Muži jsou na tom finančně lépe

Čtvrtina příjemkyň starobního důchodu nedosáhne na 13 tisíc Kč měsíčně.

K 31. prosinci 2021 pobíralo v Česku některý z důchodů 2 857,6 tisíce osob, z čehož 2 377,8 tisíce osob pobíralo důchod starobní. Druhým rokem pokračoval pokles počtu příjemců starobního důchodu, jichž meziročně ubylo 22,7 tisíce. V roce 2021 tak pobíralo starobní důchod (včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým) 1 426 tisíc žen a 952 tisíc mužů. U mužů se počet příjemců snížil bezmála o 7 tisíc, mezi ženami došlo k poklesu o téměř 16 tisíc.

Mezi starobními důchodci převažují ženy, z deseti osob pobírajících v roce 2021 starobní důchod bylo šest žen. Vyšší zastoupení žen souvisí jednak s tím, že se v průměru dožívají vyššího věku, jednak také s tím, že především v minulosti odcházely do důchodu dříve než muži. Nepoměr v počtu důchodců podle pohlaví se však v čase postupně snižuje.

Tři čtvrtiny (1 789 tis.) starobních důchodců pobíraly starobní důchod samostatně a zbylé čtvrtině byl starobní důchod vyplácen spolu s pozůstalostním důchodem. Mezi muži a ženami se tento podíl ale výrazně liší. Zatímco ženy pobíraly starobní důchod v souběhu s vdovským důchodem v 35 % případů, mezi muži pobírajícími starobní důchod dostávala zároveň vdovecký pouze desetina.

Průměrný starobní důchod přesáhl 15 tisíc Kč

Pětina příjemců samostatného starobního důchodu v Česku pobírá 18 tisíc Kč měsíčně nebo více. Z žen ale takto vysokého důchodu dosahuje jen 8 %, zatímco z mužů je to třetina. Naproti tomu pouze 6 % mužů pobírajících samostatný starobní důchod bralo méně než 12 tisíc Kč, přičemž žen na uvedenou částku nedosáhlo zhruba 20 %.

Průměrná výše plného starobního důchodu (sólo) dosáhla v prosinci 2021 částky 15 453 Kč a meziročně vzrostla o 6,6 % (absolutně o 951 Kč). Průměrný důchod žen (vyplácený sólo) dosahoval úrovně 83 % důchodu mužů, v absolutním vyjádření činil rozdíl zhruba 2 800 Kč.

Rozdílná výše důchodů žen a mužů, tzv. gender pension gap, existuje napříč všemi státy Evropské unie a Česko v tomto ohledu patří mezi pět států, v nichž je relativně nejnižší. V roce 2019 se hodnota gender pension gap pohybovala od 2 % v Estonsku až po 44 % v Lucembursku.

Příjemci starobních důchodů podle věku k 31. 12. 2021 (tis.)

Předčasných důchodů přibývá

Počet i podíl osob odcházejících do předčasného starobního důchodu nadále roste. Zatímco v roce 2010 tvořili příjemci předčasných starobních důchodů 19 % ze všech příjemců plného starobního důchodu, v roce 2021 to bylo již 28 %. Absolutně se v roce 2021 jednalo o 668 tisíc osob pobírajících starobní důchod, který jim byl v minulosti přiznán před dosažením důchodového věku.

Odchodem do předčasného důchodu, tedy při splnění povinné doby pojištění, ale nedosažení důchodového věku dochází k trvalému krácení procentní výměry důchodu. Měsíční výše předčasného starobního důchodu dosahovala v prosinci 2021 v průměru 13 844 Kč, což je téměř o 2 500 Kč méně, než byl průměrný řádný starobní důchod.

Vdovy převažují

Ke konci roku 2021 pobíralo v Česku vdovský nebo vdovecký důchod téměř 621 tisíc osob. V naprosté většině případů (93 %) se jednalo o seniory ve věku 65 a více let. Ze všech vdovských a vdoveckých důchodů bylo 589,3 tisíce vypláceno zároveň se starobním důchodem, pouze 25,2 tisíce (4,1 %) bylo vypláceno samostatně, a zbylých 6,4 tisíce v souběhu s invalidním důchodem. Ze všech příjemců vdovských a vdoveckých důchodů tvořily ženy 84 %.

Průměrná výše důchodu osob, které pobírají starobní důchod současně s pozůstalostním, dosahovala v prosinci roku 2021 u mužů 18 895 Kč, u žen 16 508 Kč.

Článek si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Statistika&My.