V ICT sektoru převažují služby

Největší dynamiku vykazují IT služby, kde dochází k rychlému nárůstu tržeb i počtu zaměstnanců.

ICT sektor dělíme na dvě zcela odlišné oblasti. První z nich je ICT zpracovatelský průmysl (dále jen ICT průmysl), kam patří výroba počítačů, telekomunikačních přístrojů, spotřební elektroniky, magnetických a optických médií a samozřejmě výroba dílů a součástek určených k výše uvedenému. Druhou oblastí jsou ICT služby, mezi něž řadíme obchod s ICT, telekomunikační činnosti a služby v oblasti informačních technologií (dále jen IT služby). Poslední jmenované IT služby zahrnují především vydávání softwaru, vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, databází či webových stránek na zakázku, plánování a navrhování počítačových systémů, správu, provoz a opravy IT systémů a zařízení na zpracování dat. Jsou zde zahrnuty i činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů. Jedná se o podskupinu ICT služeb a v následujícím textu je tedy potřebné tyto dva pojmy rozlišovat.

ICT sektor zaujímá 3,5 % z celkové zaměstnané populace

V ICT sektoru bylo v roce 2021 v Česku zaměstnáno 186 tisíc osob. Naprostá většina jich pracovala v ICT službách. Konkrétně se jednalo o 161 tisíc osob, které tvořily 87 % zaměstnaných v ICT sektoru. Na ICT průmysl pak připadá téměř 25 tisíc zaměstnaných. V průběhu let počet osob zaměstnaných v ICT sektoru plynule narůstá, v roce 2005 zde pracovalo 117 tisíc osob. V tomtéž roce tvořili zaměstnanci ICT sektoru 2,4 % z celkové zaměstnané populace, v roce 2021 již 3,5 %. Nárůst počtu zaměstnanců ICT sektoru zapříčinily jednoznačně ICT služby, a z nich zejména po celé období dominantní IT služby. V IT službách došlo mezi lety 2005 a 2021 k více než dvojnásobnému nárůstu počtu zaměstnaných osob až na hodnotu 127 tisíc. V případě telekomunikací lze po celé sledované období hovořit o stagnaci počtu zaměstnaných osob okolo 20 tisíc a v obchodě s ICT došlo jen k velmi nepatrnému nárůstu z 10 na 12 tisíc zaměstnanců. V případě ICT průmyslu byl mezi lety 2005 a 2021 zaznamenán pokles počtu zaměstnaných osob z 30 na méně než 25 tisíc.

V souladu s výše popsanými změnami došlo i ke změnám ve struktuře zaměstnanosti. V roce 2005 byla v ICT průmyslu zaměstnána čtvrtina ze všech pracujících v ICT sektoru, v roce 2021 se jednalo již pouze o 13 %. IT služby v roce 2005 zaměstnávaly 45 % ze všech zaměstnanců a v roce 2021 se jednalo již o 68 %.

V mezinárodním srovnání zaujímá ICT sektor nejvyšší podíl z celé zaměstnané populace ve Švédsku a Estonsku, v roce 2020 se jednalo o 5 %. Česko s podílem 3,4 % se ve stejném roce nacházelo nad průměrem EU, který činil 3,1 %. Nejnižší podíl osob zaměstnaných v ICT sektoru na celé zaměstnané populaci najdeme v Řecku, kde dosahuje hodnoty 1,6 %. V Řecku mají ve struktuře ICT sektoru rovněž ze všech zemí EU nejnižší zastoupení IT služby. Pracuje v nich 52 % ze všech zaměstnanců v ICT. Silnou pozici zde mají telekomunikace, kde pracuje 33 % ze všech zaměstnaných v ICT. Naopak velkou převahu IT služeb vykazuje Švédsko se 77 % zaměstnaných ze sektoru ICT.

Tržby a zaměstnanost v ICT sektoru v Česku

Růst tržeb v ICT sektoru závisí na odvětví

K plynulému zvyšování dochází i v případě tržeb v  ICT sektoru. V  roce 2005 byly vyčísleny na 532 mld. Kč a tvořily 5,9 % z celkových tržeb v podnikatelském sektoru. V roce 2021 se již jednalo o 947 mld. Kč. Podíl na celkových tržbách podnikatelského sektoru v průběhu let kolísá a v roce 2021 činil 5,7 %. Nejvyšší hodnoty 6,5 % dosáhl v roce 2020.

Oproti zaměstnaným osobám se liší i rozdělení tržeb do jednotlivých složek ICT sektoru. Dominantní byly v roce 2021 sice také ICT služby s převahou IT služeb, nicméně ICT průmysl zaujímal na tržbách celého ICT sektoru téměř čtvrtinový podíl. V průběhu let také podíl průmyslu neklesal, ale spíše kolísal. V absolutních hodnotách tržeb došlo v případě ICT průmyslu za celé sledované období k nárůstu z hodnoty 172 mld. Kč v roce 2005 na 229 mld. Kč v roce 2021.

Velmi výrazný, více než trojnásobný nárůst tržeb je patrný v případě IT služeb, jejichž hodnota v roce 2021 přesáhla 393 mld. Kč. V případě tržeb v telekomunikacích docházelo k výkyvům s nejnižší hodnotou 118 mld. Kč v roce 2015. Od té doby pak již tržby za IT služby plynule narůstaly a v roce 2021 dosáhly doposud nejvyšší úrovně téměř 141 mld. Kč. Tržby v ICT obchodu dosáhly v roce 2021 hodnoty těsně pod 185 mld. Kč. Před tím se plynule zvyšovaly.

Mezi evropskými státy dosahují ICT tržby jednoznačně nejvyššího podílu na celkových tržbách v podnikatelském sektoru v Irsku, kde v roce 2020 tvořily 17 % celkové hodnoty. Na druhém místě je s velkým odstupem Finsko s podílem 10,4 %. Česko se v roce 2020 nacházelo opět nad průměrem EU, který činil 6,3 %. Nejnižšího podílu 4,2 % na celkových podnikových tržbách dosáhly tržby ICT sektoru v Itálii. Ve všech zemích evropské sedmadvacítky se na tržbách ICT sektoru nejvyšší měrou podílejí ICT služby, přičemž jejich nejmenší zastoupení vykazuje Maďarsko, kde se na celkových tržbách ICT sektoru podílí z téměř 45 % ICT průmysl. V Maďarsku najdeme v ICT průmyslu i nejvyšší zastoupení zaměstnaných osob, a sice 22 % ze všech osob pracujících v ICT sektoru. Za zmínku stojí také Řecko, kde velmi vysokého podílu 48 % na tržbách v ICT sektoru dosahují telekomunikace.

Zaměstnanost a tržby v ICT sektoru podle skupin činností (%)

15 miliard do výzkumu a vývoje v programování a softwaru

V ICT sektoru probíhá samozřejmě také výzkum a vývoj. Jedná se o nezanedbatelnou součást tohoto sektoru, a to jak z pohledu lidského kapitálu, tak také z pohledu výdajového.

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj (VaV) utracených v roce 2021 v podnicích v Česku ukrojil ICT sektor více než čtvrtinu, tedy přes 20 mld. Kč. Pouhá 4 % z této částky (cca 700 mil. Kč) byla investována do výzkumu v ICT zpracovatelském průmyslu a 19,5 mld. Kč spotřeboval VaV v ICT službách. V rámci výzkumu a vývoje v ICT službách bylo 15 mld. Kč alokováno do programování a vývoje softwaru, 1,7 mld. Kč do oblasti zpracování dat a hostingu, 780 mil. Kč směřovalo na VaV v telekomunikacích a zbývající téměř 2 mld. Kč se utratily za VaV v ostatních IT službách. Celkové výdaje na VaV v ICT službách během sledovaného období narůstaly, mezi lety 2020 a 2021 dokonce skokově, téměř o 4 mld. Kč. V případě ICT průmyslu a telekomunikací výdaje kolísaly a svého maxima dosáhly v roce 2020. U ICT průmyslu se jednalo o 999 mil. Kč a u telekomunikací o 983 mil. Kč. Následně výdaje na VaV v obou oblastech poklesly.

Nejvyšší částku ve  výdajích na  VaV v  ICT od roku 2010 vždy čerpala oblast programování a vývoj softwaru, její podíl se však měnil. V roce 2010 zaujímala něco málo přes polovinu všech výdajů na VaV v ICT sektoru, přičemž nezanedbatelný podíl měl s 12 % ICT průmysl. V roce 2021 již programování a vývoji softwaru náleželo 74 % a ICT průmyslu jen 4 %.

Ve srovnání zemí EU v roce 2020 měli nejvyšší podíl ICT sektoru na celkových výdajích na VaV v podnicích v Estonsku a v Bulharsku, a sice 40 %. V České republice se ve stejném roce jednalo o 24 % a podobného podílu dosahovalo například také Finsko. Nejmenší část z celkových výdajů na VaV v podnicích alokovali do sektoru ICT v Dánsku a ve Slovinsku, kde tento podíl nedosahoval ani 10 %.

Výdaje na výzkum a vývoj v ICT sektoru

Článek si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika