I letos, stejně jako každý rok, vydává Krajská správa ČSÚ v Plzni publikaci obsahující údaje o stavu, pohybu a věkové struktuře obyvatel.

Najdeme v ní data za Plzeňský kraj, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ) a obce v kraji.

Publikace je rozdělena do pěti částí podle územního členění kraje. Nejprve jsou uvedeny údaje za kraj celkem, pak postupně za nižší územní celky včetně obcí. V tabulkách čtenáři najdou podrobná data o obyvatelstvu dle pohlaví zaměřená na bydliště a věk. Uveden je např. počet narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. Věkové složení obyvatel je rozděleno do skupin po pěti letech až do úrovně SO POÚ, za obce jsou prezentovány tři základní věkové skupiny osob, tedy předproduktivní, produktivní a poproduktivní věk dle pohlaví. Součástí publikace jsou také grafy a kartogramy, které demografickou situaci regionu názorně vykreslují.

Cizinců přibývá

Počty obyvatel jsou předběžné a navazují na výsledky Sčítání 2021. Podle nich měl Plzeňský kraj na konci roku 2021 celkem 578 573 obyvatel, za dvanáct měsíců došlo k nárůstu o 2 349 osob, který byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými (o 4 328). Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již jedenáctým rokem. Ve všech okresech převažoval počet zemřelých nad počtem živě narozených.

Do Plzeňského kraje se v průběhu roku 2021 přistěhovalo celkem 8 907 osob, což bylo o 1 664 osob více než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 3 973 osob a ze zahraničí 4 934 osob. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 4 579 osob, z toho 71,7 % do ostatních krajů v ČR a 28,3 % do zahraničí. Počet cizinců žijících v kraji dlouhodobě roste, celkem tvoří 7,5 % obyvatelstva, před deseti lety to bylo jen 4,2 %.

Věková struktura obyvatel kraje se v průběhu let rovněž mění, výrazně klesá počet osob v produktivním věku a naproti tomu roste počet seniorů. Ačkoli ještě v roce 2008 tvořily osoby ve věku 15–64 let 70,9 % ze všech obyvatel kraje, v roce 2021 už to bylo jen 63,3 %. Podíl seniorů na obyvatelstvu celkem se zvýšil o 5,8 procentního bodu.

Publikace vychází pravidelně od roku 2010, toto je tedy již 13. vydání.

Více se dočtete zde.