístupným zdrojem statistických údajů je Veřejná databáze na webu ČSÚ. V ní bylo v roce 2021 zaznamenáno více než 950 tisíc návštěv a uživatelé si prohlédli 4,2 milionu stránek. Počet exportů dat překročil 100 tisíc. Z databáze bylo v roce 2021 vygenerováno 236 nových sad se statistickými údaji v otevřeném formátu a vloženo do ní bylo více než 20 milionů nových údajů.

V roce 2021 bylo připraveno nové vydání publikace Česko v číslech, která obsahuje nejdůležitější údaje (většinou v časových řadách od roku 1993) ve formě přehledných infografik.

Dalším důležitým informačním zdrojem spravovaným ČSÚ je Ústřední statistická knihovna, která sídlí v centrální budově úřadu v Praze. Přestože služby knihovny pro veřejnost byly v průběhu roku 2021 z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19 omezeny, navštívilo ji 287 uživatelů, kteří si vypůjčili 614 publikací. K 31. 12. 2021 bylo v jejím fondu zpracováno a uloženo 58 642 svazků v celkové hodnotě cca 27,7 mil. Kč. Do knižního fondu přibylo 274 nových publikací.

V Katalogu produktů ČSÚ na rok 2021 bylo v době jeho schválení zahrnuto celkem 317 produktů, v průběhu roku pak bylo doplněno dalších 12 produktů.

Základní údaje o činnosti ústřední statistické knihovny

Článek si můžete přečíst také v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.