Eurostat zveřejnil data, z nichž vyplývá, že míra úspěšnosti v oběhovém využívání materiálů v roce 2021 poklesla. To navazuje na předchozí rok, kdy došlo po letech nárůstu míry cirkularity k prvnímu snížení.

V roce 2021 dosáhla míra cirkularity, neboli oběhového využití materiálů v EU (tzv. circular material use rate) 11,7 %. To znamená, že téměř 12 % materiálových zdrojů, které byly v EU použity, pocházelo dle údajů Eurostatu z recyklovaného odpadu.

V závislosti na hlavním typu materiálu vykazovala míra cirkularity také některé drobné rozdíly. U biomasy byla v roce 2021 míra cirkularity pro 20 % (+0,4 p.b. ve srovnání s rokem 2020), pro nekovové nerosty 14 % (beze změny), pro fosilní energetické materiály 3 % (-0,1 p.b.) a pro kovové rudy 23 % (-1,0 p.b.).

V porovnání s rokem 2020 došlo ke snížení míry cirkularity o 0,1 p.b.). Od roku 2004, kdy jsou k dispozici první údaje o míře cirkularity (8,3 %), si ukazatel udržoval stabilní růst, a to až roku 2019 (12,0 %), kdy začala během let postižených pandemií nemoci covid-19 a s tím souvisejícími různými omezeními hodnota tohoto ukazatele klesat. V roce 2020 klesl na 11,8 %, o rok později na již zmíněných 11,7 %.

V roce 2021 byla míra cirkularity nejvyšší v Nizozemsku (34 %), následovaném Belgií (21 %) a Francií (20 %). Nejnižší míra byla zaznamenána v Rumunsku (1 %), Finsku a Irsku (shodně 2 %). Rozdíly v míře cirkularity mezi členskými státy EU jsou založeny nejen na množství recyklace v každé zemi, ale také na strukturálních faktorech v národních ekonomikách.

Ukazatel oběhového využití materiálů měří podíl recyklovaných materiálů, které byly vráceny zpátky do ekonomiky, na celkové spotřebě materiálů. Vyšší hodnota míry využití cirkulárního materiálu znamená, že větší množství sekundárních materiálů nahradilo primární suroviny, čímž došlo ke snížení dopadů z těžby primárních materiálů na životní prostředí, uvádí Eurostat.

Více zde.