Kolik je nás v jedné domácnosti

Nejvíce domácností v České republice je dvoučlenných a jednočlenných.

Z každoročního výběrového šetření EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) lze získat nejen zajímavá data o příjmech a životních podmínkách českých domácností, ale také informace o osobách, které společně žijí a hospodaří.

V průměru 2,3 osoby na domácnost

V roce 2021 bylo v České republice téměř 4,5 milionu hospodařících domácností, přičemž průměrná velikost domácnosti byla 2,3 osoby, včetně dětí. Nejvíce zastoupené byly dvoučlenné domácnosti (1,46 mil., tj. 33 %), následované jednočlennými (1,34 mil., tj. 30 %). Další v pořadí byly tříčlenné domácnosti, kterých bylo skoro 800 tisíc, tedy 17,7 % a o něco méně zastoupené čtyřčlenné domácnosti (700 tis., 15,6 %). Zhruba 160 tisíc domácností bylo pětičlenných. Ty tvořily 3,6 % z celkového počtu domácností. Domácnosti, ve kterých žilo více než 5 osob, odpovídaly pouze 0,8 % všech hospodařících domácností.

Hospodařící domácnosti podle počtu osob (tis., 2021)

Osoby starší 65 let tvoří polovinu domácností jednotlivců

Mezi jednočlennými domácnostmi najdeme zřetelné rozdíly v třídění podle věku a pohlaví. V rozmezí od 25 do 44 let převažují ve všech pětiletých věkových kategoriích muži nad ženami. Dohromady jich ve věku 25–44 let žije samo 191 tisíc oproti 83 tisícům žen. Ve věkové kategorii 45–49 let se počet single domácností podle pohlaví vyrovnává, ale už od 50 let výše se situace otáčí a převažují ženy. Nejvíce žen žijících samostatně se nachází ve věkové kategorii 65 a více let. Konkrétně jde o téměř 480 tisíc žen, což odpovídá 35,8 % osob ze všech jednočlenných domácností. Ve stejné věkové kategorii žije samo 191 tisíc mužů, kteří z celku jednočlenných domácností tvoří 14,3 %. Osoby ve věku 65 a více let tedy dohromady skládají 50,1 % všech domácností jednotlivců.

S matkami žijí častěji synové

Dvoučlenné domácností jsou ze 77,8 % tvořeny partnery a z 20,1 % rodičem a dítětem. Dítě do 24 let se nachází v 9,9 % dvoučlenných domácností, ve 4,3 % případů se pak jedná o společné bydlení a hospodaření zpravidla ekonomicky aktivního „dítěte“ staršího 45 let s rodičem. V obou posledně jmenovaných typech domácností převažuje žena jako matka a syn jako dítě. V případě dětí do 24 let se matka o děti stará v 88,9 % domácností a z 53,5 % jde o syny, u dětí nad 45 let se jedná o matku v 87,8 % domácností a o její soužití se synem v 74,1 %.

Z tříčlenných domácností je 81,4 % složeno ze dvou rodičů a dítěte a z nich 75,7 % tvoří domácnost s dítětem do 24 let. Přesně 10 % tříčlenných domácností tvoří sám rodič se dvěma dětmi a 8,6 % jsou ostatní typy tříčlenných domácností jako například dva partneři s rodičem jednoho z nich nebo rodič s dítětem a vnoučetem.

Čtyřčlenná rodina je zpravidla úplná rodina

Čtyřčlenné domácnosti jsou z 90,7 % tvořeny tzv. úplnou rodinou, tedy oběma rodiči se dvěma dětmi. Nejčastější věkový rozdíl dětí v úplných čtyřčlenných rodinách jsou tři roky (22,3 % z čtyřčlenných rodin se dvěma dětmi), následují dva (19,7 %) a čtyři (17,9 %) roky. Děti s rozdílem 0 let bývají zpravidla dvojčata. Pro úplnost je třeba zmínit, že v rámci konceptu hospodařících domácností není důležité, kdo je biologický rodič dítěte, ale s kým dítě bydlí a hospodaří. V domácnostech s více dětmi proto děti nemusejí mít totožné rodiče, a může se tedy jednat o nevlastní sourozence.

Z vícečlenných domácností zaujímají největší podíl (77,0 %) domácnosti s pěti členy tvořené dvěma rodiči a třemi dětmi. Zbylých 23,0 % připadá na ostatní typy domácností, nejčastěji se jedná o třígenerační domácnosti jako například úplnou rodinu s dítětem/dětmi doplněnou o prarodiče.

Podíl zastoupení různých věkových rozdílů mezi sourozenci ve čtyřclenných úplných rodinách (%, 2021)

V párech bývá starší muž

Věkový rozdíl mezi partnery žijícími ve společné domácnosti je v čase poměrně stabilní. U více než 71 % párů byl v roce 2021 starší muž, u téměř 11 % se oba partneři narodili ve stejném roce, ve skoro 18 % byla starší žena. V porovnání se stavem v roce 2011 mírně vzrostl podíl párů, kde je starší žena (o 2,9 p. b.), a naopak lehce poklesl podíl párů se starším mužem (o 3,9 p. b.). Nejčastěji jsou muži starší než ženy o 1 až 4 roky. V roce 2021 byl tento věkový rozdíl zaznamenán u 43,2 % všech párů. Pokud je v páru starší žena, bývá zpravidla starší pouze o rok či dva (10,3 % všech párů).

Podíl párů s danými věkovými rozdíly mezi partnery v hospodařících domácnostech (%, 2021)

Článek si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo