Zpracovatelský průmysl v uplynulém desetiletí

Více než 30 % zaměstnanců v České republice nalezlo své uplatnění ve zpracovatelském průmyslu. Jak se toto odvětví posunulo za poslední desetiletí?

Zpracovatelský průmysl u nás v roce 2020 zaměstnával 1 276 tisíc osob, tj. o 41 tisíc méně než v přecházejícím roce. Jedná se o největší pokles od roku 2009, kdy v důsledku finanční krize opustilo zpracovatelský průmysl 145 tisíc osob. V roce 2008 zpracovatelský průmysl zaměstnával 1 352 tisíc osob a tato hodnota nebyla dosud znovu dosažena. Přesto v poměru k počtu obyvatel zaměstnává toto odvětví u nás více osob než v sousedních zemích.

Význam zpracovatelského průmyslu pak dále podtrhuje fakt, že mezi jednotlivými segmenty národního hospodářství dosahuje nejvyšších tržeb. Ty připadají především na největší podniky (s 250 a více zaměstnanci), které v roce 2020 dosáhly dvou třetin z celkových tržeb zpracovatelského průmyslu, a od roku 2010 navýšily svůj podíl o 4 procentní body.

Vývoj průmyslové produkce, tržeb a zakázek ve zracovatelském průmyslu (průměr roku 2015 = 100)

Odvětví s největšími změnami

Tahounem zpracovatelského průmyslu je výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29), která v roce 2020 zaměstnávala 14 % osob a vytvářela 26 % tržeb. Tato dominance se průběžně prohlubuje. Ještě v roce 2010 dosahovala CZ-NACE 29 pouze 21 % z celkových tržeb zpracovatelského průmyslu. Za zmínku stojí odlišný dopad finanční krize (2009) a současné pandemické krize (od 2020) na tento segment. V prvním případě sice celkové tržby průmyslu meziročně klesly, podíl výroby motorových vozidel na tržbách ve zpracovatelském průmyslu však vzrostl o 1,6 procentního bodu. Naopak, v roce 2020 její podíl klesl o 0,8 p. b., a dle předběžných dat pokles pokračoval i v následujícím roce o 1,7 p. b.

Odvětvím zaznamenávajícím nárůst je výroba kovových konstrukcí a výrobků (CZ-NACE 25), která v roce 2020 zaměstnávala 15 % všech osob zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu, a oproti roku 2010 zde nalezlo práci dalších 28 tisíc pracovníků. Podíl na tržbách se ve stejném období zvýšil z 8 % na 8,4 %. Velmi dobře se dařilo výrobě elektrických zařízení (CZ-NACE 27). Její podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu vzrostl mezi roky 2010 a 2020 z 6,2 % na 7,2 % (tj. z 207 mld. Kč na 330 mld. Kč) a podíl na počtu zaměstnanců ze 7,8 % na 8,3 %.

Méně úspěšný vývoj zaznamenala výroba potravinářských výrobků (CZ-NACE 10). Ačkoli toto odvětví udržuje stabilní počet zaměstnanců a výši tržeb, v rostoucím zpracovatelském průmyslu poměrově ztrácí. V roce 2010 tvořilo 8,3 % z celkových tržeb, zatímco v roce 2020 pouze 7,1 %. Je ovšem nutné zdůraznit, že výroba potravinářských výrobků reaguje na recesi se zpožděním (např. ve srovnání s výrobou motorových vozidel) a její největší pokles tržeb nastal (až) v roce 2010. Dle předběžných dat v roce 2021 klesl podíl CZ-NACE 10 na tržbách ve zpracovatelském průmyslu o další 0,4 p. b. Nepříliš úspěšná byla i výroba základních kovů, jejich hutní zpracování a slévárenství (CZ NACE 24). Podíl na celkových tržbách se mezi roky 2010 a 2020 snížil z 5,4 % na 4 %.

Zpracovatelský průmysl v ČR

A co sousedé?

Při pohledu přes hranice je nutné konstatovat, že zpracovatelský průmysl u našich sousedů je (minimálně z pohledu tržeb) lépe diverzifikovaný. Tedy s výjimkou Slovenska, kde výroba motorových vozidel (CZ-NACE 29) dosahuje ještě vyššího stupně dominance než u nás. V roce 2020 tam tvořila 40 % z celkových tržeb zpracovatelského průmyslu a její podíl v čase narůstá. Například v roce 2010 dosahoval „jen“ 27 %. V Německu též převládá výroba motorových vozidel, její podíl na tržbách zpracovatelského průmyslu v roce 2020 byl 21 %, tj. o 2,5 p. b. více než v roce 2010. V Polsku převládá výroba potravinářských výrobků (CZ-NACE 10), která si mezi roky 2010 a 2020 udržovala stabilní podíl 16 až 17 % z celkových tržeb zpracovatelského průmyslu. Nejvíce rozložené tržby v rámci jednotlivých odvětví mají z našich sousedů v Rakousku. Největší podíl tržeb tam v roce 2020 připadal na výrobu strojů a zařízení (CZ-NACE 28), a sice 13 %. V roce 2010 to bylo o 1 p. b. méně.

Zpracovatelský průmysl dle tržeb v roce 2020

Aktuální vyhlídky

Rok 2021 byl pro zpracovatelský průmysl v celé Evropě ve znamení postupného vyrovnávání se s důsledky covidové pandemie a s výpadky v globálních dodavatelských řetězcích. Rok 2022 přinesl strmý nárůst cen a důsledky války na Ukrajině. První čtvrtletí letošního roku bylo ve znamení problémů s dodávkami dílů pro motorová vozidla na straně jedné, ale růstu naprosté většiny průmyslových odvětví na straně druhé. Ve druhém čtvrtletí se sice zlepšila situace ve výrobě automobilů, ovšem řada odvětví, která dříve pomáhala udržet celkovou průmyslovou produkci v růstu, začala vykazovat meziroční pokles. Zejména v některých energeticky náročných odvětvích se již projevila komplikovaná situace a rostoucí ceny. V souhrnu za celé první pololetí roku 2022 zaostala produkce zpracovatelského průmyslu za úrovní z první poloviny roku 2021 o 0,3 %.

Zatímco produkce zpracovatelského průmyslu v posledních měsících stagnovala, hodnota tržeb z průmyslové činnosti a nově nasmlouvaných zakázek ve vybraných odvětvích vykazovala vcelku vysoká tempa růstu. Tento rozdíl byl způsoben zejména prudkým růstem cen – produkce je o cenové vlivy očištěna, zatímco tržby a zakázky jsou sledovány v běžných cenách. Lze tak říci, že za nárůstem nestálo ani tak zvyšování objemu tržeb či zakázek, ale čistě jejich hodnoty. Zároveň ale platilo, že v řadě odvětví byla zakázková náplň dostatečná z minulých měsíců a trvala vcelku vysoká rozpracovanost.

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika