Téměř čtvrtina mladých Evropanů kombinuje studium a práci

Poskytnout mladým lidem dobré vzdělání je pro společnost důležitým cílem – vždyť oni určují budoucnost. Rychlost přechodu mladých lidí ze vzdělávání na trh práce se v jednotlivých členských státech EU značně liší.

V některých zemích začínají mladí lidé pracovat, kupř. formou částečných úvazků, víkendových nebo studentských prací a přitom se stále účastní formálního vzdělávání.

V roce 2021 bylo zaměstnáno 23 % mladých lidí ve věku 15 až 29 let ve formálním vzdělávání, zatímco 3 % hledala při studiu práci a byla schopná začít pracovat (tj. patřila do kategorie nezaměstnaných). Většina této skupiny (73 %) však byla mimo pracovní sílu (ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní).

Mezi členskými státy EU mělo v roce 2021 nejvyšší podíl studentů a učňů ve věku 15–29 let, kteří kromě studia také pracovali, Nizozemsko (70 %), následované Dánskem (49 %) a Německem (42 %). Naopak nejnižší podíly zaměstnanosti mezi studenty a učni ve věku 15-29 let byly zjištěny v Rumunsku (2 %), na Slovensku (4 %), v Maďarsku a Bulharsku (shodně 5 %). Nejvyšší podíl studentů a učňů ve věku 15-29 let, kteří byli nezaměstnaní (to znamená, že hledali práci a mohli začít pracovat při studiu), byl zaznamenán ve Švédsku (14 %), následovaném Finskem (9 %) a Nizozemskem (7 %). Na druhé straně méně než 1 % studentů a učňů v této věkové skupině bylo nezaměstnaných v Česku, Rumunsku, Maďarsku a Chorvatsku.

Mladí ve věku 15–29 let ve formálním vzdělávání a jejich účast na trhu práce, EU, 2021 (%)

Rozdíly mezi muži a ženami
V roce 2021 byly podíly žen účastnících se formálního vzdělávání vyšší než podíly mužů. Ve věku 15–19 let se formálních vzdělávání účastnilo 90 % žen a 88 % mužů. Zhruba desetina z této věkové připravujících se systematicky na své budoucí povolání také pracuje. Ve věku 20–24 let byly rozdíly v podílu studujících mužů a žen největší, když z této věkové skupiny stále studovalo 54 % žen a 45 % mužů. Z těch, kteří i v tomto věku chodí do školy, jich současně pracuje třetina, přičemž tento podíl mezi pohlavími je takřka totožný. Mezi 25–29letými je stále jedna sedmina studujících, přičemž nadpoloviční většina (54 %) z nich již také pracuje.

Studenti a jejich účast na trhu práce podle pohlaví a věku, EU, 2021 (%)

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.