Seniorů přibývá i přes vyšší úmrtnost

Za rozrůstající se seniorskou populací v Česku stojí stárnutí populačně silných ročníků spolu s jejich dlouhodobě rostoucí očekávanou střední délkou života.

V průběhu let 2012–2021 vzrostl v České republice počet seniorů, respektive osob 65letých a starších, o více než 400 tisíc z 1,70 milionu k 1. 1. 2012 na 2,17 milionu k 31. 12. 2021. To odpovídalo nárůstu o 27 %. Souběžně s tím se postupně zvyšovalo i zastoupení seniorské složky v populaci jako celku.

Zatímco na počátku roku 2012 bylo ve věku 65 či více let 16,2 % obyvatel, zkraje dvacátých let tvořili senioři, poprvé v historii, již více než jednu pětinu obyvatelstva. K 31. 12. 2021 to bylo 20,6 %. Počátek tohoto trendu lze přitom datovat již do druhé poloviny 80. let 20. století, kdy senioři představovali 12 % populace. Ve druhém desetiletí 21. století se na rostoucím počtu a podílu osob ve věku 65 a více let podílelo jednak stárnutí osob z početně silných generací narozených po druhé světové válce a jednak dlouhodobě se prodlužující střední délka života (naděje dožití), i když její růst byl v posledních dvou letech zbrzděn epidemií covidu-19.

Starší ročníky posilují

Početně největší skupinu seniorů tradičně představují ti nejmladší ve věku 65–69 let, kterých ke konci roku 2021 bylo 660 tisíc, resp. 30 % všech seniorů. Od roku 2016 však tato skupina mírně oslabuje a postupně se tak sbližuje s věkovou skupinou 70–74 let, ve které naopak až do roku 2021 počet obyvatel rostl s tím, jak se do staršího věku přesouvaly početně silné generace osob narozených po skončení druhé světové války. Na konci roku 2021 bylo těchto „mladších sedmdesátníků“ v Česku 615 tisíc, což představovalo dalších 28 % seniorské populace. Na zbylých dvou pětinách se pak podílely dvě podobně velké skupiny: věku 75–79 let dosahovalo 443 tisíc seniorů (20 % populace seniorů) a 80 a více let bylo 451 tisícům osob (21 %). Většině (86 %) z této poslední věkové skupiny bylo méně než 90 let, devadesátníků bylo 64 tisíc a ve věku 100 a více let žilo 756 obyvatel České republiky.

Mezi seniory pravidelně převažují ženy nad muži, nicméně jejich převaha již od počátku 90. let 20. století mírně ustupuje. Na konci roku 2021 bylo mezi seniory 58 % žen a 42 % mužů, na 100 žen tak připadalo 73 mužů. Na počátku roku 2012 bylo žen 59 % a na 100 seniorek připadlo 68 seniorů. Zastoupení žen mezi seniory ovšem roste společně se zvyšujícím se věkem, největší podíl mají ženy v nejstarších věkových skupinách. Zatímco ve věku 65–74 let byl podle bilance obyvatel k 31. prosinci 2021 poměr mezi počtem žen a mužů 100 : 83 (ženy tvořily 55 %), ve věku 100 a více let už byl poměr 100 : 16 a ženy tvořily 86 % dané subpopulace.

Přírůstky počtu seniorů podle věku (tis.)

Co způsobil covid

Počet seniorů i jejich podíl v celé populaci pokračoval v růstu i v posledních dvou „covidových“ letech 2020 a 2021. V důsledku zhoršených úmrtnostních podmínek v době pandemie však byly meziroční nárůsty jejich celkového počtu nižší, resp. vůbec nejnižší od roku 2005. V letech 2012–2019 meziroční nárůsty postupně klesaly ze 4 % (+66 tis. osob) na 2 % (+45 tis. osob), v roce 2020 byl přírůstek seniorské populace 1,3 % (+27 tis. osob) a v roce 2021 pak jen 0,8 % (+17 tis. osob). Při stejné úrovni úmrtnosti jako v předpandemickém roce 2019 by se přitom hypoteticky seniorská část populace v letech 2020 i 2021 zvětšila až o zhruba 40 tisíc osob ročně. Ke zpomalování tempa růstu seniorské populace v posledních pěti letech přispíval posun početně stále slabších generací na hranici 65 let věku – na prahu roku 2016 bylo budoucích 65letých 145 tisíc, na prahu roku 2021 pak o 9 tisíc méně.

Naděje dožití se zkrátila

Počty zemřelých byly v posledních dvou letech poznamenaných epidemií nemoci covid-19 rekordně vysoké. V roce 2020 zemřelo celkem 109,2 tisíce a v roce 2021 pak 117,0 tisíce seniorů ve věku 65 a více let. Byly to nejvyšší hodnoty v historii českého státu od roku 1919, přes stotisícovou hranici se roční úhrn vyšplhal jen v roce 1980. Výrazně zvýšená úmrtnost měla za následek rovněž zastavení trendu rostoucí naděje dožití udávající průměrný počet let života, který má před sebou osoba v určitém věku. Zatímco mezi lety 2012 a 2019 se u 65letých mužů naděje dožití prodloužila o 0,7 roku na 16,3 roku a u žen o 0,9 roku na 19,9 roku, v následujících dvou letech klesala, a to až na 14,5 respektive 18,6 roku v roce 2021. Vrátila se tak zpět na úroveň zaznamenanou u mužů o 16 a u žen o 13 let dříve.

Naděje dožití ve věku 65 let (roky)

Vdovy versus vdovci

Rozdíly v úrovni úmrtnosti mužů a žen se promítají také do složení jednotlivých věkových skupin seniorů podle rodinného stavu. Většina seniorů a seniorek ve skupinách 65–69 let a 70–74 let žije v manželství (v úhrnu 63, resp. 60 %), s rostoucím věkem pak u obou pohlaví, i když různým tempem, roste zastoupení ovdovělých. U žen převažují ovdovělé již od 75 let výše, když ve skupině 75–79letých aktuálně tvoří 46 %, zatímco mezi muži si ženatí drží početní převahu na úrovni 60 % ještě mezi 85–89letými. Ovdovělí muži představují dle údajů k 31. 12. 2021 nejpočetnější skupinu až ve věkových kategoriích nad 90 let. Mezi 90–94letými bylo k tomuto datu 50 % mužů ovdovělých a 45 % ženatých.

Rozdíly ve složení populace seniorů a seniorek podle věku a rodinného stavu jsou dány také jejich částečně odlišnou úrovní sňatečnosti a rozvodovosti v průběhu celého života. Do prvního sňatku vstupuje více žen než mužů, naopak ve starším věku a po rozvodu je sňatečnost mužů mírně vyšší než žen. V seniorském věku (nad 65 let) je nicméně již intenzita sňatečnosti i rozvodovosti velmi nízká a nejčastějším důvodem změny rodinného stavu je u seniorů jednoznačně ovdovění. Například v roce 2021 uzavřelo manželství 1,3 tisíce seniorů a 0,6 tisíce seniorek a rozvedlo se 0,7 tisíce seniorů a 0,4 tisíce seniorek, přičemž k ovdovění došlo u 11,8 tisíce mužů a 30,3 tisíce žen ve věku 65 a více let. A pro zajímavost: otce ve věku 65 či více let mělo v roce 2021 podle údajů z hlášení o narození 38 novorozenců.

Složení seniorské populace ve vybraných letech (k 31. 12.)

Pozn.: Počet obyvatel k 31. 12. 2021 je navázán na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021, předchozí roky na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo