Senioři na trhu práce uplatňují svou kvalifikaci

Zaměstnanost seniorů se výrazně zvyšuje s rostoucí úrovní jejich vzdělání. Počty pracujících seniorů byly nejvyšší v roce 2018.

V roce 2021 pracovalo celkem 463,5 tisíce seniorů ve věku 60 a více let, z toho 147,2 tisíce 65letých a starších. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet pracujících seniorů ve věku 60 a více let o 203,1 tisíce, tedy o 78%. Tento růst se projevuje jak u mladších seniorů od 60 do 64 let, tak mezi 65 a víceletými. Vývoj počtu pracujících do 64 let byl ovlivněn kromě demografických faktorů především postupným zvyšováním věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. Mezi pracujícími seniory převažovali muži, jejichž podíl se rovnal 60 %.

Od roku 2010 se v pětileté skupině 60–64 let zvýšil počet pracujících osob o 131,5 tisíce na 316,3 tisíce, počet pracujících seniorů starších 65 let vzrostl téměř na dvojnásobek o 71,6 tisíce. Uvedený trend se projevuje jak ve skupině mužů, tak i u žen.
Přestože i v roce 2021 byl ekonomický vývoj výrazně ovlivněn opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronaviru, na celkové zaměstnanosti seniorů se to odrazilo jen relativně málo. Počet pracujících ve věku 60 a více let se meziročně téměř nezměnil a jejich podíl na celkové zaměstnanosti proti roku 2020 vzrostl o 0,1 p. b., tedy na 8,9 %.

Pracují především hlavou

Dlouhodobé navyšování počtu pracujících seniorů je provázeno výraznými změnami v ekonomické a vzdělanostní struktuře těchto osob. S rostoucí úrovní dosaženého vzdělání výrazně roste i jejich pracovní aktivita. Ze všech pracujících seniorů ve věku 65 a více let
měla v roce 2021 pouze 4% základní vzdělání. Oproti tomu střední vzdělání s maturitou vykazovalo 24 % pracujících seniorů, střední vzdělání bez maturity již 32 % a terciární stupeň mělo dokonce 39 % pracujících seniorů nad 65 let. Značné rozdíly v zaměstnanosti podle stupně vzdělání byly patrné i ve věkové kategorii 60–64 let.
Také v zaměstnanosti seniorů podle jednotlivých odvětví panují velké odlišnosti. Relativně nejnižší podíl seniorů byl v informačních a komunikačních činnostech, protože v tomto odvětví dominují pracující mladšího a středního věku. Méně seniorů najdeme také v ubytování, stravování a cestovním ruchu, v peněžnictví a pojišťovnictví, ale i v odvětvích náročných na fyzickou zdatnost, jako je např. zpracovatelský průmysl. Naproti tomu vysoké zastoupení mají pracující senioři v oblasti zahrnující profesní, vědecké a technické činnosti, v administrativních a podpůrných činnostech (kam spadají např. strážní služby), ve vzdělávání, v odvětví zdravotnictví a sociální péče a v kulturních, zábavních a rekreačních činnostech. V uvedených odvětvích jsou často zaměstnávány právě osoby s vysokoškolským vzděláním. Velký podíl pracujících seniorů se rovněž vyskytoval v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, kde naopak pracovaly osoby s nižším vzděláním.

Pracující senioři ve věku 60 a více let (v tis. osob)

Uplatňují se v řídících a specializovaných pozicích

Senioři pracují relativně méně ve třídě obsluha strojů a zařízení, montéři a ve třídě řemeslníci a opraváři. Slabší zastoupení mají rovněž mezi technickými a odbornými pracovníky a mezi úředníky. Naopak vyšší podíl na celkové zaměstnanosti než mladší ročníky mají na pozicích specialistů a řídících pracovníků. V obou skupinách je zpravidla požadováno vzdělání na úrovni dokončeného terciárního studia. Vysoký podíl seniorů je zastoupen i ve skupině kvalifikovaných dělníků v zemědělství.

Využívají částečné úvazky
Prakticky každý pátý senior od 60 let pracuje na částečný úvazek (22 %). To je řádově více než podíl částečných úvazků ve skupině všech zaměstnaných osob v Česku (6,8%). Česká republika se vyznačuje jedním z nejnižších podílů částečných úvazků v rámci celé EU, a 28 % z nich je navíc obsazeno seniory. Na částečný úvazek v tomto seniorském věku pracují o něco častěji ženy (56 %) než muži. Mezi zaměstnanými do šedesáti let je převaha pracujících žen na částečný úvazek daleko výraznější, ženy zde tvoří 76 %.

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost