Už skoro padesát tisíc hrubého

Mzdy učitelů na základních školách rostou, stále však zdaleka nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Povolání učitele vyžaduje značnou odbornost, ale zároveň i schopnost znalosti a informace poutavě a srozumitelně předávat. Ředitelé škol se v posledních letech potýkají s nedostatkem učitelů, což vyvolává tlaky na stávající pedagogy ve smyslu učení nad rámec úvazku či vyučování předmětů, na které nemají aprobaci. Aby toho nebylo málo, k často stresující pracovní náplni jim v posledních letech přibyly další nečekané výzvy od distanční výuky přes opětovnou adaptaci na prezenční výuku až po integraci ukrajinských dětí. Prostředek, kterým může společnost oceňovat kvalitu a způsob vyučování a částečně ovlivňovat prestiž učitelského povolání, je odměňování učitelů. To hraje významnou roli při výběru povolání nebo při rozhodování, zda vykonávat tuto práci dlouhodobě. A ačkoliv mzdy učitelů v posledních letech výrazně vzrostly, stále nedosahují úrovně průměrné mzdy, kterou pobírají zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním.

Za pět let nárůst o 20 tisíc

Na základních školách v Česku v roce 2021 působilo 71 300 učitelů (přepočtený počet osob na plný pracovní úvazek), kteří pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu (dále jen průměrná mzda) ve výši 48 976 Kč. V porovnání se mzdou všech zaměstnanců v ČR to představuje 120%, ale v relaci se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním pouze 80 %. Průměrná mzda učitele na základní škole tak sice byla v roce 2021 o 8 200 Kč vyšší než průměrná mzda v Česku, ale zároveň o 12 400 Kč nižší než si v průměru vydělali vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci. Díky značným nárůstům v posledních letech přitom došlo k výraznému zlepšení ve prospěch učitelů. Vždyť až do roku 2016 se průměrná mzda učitelů na základních školách pohybovala jen nepatrně nad úrovní průměrné mzdy v Česku celkem. Ve srovnání se všemi zaměstnanci s vysokoškolským (magisterským nebo doktorským) vzděláním pak mzda učitelů poprvé dosáhla dvou třetin jejich výdělků až v roce 2017.

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách v krajích ČR (2021)

Po letech 2018 a 2019, kdy meziroční tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy učitelů základních škol dosáhlo dvouciferných hodnot, došlo v roce 2020 k jeho zpomalení. To pokračovalo i v roce 2021, kdy si učitelé meziročně polepšili o 8,7 %, v absolutním vyjádření o 3 900 Kč. Pro srovnání: nejvíce jejich mzda vzrostla v roce 2019, a to o 15,5 %, což v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 5 500 Kč. Za posledních pět let došlo k navýšení mezd učitelů na základních školách celkem o téměř dvě třetiny, v absolutním vyjádření o 19 200 Kč.

Mediánová mzda učitelů (hodnota přesně uprostřed mzdového rozdělení) se od jejich průměrné mzdy příliš neliší. Naproti tomu u mezd všech zaměstnanců je rozdíl mezi průměrem a mediánem daleko větší. To je dáno konstrukcí těchto ukazatelů a odlišnou mírou variability mezd. Zatímco průměr je výrazně ovlivněn (směrem nahoru) malým počtem zaměstnanců s velmi vysokými mzdami, na medián mají tyto extrémy daleko menší vliv. Navíc mezi učiteli je těch extrémně vysoce honorovaných jen poskrovnu, takže průměr od mediánu nijak výrazně nevychylují. V roce 2021 medián hrubé mzdy učitelů dosáhl 48 750 Kč, což odpovídalo 139 % mediánu mezd zaměstnanců celkem. Ve srovnání s mediánem mezd všech zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosahoval medián mezd vysokoškolsky vzdělaných učitelů 97 %. V obou případech jde o výrazně vyšší hodnoty než při porovnání průměrných mezd.

Průměrná hrubá mzda učitelů na základních školách (tis. Kč, %)

Učitelky berou více než učitelé

Učitelství je u nás stále doménou žen. V roce 2021 zastávaly více než osm z deseti učitelských pozic na základních školách. Zatímco na prvním stupni činil podíl mužů mezi učiteli pouhých 6 %, na stupni druhém tvořili muži čtvrtinu. V průměru učitelky na základních školách v roce 2021 vydělávaly 49,1 tis. Kč hrubého měsíčně, páni učitelé 48,0 tis. Kč. Tento rozdíl, neobvyklý pro většinu ostatních povolání, je dán především tím, že průměrná věková struktura žen na základních školách je vyšší než mužů. Například v roce 2021 bylo na základkách 43 % učitelek starších 50 let, mužů učitelů o deset procentních bodů méně. Učitelky tak mají díky delší praxi v průměru vyšší tabulkové platy. V roce 2021 například ženy a muži mladší 30 let učící na základních školách pobírali v průměru 42 800 Kč, jejich kolegyně a kolegové starší 55 let vydělávali o cca 10 tis. Kč více.

Ve srovnání s průměrnou mzdou žen celkem si učitelky na základních školách vydělaly v roce 2021 v průměru o 12 000 Kč měsíčně více. V relativním vyjádření byla jejich mzda vyšší o jednu třetinu. U mužů byl rozdíl ve prospěch učitelů na základce vyšší „jen“ o deset procent, v absolutním vyjádření o 4 200 Kč. Až do roku 2018 byla mzda učitelů dokonce nižší než průměrná mzda mužů celkem.

Při srovnání s průměrnou mzdou všech zaměstnankyň s vysokoškolským vzděláním si v roce 2021 učitelky v průměru vydělaly o 7% (3 762 Kč) měsíčně méně, před pěti lety to bylo dokonce o 21 % (7 785 Kč) méně. V případě učitelů mužů se průměrná mzda rovnala jen 70 % průměrné mzdy všech vysokoškolsky vzdělaných mužů a zaostávala za ní o 20 850 Kč.

Porovnání s ostatními

V porovnání se ženami zaměstnanými v jiných vybraných povoláních si učitelky na základních školách v roce 2021 v průměru vydělaly o 40% méně než lékařky specialistky, o 30 % méně než vývojářky softwaru a o pětinu méně než zdravotní sestry se specializací. Jejich průměrná mzda byla na úrovni zdravotních sester bez specializace, o polovinu vyšší než mzda knihovnic a téměř dvojnásobná v porovnání s prodavačkami.

Rozdíly mezi mzdami učitelů v jednotlivých krajích jsou relativně malé. Na základních školách dostávali nejvyšší průměrnou mzdu v roce 2021 učitelé v Libereckém kraji (50,0 tis. Kč), nejméně naopak vydělávali učitelé v kraji Vysočina (48,4 tis. Kč). V relaci k průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců daného kraje však pobírali nejvíce učitelé v Karlovarském a Zlínském kraji (137 % a 135 %) a nejméně učitelé v Praze (99 %).

Průměrná hrubá mzda žen ve vybraných zaměstnáních (tis. Kč, 2021)

Zdrojem dat nejen pro zde uvedené údaje o mzdách učitelů, ale i pro výpočet poměrových ukazatelů je speciální zpracování dat ze Strukturální mzdové statistiky zaměstnanců, která se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování. Sleduje mzdy jednotlivých zaměstnanců, nikoli celkové objemy na úrovni podniků či organizací. V jejím rámci jsou zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také důležité personální údaje o zaměstnanci jako např. pohlaví, vzdělání, věk. Mezi učitele zde nejsou zahrnuti ředitelé škol, ani učitelé na školách a ve třídách pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vedle strukturální statistiky ČSÚ standardně zveřejňuje informace o vývoji průměrných mezd, které čerpají z podnikového výkaznictví. Podle takto zjištěných dat se průměrná hrubá měsíční mzda učitelů základních škol v roce 2021 rovnala 129 % průměrné mzdy v národním hospodářství.
Podrobnější údaje a metodiky naleznete v publikaci Mzdy učitelů v regionálním školství 2012–2021.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání