Čím si doma topíme

Spotřeba paliv a energií v českých domácnostech se za šest let posunula směrem k ekologičtějším zdrojům.

Struktura a množství paliv a energií používaných v domácnostech se liší podle toho, zda se jedná o domácnosti v rodinném nebo v bytovém domě, jaká zařízení využívají, a také v závislosti na finančních možnostech domácnosti.

Ústup od uhelných paliv

Počet domácností, které využívaly jako hlavní palivo pro vytápění nakupované teplo, se mezi lety 2015 a 2021 snížil ze 1 740 841 (40,4 %) na 1 704 065 (38,0 %), naproti tomu počet domácností využívajících zemní plyn vzrostl z 1 558 002 na 1 683 055. Třetím nejvyužívanějším hlavním palivem na vytápění byla v roce 2021 elektřina. V roce 2015 jí vytápělo jako hlavním palivem 218 512 domácností, o šest let později pak 333 284 domácností. Počet domácností vytápějících hlavně dřevem za sledované období narostl ze 193 962 na 313 290. Přestože v porovnání s ostatními energetickými zdroji pro vytápění nepatří tepelná čerpadla mezi dominantní, dochází u nich k velmi rychlému rozvoji. V roce 2015 je jako hlavní užívalo 34 767 domácností, v roce 2021 už to ale bylo 91 532 domácností.

Výrazný pokles byl zaznamenán u domácností, které jako hlavní užívaly uhelná paliva. Z 544 231 se jejich počet snížil na 303 876. Uhelná paliva jsou tak postupně nahrazována ostatními zdroji energie.

Vytápění dřevem nebo uhelnými palivy patřilo mezi finančně nejdostupnější, proto je volily zejména domácnosti s menším příjmem.

V rodinných domech nejvíce domácností používá jako hlavní palivo zemní plyn. V roce 2015 to bylo 994 756 domácností, loni pak 1 043 292. Na druhém místě mezi nejpoužívanějšími palivy na vytápění v rodinných domech došlo k výměně. Zatímco v roce 2015 tuto pozici zaujímala uhelná paliva používaná ve 495 125 domácnostech, v roce 2021 je nahradilo palivové dřevo, jehož užívání vzrostlo ze 172 746 domácností na 297 557. Počet domácností vytápějících uhelnými palivy se snížil na 274 079.

Počet domácností zajišťujících vytápění v rodinných domech hlavně pomocí tepelného čerpadla se zvýšil z 32 420 na 89 140.

V kategorii bytových domů nejčastěji slouží k vytápění jako hlavní palivo nakupované teplo. V roce 2015 ho využívalo 1 730 913 domácností, do roku 2021 jejich počet klesl na 1 689 506. Zemním plynem jako hlavním palivem bylo v bytových domech vytápěno 563 246 domácností, v roce 2021 pak 639 763. Vzrostla rovněž četnost využívání elektřiny. Jako hlavního paliva na vytápění ji v roce 2015 užívalo 113 373 domácností a o šest let později 161 753 domácností.

 Domácnosti podle hlavního paliva/energie na vytápění (%)

Kombinací více paliv ubylo

Všechny domácnosti ovšem nepoužívají k vytápění pouze jediné (hlavní) palivo či energii. Část domácností vytápí několika různými druhy paliv a energií. Kombinaci dvou a více paliv používalo k vytápění 945 000 (22 %) domácností v roce 2015, a více než 915 000 domácností (17,6 %) v roce 2021. Klesající trend se výrazněji projevil v rodinných domech, v nichž lze různá paliva a energie kombinovat relativně snadněji. V roce 2015 v rodinných domech vytápělo dvěma a více palivy 45,1 % domácností, o šest let později to bylo 34,5 %. V případě bytových domů zůstal podíl domácností využívajících více paliv k vytápění téměř stejný, ze 4,8 % se snížil na 4,7 %.

Drtivou převahu mezi vedlejšími palivy mají obnovitelné zdroje energie, používá je téměř 590 000 domácností. V pořadí druhá nejvyužívanější je elektrická energie, kterou jako doplňující zdroj pro vytápění používá přes 176 000 domácností. Zemní plyn má jako vedlejší palivo téměř 83 000 domácností.

Z hlavních paliv užívaných na vytápění v kombinaci s nějakým dalším vedlejším palivem vede zemní plyn, zjištěný u více než 323 000 domácností. Uhelná paliva jsou jako hlavní v kombinaci s dalšími vedlejšími palivy používána v 261 000 domácnostech, obnovitelné zdroje pak v téměř 188 000 domácnostech. Elektřinu jako hlavní palivo v kombinací s vedlejším užívá skoro 112 000 domácností.

Z řady možných kombinací se nejčastěji uplatňuje jako hlavní palivo zemní plyn, doplněný vedlejším palivem ze skupiny obnovitelných zdrojů energie. Takto si zajišťuje tepelnou pohodu zhruba 225 000 domácností. Poměrně častá jsou i uhelná paliva jako hlavní zdroj, doplněná obnovitelnými zdroji energie. Volí je přibližně 210 000 domácností. Elektřinu jako hlavní energii pro vytápění v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie najdeme v 94 000 domácnostech a zemní plyn jako hlavní, s elektřinou jako vedlejším zdrojem vykazuje více než 81 000 domácností. Kombinaci některého z obnovitelných zdrojů energie jako hlavního paliva s některým z dalších obnovitelných zdrojů energie jako vedlejšího využívá k vytápění přes 55 000 domácností.

Pro ohřev vody používalo v roce 2015 více než jedno palivo 9,7 % domácností, v roce 2021 pak 9,4 %. Na vaření kombinovala dvě a více paliv 38,9 % domácností v roce 2015 a 35,7 % v roce 2021. Podíl domácností, které využívají dvě a více paliv na vaření v rodinných domech klesl ze 40,5 % v roce 2015 na 35,4 % v roce 2021, v případě bytových domů došlo ke snížení z 37,8 % na 36,0 %.

Domácnosti podle počtu používaných paliv (%)

 

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika