Služby se zotavují

Většina odvětví služeb vykázala v letošním prvním čtvrtletí lepší výsledky než před nástupem covidové pandemie.

V prvním čtvrtletí letošního roku se v Česku meziročně zvýšily tržby v odvětví služeb o 19,5 % (v běžných cenách, očištěné o kalendářní vlivy). Po meziročních poklesech v prvních čtvrtletích v letech 2021 (–6,4 %) a 2020 (–2,9 %) se tak zdá, že se začalo blýskat na lepší časy. Dokonce byla překonána i předpandemická úroveň tržeb ve službách, které oproti prvnímu čtvrtletí roku 2019 vzrostly o 8,6 %.

Průměr EU ještě rychleji

Ještě rychleji se zvyšovaly tržby v odvětví služeb v rámci celé Evropské unie, kde oproti počátku minulého roku byl zaznamenán nárůst o 20,8 % a oproti počátku roku 2019 růst o 13,3 % (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Chorvatsko, Irsko, Polsko, Maltu a Řecko). Jedinou zemí evropské sedmadvacítky, která ve srovnání s dobou předkovidovou vykázala pokles, je Rakousko (–0,3 %). Na druhou stranu existují i státy, v nichž se vládní protiepidemická omezení běžného života dotkla sektoru služeb minimálně, například Dánsko, Estonsko, Litva, Lucembursko či Rumunsko hlásily růst oproti prvnímu čtvrtletí 2019 o více než 40 %. Tyto země vykazovaly v posledních dvou letech oproti ostatním členům EU poklesy v mnohem menší míře, Lucembursko dokonce rostlo v celém uvedeném období.

Bazické indexy tržeb za služba v 1. čtvrtletí 2022 (1. čtvrtletí 2019 = 100 %)

Všichni na tom nebyli stejně

Při detailnějším pohledu je patrné, že všechna odvětví služeb se nezotavují stejným tempem. Přestože meziroční zvýšení tržeb zaznamenaly všechny ekonomické sekce služeb, předkovidovou úroveň se zatím nepodařilo překonat v ubytování, stravování a pohostinství (CZ NACE sekce I, –12,1 %), ani v administrativních a podpůrných činnostech (CZ NACE sekce N, –3,3 %). Ve srovnání s údaji za EU tuzemské výkony v těchto odvětvích mírně zaostávají, neboť EU27 vykázala pokles oproti prvnímu kvartálu 2019 v ubytování, stravování a pohostinství „jen“ –10,1 % a u administrativních a podpůrných činností růst o 0,5 %. Jak v ČR, tak v EU klesala obě dílčí odvětví sekce I, sekci N táhly dolů zejména výsledky cestovních agentur, kanceláří a jiných rezervačních a souvisejících činností (CZ NACE oddíl 79), které v tuzemsku ve srovnání s prvním kvartálem 2019 poklesly o 16,9 % a v EU27 dokonce o 38,7 %, a to navzdory tomu, že meziroční nárůst v prvním čtvrtletí letoška dosáhl v Česku výrazných 214,7 % a v EU 247,6 %. Negativní vývoj v sekci N v ČR, na rozdíl od EU, ovlivnilo i snížení objemu tržeb za činnosti související se zaměstnáním (CZ NACE, oddíl 78), které oproti stejnému období předchozího roku kleslo o 1,2 % a oproti počátku roku 2019 o 5,6 %.

Bazické indexy tržeb za služby (1. čtvrtletí 2019 = 100 % v běžných cenách očištěno o pracovní kalendářní vlivy)

Nejlépe na tom byla doprava

Odvětvím, na nějž dopadly vládní restrikce minimálně, jsou informační a komunikační činnosti (CZ NACE sekce J), které v tuzemsku během posledních tří let navýšily objem tržeb o 19,7 % (V EU o 21,5 %). Více než 20 % růstu dosáhla v Česku všechna dílčí odvětví této sekce kromě telekomunikačních činností (CZ NACE, oddíl 61), které se zvýšily „pouze“ o 8,5 %. Dalším rychle se zotavujícím odvětvím byly činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ NACE, sekce H). Toto nejvýznamnější odvětví služeb z hlediska objemu celkových tržeb zaznamenalo oproti prvnímu kvartálu roku 2019 růst o 13,1 % a v evropském průměru dokonce o 20,2 %. Jediným členským státem, jehož odvětví dopravy a skladování zatím kovidový propad nepřekonalo, je Švédsko (–1,6 %). Nejrychleji rostoucím (od prvního kvartálu 2019) dílčím odvětvím sekce H byla v rámci EU 27 vodní doprava (CZ NACE, oddíl 50), která vykázala navýšení objemu tržeb o 65,4 %. Největší zásluhu na tom má Francie, kde došlo dokonce k navýšení o 184,2 %. V tuzemském kontextu je tento druh dopravy marginálním ekonomickým odvětvím, které za počátkem roku 2019 letos zaostávalo o 26,4 %. Z restrikcí zavedených kvůli zamezení šíření koronavirového onemocnění se zatím „neoklepala“ letecká doprava (CZ NACE, oddíl 51) v České republice (–43,3 %), ani v Evropské unii (–12,6 %).

Poslední odvětví služeb – profesní, vědecké a technické činnosti (CZ NACE, sekce M) – vzrostlo meziročně o 17,2 % v Česku a o 11,0 % v EU27. Oproti roku 2019 o 5,6 % v Česku a o 13,8 % v zemích evropské sedmadvacítky. Do této sekce spadají například právní a účetní činnosti, architektonické a inženýrské činnosti nebo činnosti reklamních agentur.

Článek si můžete přečíst také  zářijovém čísle časopisu Statistika&My.