Co je to EGR

EuroGroups Register pomáhá statistikům sledovat nadnárodní skupiny podniků.

Evropský statistický registr nadnárodních skupin podniků EGR byl vytvořen na základě spolupráce mezi Eurostatem a národními statistickými úřady členských států EU a zemí EFTA. Slouží výhradně statistickým účelům a jeho cílem je zlepšení kvality informací o nadnárodních skupinách podniků v Evropském statistickém systému. Databáze je dostupná všem evropským statistickým autoritám odpovědným za produkci oficiálních statistik, tzn. národním statistickým úřadům, Eurostatu, národním centrálním bankám a Evropské centrální bance.

Uživatelům poskytuje údaje o skupinách podniků, podnicích a právních jednotkách, o jejich identifikaci, složení a stratifikačních parametrech, o kontrolních a vlastnických vztazích, demografických událostech a ekonomických proměnných.

Přestože všechny členské státy mají dle nařízení EU ve svých národních registrech zavedené skupiny podniků, které pravidelně aktualizují a doplňují, je globální pohled na nadnárodní skupiny pro evropskou statistku nezbytný. Národní pohled se totiž může od globálního v jednotlivých zemích odlišovat. Informace o nadnárodních skupinách podniků jsou v členských státech EU a v zemích EFTA využívány pro statistiky související s globalizací, např. statistiky FATS*, statistiky přímých zahraničních investic, statistiky malých a středních podniků, krátkodobé statistiky, hrubý národní důchod apod.

Potřebu ověřil experiment

Jak vůbec došlo k myšlence EGR založit? V červnu 2003 byl v rámci 51. plenárního zasedání konference evropských statistiků zorganizován seminář o globalizaci. Ten se stal impulzem pro zahájení projektu nazvaného „MNE** – Seeing the whole elephant“. Šlo o experiment srovnání některých ekonomických údajů zjištěných o jednotlivých podnicích v jedné zemi (tradiční sběr dat) se stejnými daty získanými od nejvýznamnějších nadnárodních společností (metodou „Top-down data collection“). Na experimentu spolupracovalo pět národních statistických úřadů (z Kanady, Francie, Itálie, Nizozemí a Velké Británie). Výsledky ukázaly na nezbytnost vybudovat informační systém, který zkoordinuje a zkvalitní data o nadnárodních společnostech bez ohledu na počet zemí, v nichž se jednotky těchto společností nacházejí.

Po tomto rozhodnutí spustil Eurostat v roce 2006 „EGR pilotní projekt“ na vytvoření evropského registru nadnárodních skupin podniků. Projekt řídilo konsorcium čtyř národních statistických úřadů z Nizozemí, Velké Británie, Německa a Maďarska a jedné soukromé italské společnosti. V roce 2008 tak vznikla EGR verze 1.0. V témže roce byla jako právní podpora vydána novelizace nařízení ke statistickým registrům, která umožňovala členským státům výměnu mikro- dat nezbytnou pro vytvoření EGR.

Verze EGR 1.0 fungovala pro referenční roky 2008 až 2011. Na konci každého cyklu výměny dat mezi EGR a členskými státy byl vytvořen roční snímek nadnárodních skupin podniků a jednotek, z nichž se skupiny skládaly. V roce 2011 byl spuštěn koncept EGR verze 2.0, který přinesl řadu novinek. Zlepšily se funkce v EGR, vznikla online aplikace pro uživatele se vzdáleným přístupem, byl vytvořen systém přidělování unikátních identifikátorů právních jednotek, který je používán při výměně dat mezi národními registry a EGR, a v neposlední řadě došlo ke zlepšení kvality výstupů a širšímu pokrytí sledovaných jednotek.

Počet jednotek v EGR

Každý rok kvalitnější

Výměna dat mezi EGR a národními statistickými úřady probíhá v ročních cyklech. Pro referenční rok T začínají výměny v dubnu roku T+1 a končí v březnu roku T+2 (15 měsíců od konce referenčního roku). Výsledkem je konečný roční snímek nadnárodních skupin podniků zveřejněný v aplikaci EGR FATS (jedna z aplikací EGR).

Zaměstnanci národních statistických úřadů, kteří jsou odpovědni za výměnu dat, mají přístup do několika aplikací EGR. Aplikace EGR IS (Identifikační servis EGR) slouží tvůrcům dat k identifikaci právních jednotek, z nichž jsou nadnárodní skupiny podniků vytvářeny, a pro přidělování unikátního identifikátoru LEID těmto jednotkám. Aplikace EGR IM (Interaktivní modul EGR) představuje interaktivní rozhraní pro tvůrce dat umožňující prohlížení a editaci záznamů, opravy struktur skupin a jejich modifikaci poté, co je vytvořen počáteční nebo předběžný snímek nadnárodních skupin podniků. Do této aplikace mají přístup i jiní uživatelé, ale ti do ní mohou pouze nahlížet.

Do aplikace EGR FATS (již výše zmíněné) mají přístup kromě tvůrců dat i ostatní oprávnění uživatelé, kteří si mohou přes webové rozhraní prohlížet či stahovat požadovaná data o skupinách, podnicích nebo právních jednotkách a mají také možnost samostatně stahovat populace IFATS*** a OFATS****.

„Srdcem“ EGR 2.0 je EGR CORE, v němž se ukládají, transformují a konsolidují vložená data z různých zdrojů a vytvářejí se roční snímky nadnárodních skupin podniků a jednotek, ze kterých se skupiny skládají. Během ročního cyklu výměny dat mezi EGR a statistickými úřady postupně vznikají prvotní, předběžný a konečný roční snímek.

Kromě dat a informací od členských států EU a zemí EFTA využívá EGR také data od komerčních dodavatelů Dun & Bradstreet a Bureau van Dijk. Z těchto zdrojů jsou doplňovány zejména údaje o mimoevropských jednotkách a vztazích, které se v nadnárodních skupinách podniků vyskytují.

Veškerá data do EGR a z EGR jsou posílána zabezpečenou cestou přes komunikační kanál EDAMIS. Členské státy EU a státy EFTA posílají do EGR soubory s daty o právních jednotkách, vztazích mezi nimi, podnicích a skupinách podniků. Z EGR jsou zpět posílány soubory s rezidentními i zahraničními jednotkami, jimž byl přidělen v EGR IS identifikátor LEID. Správná identifikace jednotek je velmi důležitá, bez ní není možné zaznamenat do EGR vztahy mezi jednotkami k vytvoření profilů nadnárodních skupin podniků. Identifikace zahraničních jednotek je mnohdy obtížná, občas i nemožná. Zejména u jednotek ze zemí mimo EU a EFTA se často jedná o vyloženě detektivní práci. K upřesnění některých vztahů mezi jednotkami či k vyjasnění hierarchie ve skupině někdy probíhají vedle výměn dat mezi členskými státy a EGR i bilaterální výměny mezi členskými státy navzájem.

V EGR postupně nejen roste počet skupin podniků, a v souvislosti s tím i počet právních jednotek a podniků, z nichž se skupiny skládají, ale především je kladen velký důraz na kvalitu dodávaných dat. Informace o skupinách podniků a celý registr se proto neustále vylepšují.

Vysvětlivky

*FATS = statistika zahraničních afilací
**MNE = nadnárodní podnik
***IFATS (Inward FATS) = vnitřní statistika zahraničních afilací (sleduje podniky sídlící v tuzemsku, které jsou pod zahraniční kontrolou)
****OFATS (Outward FATS) = vnější statistika zahraničních afilací (sleduje podniky sídlící v za hraničí, které jsou pod tuzemskou kontrolou)

Podrobné aktuální informace o Evropském statistickém registru nadnárodních skupin podniků najdete na na stránkách Eurostatu zde.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.