Kolik a na co se spotřebuje

Za pět let mírně vzrostl podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě paliv a energií v Česku na úkor kapalných paliv.

Dostupnost zdrojů energie a jejich spotřeba patří k základním předpokladům rozvoje společnosti. Spolu s několika dalšími faktory podmiňuje využívání energií dokonce samotnou existenci celé civilizace. Proto je nezbytné sledovat situaci a vývoj v oblasti dostupných energetických zdrojů a jejich spotřeby jak v celém národním hospodářství, tak i v jednotlivých sektorech.

Průmysl, domácnosti a ostatní odvětví

V celém národním hospodářství České republiky bylo v roce 2015 spotřebováno 967 PJ paliv a energií. Nejvíce bylo spotřebováno kapalných paliv (269 PJ), které v tomto roce představovaly 27,8 % z celkové spotřeby paliv a energií. Spotřeba zemního plynu činila 210 PJ, tedy 21,8 % z celkové spotřeby paliv a energií, spotřeba elektřiny 196 PJ (20,3 %) a spotřeba obnovitelných zdrojů energie 119 PJ (12,3 %).

V roce 2020 vzrostla celková spotřeba paliv a energií v národním hospodářství na 996 PJ, kapalných paliv bylo spotřebováno 266 PJ, zemního plynu 216 PJ, elektřiny 205 PJ a obnovitelných zdrojů energie 141 PJ. Největšího podílu na spotřebě stále dosahovala kapalná paliva (26,8 %), zemní plyn tvořil 21,7 %, elektřina 20,6 % a obnovitelné zdroje energie 14,2 %.

Téměř 28 % z celkové spotřeby paliv a energií tvoří sektor průmyslu, sektor domácností vykazuje 30 % z celkové spotřeby a ostatní odvětví jako např. stavebnictví, doprava, zemědělství a lesnictví či služby představují celkem 42 %.

V případě spotřeby elektrické energie zaujímá největší podíl sektor průmyslu. V roce 2020 to bylo 40,4 % z její celkové spotřeby. Domácnosti se na spotřebě elektřiny podílely 28 %, ostatní odvětví 31,6 %.

Největší množství nakupovaného tepla je spotřebováváno v sektoru domácností. Ty z jeho celkové spotřeby v roce 2020 využily 49,3 %. Spotřeba nakupovaného tepla sektorem průmyslu tvořila 27,2 % a v ostatních odvětvích pak 23 %.

Spotřeba zemního plynu je mezi jednotlivé sektory rozložena rovnoměrněji. Největší podíl představuje sektor průmyslu, v němž se v roce 2020 spotřebovalo 39,4 % z celkového množství. Domácnosti spotřebovaly 36,0 % a ostatní odvětví 24,6 %.

Téměř veškerá spotřeba tuhých (uhelných) paliv směřuje do sektorů průmyslu a domácností. Podíl průmyslu na jejich celkové spotřebě vzrostl ze 44,8 % v roce 2015 na 53,1 % o pět let později, podíl domácností naopak klesl z 53,0 % na 45,1 % v roce 2020.

Kapalná paliva jsou dominantně spotřebovávána ve skupině ostatních odvětví, kam spadá zejména doprava. Ostatní odvětví se v roce 2020 na spotřebě kapalných paliv podílela 96,3 %.

V oblasti spotřeby obnovitelných zdrojů energií jednoznačně převažovala spotřeba v sektoru domácností. V roce 2015 tvořily domácnosti 65,4 % z celkové spotřeby obnovitelných zdrojů energie v národním hospodářství, v roce 2020 jejich podíl vzrostl na 66,9 %.

Struktura konečné spotřeby paliv a energií v Česku podle sektorů (%, 2020)

Domácnosti spotřebují nejvíce energie na vytápění

U domácností, které spotřebovávají téměř třetinu celorepublikové spotřeby paliv a energií, se sleduje podrobněji, na jaké činnosti paliva a energie využívají.

Nejvíce paliv a energií využívají domácnosti na vytápění, směřují sem více než dvě třetiny jimi spotřebovaných paliv a energií, v roce 2015 to bylo konkrétně 191 276 TJ (67 % z celkové spotřeby v domácnostech), v roce 2020 pak 207 120 TJ (68 %).

Druhá energeticky nejnáročnější činnost je ohřev vody, na kterou domácnosti v roce 2015 spotřebovaly 48 739 TJ (17 %) a o pět let později 49 865 TJ (16 %). Třetí příčku zaujímá osvětlení a provoz velkých domácích spotřebičů, na něž ovšem domácnosti využívají pouze elektrickou energii. V roce 2015 za tímto účelem spotřebovaly 21 067 TJ elektrické energie (7,4 % ze všech spotřebovaných energií), v roce 2020 to bylo 21 827 TJ (7,2 %). Na vaření domácnosti v roce 2015 spotřebovaly 18 555 TJ (6,5 %), v roce 2020 pak 18 924 TJ (6,2 %). Na ostatní užití šlo 4 381 TJ v roce 2015 a 5 007 TJ v roce 2020, na chlazení 180 TJ v roce 2015 a 233 TJ v roce 2020.

Podle jednotlivých druhů paliv a energií tvoří největší část z celkové spotřeby v domácnostech zemní plyn a obnovitelné zdroje energie. V roce 2015 zaujímala spotřeba zemního plynu 28,4 % z celkové spotřeby paliv a energií domácnostmi a spotřeba obnovitelných zdrojů 25,3 %. Elektřina představovala 17,7 %, nakupované teplo 14,5 % a tuhá paliva 13,4 %.

V roce 2020 se struktura změnila, domácnosti více využívaly obnovitelné zdroje energie na úkor tuhých uhelných paliv. Obnovitelné zdroje tak s podílem 31,6 % na celkové spotřebě předstihly plyn, který vykryl 26 %. Podíl spotřeby elektřiny vzrostl na 19,2 %, podíl spotřeby nakupovaného tepla klesl na 13,7 % a tuhých paliv na 8,9 %.

Konečná spotřeba paliv a energií v českých domácnostech podle účelu (%, 2020)

V uvedeném pětiletí nezůstala stejná ani struktura paliv a energií využívaných domácnostmi pro vytápění. Podíl obnovitelných zdrojů vzrostl z 36 % na 42,6 % v roce 2020, podíl zemního plynu se nepatrně snížil z 26,9 % na 25,3 % a podíl spotřeby nakupovaného tepla zůstal téměř na stejné úrovni – z 13,4 % v roce 2015 vzrostl na 13,5 % v roce 2020. Výrazně však klesl podíl tuhých paliv, který v roce 2015 činil 19,2 % a v roce 2020 už jen 12,7 %.

Podíl obnovitelných zdrojů se zvýšil i v balíku paliv a energií spotřebovaných domácnostmi na ohřev teplé vody, konkrétně z 5,2 % v roce 2015 na 13,4 % v roce 2020. Z 20,7 % na 24,4 % vzrostl podíl elektřiny užívané k tomuto účelu, naproti tomu klesl podíl plynu ze 40 % na 34 % a podíl nakoupeného tepla se snížil z 31,7 % na 26,7 %.

Téměř všechny druhy sledovaných paliv a energií spotřebovávají domácnosti nejvíce na vytápění. Výjimku tvoří elektrická energie, které domácnosti spotřebují nejvíce na osvětlení a provoz velkých domácích spotřebičů. V roce 2015 tvořila tato spotřeba 40,6 % z celkové spotřeby elektřiny, v roce 2020 klesl podíl na 38 %. Na vytápění bylo z celkové spotřeby elektrické energie v roce 2015 spotřebováno 14,3 % elektřiny a v roce 2020 vzrostl tento podíl na 18,1 %.

Podíl zemního plynu určeného k vytápění na celkové spotřebě plynu domácnostmi vzrostl ze 63,5 % v roce 2015 na 66,2 % v roce 2020. Podíl plynu spotřebovaného na ohřev teplé vody klesl z více než 24 % v roce 2015 na necelých 22 % v roce 2020. Zbývající část zemního plynu je spotřebovávána na vaření. V letech 2015 i 2020 to bylo přibližně 12 %.

Z celkově nakoupeného tepla využily domácnosti v roce 2015 k vytápění 62 %, v roce 2020 pak 67,5 %. Zbývající část nakoupeného tepla domácnosti spotřebovaly na ohřev teplé vody.

Tuhých uhelných paliv bylo domácnostmi k vytápění v roce 2015 užito 96,6 %, v roce 2020 se podíl zvýšil na 97,2 %. Zbytek těchto paliv sloužil k ohřevu vody.

Z kapalných paliv spotřebovaných domácnostmi se v roce 2015 na vytápění užilo 69,1 % a na vaření téměř 30 %, v roce 2020 pak 78,5 % na vytápění a 21,5 % na vaření.

Z obnovitelných zdrojů sloužilo v roce 2015 v domácnostech k vytápění 95,5 % a jen 3,5 % na ohřev teplé vody. Do roku 2020 se poměr změnil na 91,6 % spotřeby k vytápění a 7,1 % k ohřevu vody.

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika