Druhý solární boom v Česku

Počet i výkon nově instalovaných fotovoltaických elektráren v Česku v roce 2022 rekordně narostl. Stále však výrazně zaostáváme za Rakouskem nebo Polskem.

Na konci roku 2021 bylo v České republice v provozu 50 875 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem cca 2 200 MWp. Velkých solárních parků s výkonem nad 1 MWp z toho bylo 494, zbytek tvořily menší elektrárny na střechách nebo v průmyslových objektech.

Rok 2022 představoval výrazný zlom. Po řadě let, kdy nové fotovoltaiky přibývaly jen velmi pomalu, došlo k radikálnímu nárůstu. Celkový počet nově připojených elektráren se zvýšil o 33 760 a instalovaný výkon vzrostl o 288,8 MWp. Proti předchozímu roku se tak zvyšování počtu fotovoltaických elektráren urychlilo o 262,2 % a přírůstek výkonu o 365,8 %.

Důvodů pro tak výrazný skok je více. V prvé řadě můžeme jmenovat energetickou krizi a snahu domácností i firem zajistit si alespoň část energetických potřeb z vlastního zdroje. Tuto přirozenou poptávku vhodně doplnily dotační programy – Národní plán obnovy pro firmy a Nová zelená úsporám pro domácnosti. Díky nim mohou investoři ušetřit nemalé částky z pořizovacích nákladů.

Na nebývalý nárůst poptávky reaguje samozřejmě také strana nabídky. Během roku 2022 přibyla celá řada subjektů, které instalaci fotovoltaiky zajišťují, jen řada členů Solární asociace se rozšířila o 50 takových firem (96 %). Nové i stávající firmy se však musejí potýkat s nedostatkem kvalifikovaných montérů a dlouhými dodacími lhůtami na materiál a komponenty. Doba instalace nového zdroje se prodloužila o několik měsíců.

Pro usnadnění orientace zájemců o střešní fotovoltaické elektrárny připravila Solární asociace 28 zásad, jejichž splnění ze strany instalační firmy by mělo garantovat kvalitní projekt a montáž, i bezpečný provoz zařízení. Na webových stránkách asociace je zveřejněn seznam firem, které se tento kodex kvality zavázaly dodržovat.

Nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v Česku (MWp)

Potenciál růstu ve všech segmentech

K 31. prosinci 2022 bylo v Česku v provozu 84 256 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 2 460 MWp. Z celkového výkonu všech elektráren na území Česka tak fotovoltaika zaujímá zhruba 10 %, podíl na vyrobené elektřině se však pohybuje pod 4 %. Nejvíce solárních elektráren se nacházelo ve Středočeském kraji, naopak nejméně jich je v Karlovarském kraji. Tomu odpovídají i počty nově připojených fotovoltaik v roce 2022, kdy se s 6 079 připojeními stal rekordmanem Středočeský kraj a poslední příčka na žebříčku s 682 připojeními patřila Karlovarskému kraji.

Fotovoltaické zdroje lze rozdělit podle výkonu na mikrozdroje (do 10 kWp), menší zdroje (do 100 kWp), střední (od 100 kWp do 1 000 kWP) a velké (nad 1 MWp). Mikrozdrojů bylo u nás na konci loňského roku instalováno 73 441 s celkovým výkonem 0,449 MWp, menších 9 125 s celkovým výkonem 243,3 MWp, středních 1 197 o výkonu 480,4 MWp a velkých 493 s celkovým výkonem 1 290,4 MWp. Do budoucna lze očekávat rozvoj ve všech sektorech, tedy jak zdrojů na rodinných domech, tak i firemních elektráren, ale rovněž velkých solárních parků pro průmysl.

Podle odhadů Solární asociace existuje značný potenciál zvláště v případě pozemních elektráren, které budou dodávat elektřinu buď prostřednictvím smluv o prodeji elektřiny průmyslovým podnikům, nebo přes distribuční síť na trh. Rozvoj jejich výstavby z velké části závisí na odstranění administrativních bariér a investorské stabilitě České republiky. Nárůstu počtu instalací na bytových domech by měla pomoci nedávno novelizovaná vyhláška Energetického regulačního úřadu a novela energetického zákona, která zvýší hranici výkonu, do níž není třeba žádat o stavební povolení.

Fotovoltaické elektrárny v krajích (2022)

Sousedé nás předhánějí

Přestože počty i výkon fotovoltaických elektráren u nás v posledních měsících rostou rekordním tempem, v řadě evropských zemí pokračuje rozvoj tohoto segmentu ještě mnohem rychleji. Např. v sousedním Rakousku bylo loni instalováno 1 000 MWp a v Polsku dokonce 4 900 MWp, což v obou zemích odpovídá 0,13 kWp na obyvatele. V Česku to přitom bylo pouze 0,03 kWp na obyvatele. Dalším z evropských solárních lídrů se stává Nizozemsko s loni instalovaným výkonem 4 000 MWp, tedy 0,23 kWp na obyvatele.

Nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren ve vybraných zemích (MWp)

Článek si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika