Rok 2021 výrazné oživení sňatečnosti nepřinesl

Ke konci roku 2021 žilo v Česku více než 10,5 milionu obyvatel. Rekordní byl vinou epidemie koronaviru počet zemřelých a zároveň se výrazně snížila naděje dožití obyvatel. Počet uzavřených sňatků i přes meziroční nárůst zůstal nižší než v letech 2015–2019.

Podrobné informace o strukturách a intenzitách demografických událostí a jevů v loňském roce přináší analytická publikace Vývoj obyvatelstva České republiky – 2021.

Populace Česka během roku 2021 posílila o 21,9 tisíce osob a k 31. 12. 2021 mělo u nás registrovaný pobyt necelých 10,517 milionu obyvatel. K populačnímu přírůstku přispělo výhradně kladné saldo zahraničního stěhování. Přistěhovalých ze zahraničí do republiky totiž bylo o 50 tisíc více než těch, kteří byli evidováni jako vystěhovalí z Česka do zahraničí.

Demografický vývoj byl v roce 2021, podobně jako v roce 2020, nemalou měrou ovlivněn epidemií onemocnění covid-19. Počet 139,9 tisíce zemřelých byl nejvyšší od konce druhé světové války. Měsíční údaje dosahovaly nejvyšších hodnot během prvního čtvrtletí roku, výrazně nadprůměrné byly také v listopadu a prosinci. Druhým rokem v řadě se nepříznivé úmrtnostní poměry promítly do zkrácení očekávané průměrné délky života (naděje dožití). Hodnoty z roku 2021 – 74,1 let pro muže a 80,5 let pro ženy – odpovídaly úrovni úmrtnosti před více než deseti lety.

Celoročně platná protiepidemická opatření regulující podmínky pořádání společenských akcí se i přes mírný meziroční nárůst (o 1,4 tisíce) odrazila v poměrně nízkém počtu uzavřených manželství (46,8 tisíce). V roce 2021 se u nás živě narodilo 111,8 tisíce dětí. K meziročně vyššímu počtu (o 1,6 tisíce) přitom přispěly pouze děti narozené ženám jako druhorozené. Podíl dětí narozených mimo manželství stagnoval na hodnotě 48,5 %. Nejvíce živě narozených dětí připadlo na ženy ve věku 30 let (9,3 tisíce), když matkou se během loňského roku stalo 142 z 1 000 žen daného věku.

ČSÚ 3. října zveřejnil i publikaci Demografická ročenka České republiky pro rok 2021. Jedná se o pramenné dílo demografické statistiky vycházející v nepřetržité řadě od roku 1919 s podrobnými výsledky pohybu obyvatel, tj. obsahující údaje o narozených, zemřelých (včetně jejich příčin smrti), sňatcích, rozvodech, potratech a migraci v uplynulém kalendářním roce. Zařazeny jsou v ní také údaje o počtu a struktuře obyvatel.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo