Vzdělávání zaměstnanců 2020

Vzdělávání zaměstnanců 2020 V rámci Evropské unie se v roce 2021 již pošesté zjišťovalo, nakolik a v jaké podobě probíhá vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Šetření je koordinováno Eurostatem.

Šetření se týkalo ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci a vzhledem k tomu, že se jednalo o několikáté opakování, je možné provádět srovnání výsledků v čase i mezi podniky v různých zemích. Je však třeba upozornit, že referenční rok šetření 2020 byl kvůli probíhající pandemii covidu-19 a s ní spojeným rozsáhlým opatřením v zemích EU dosti odlišný od předchozích let. Srovnávání je tak problematičtější.

Publikace prezentující výsledky zjišťování v České republice je rozdělena do několika částí. Po úvodu následuje metodologická část a za ní je zařazena analýza výsledků šetření, kterou tvoří několik kapitol. První kapitola pojednává o důrazu, který je v podnicích na vzdělávání kladen, a o plánování a vyhodnocování potřeby a kvality zajišťovaného vzdělávání. Druhá kapitola se věnuje účasti zaměstnanců na vzdělávání v podnicích. Uvádí podíl účastníků různých forem vzdělávání v podnicích a počet a podíl hodin placené pracovní doby strávené vzděláváním. Třetí kapitola ukazuje, na jaká stěžejní témata se zaměřovaly kurzy/školení zajišťované podniky a srovnává jejich řazení s řazením dovedností, které podnik považuje za klíčové pro svůj rozvoj v nejbližších letech. Čtvrtá kapitola analyzuje omezení a překážky, které firmy ve vzdělávání zaměstnanců pociťovaly. Pátá kapitola se věnuje zajišťování praxe žáků/studentů počátečního vzdělávání v podnicích. Závěr publikace obsahuje tabulkovou přílohu s podrobnějšími údaji.

Výstupy z šetření jsou určeny široké škále uživatelů. Mohou sloužit samotným podnikům, aby porovnaly své vzdělávací aktivity s ostatními a případně je přizpůsobily současným trendům. Pro vzdělávací instituce přináší publikace cenné informace o velikosti trhu vzdělávání dospělých, o oborech, v nichž se toto vzdělání nejčastěji uplatňuje, o využívaných typech studia i o překážkách, které firmám ve vzdělávání jejich zaměstnanců brání. Důležité poznatky mohou ze zjištěných údajů vytěžit také politici a pracovníci veřejné správy. Zajímavé je např. srovnání oborů, v nichž je vzdělávání zaměstnanců poskytováno, s obory, které jsou podporovány formou dotací, grantů apod. Zřizovatelé a management středních a vysokých škol mají možnost na základě výsledků šetření posoudit, na jaké typy znalostí a vědomostí je dobré zaměřit pozornost. Významné údaje přináší publikace i pro představitele odborových a dalších zaměstnaneckých organizací.

Výdaje podniků na vzdělání zaměstnanců

Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých forem vzdělávání ve všech podnicích (%, 2020)

Článek si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání