Sčítání v mobilu

Aktuální data z posledního sčítání lidu, domů a bytů najdete i v mobilní aplikaci ČSÚ.

Mobilní aplikace ČSÚ je uživatelům k dispozici již více než rok, a za tu dobu se hodně rozrostla. Vedle pravidelných rychlých informací nebo aktualit zve­řejňovaných na webu ČSÚ nabízí i mnoho dalších údajů z aktuálních statistických zjišťování a dlouho­dobých časových řad, a v neposlední řadě i postupně zveřejňovaná data ze sčítání, která se stala náplní nově vzniklé skupiny Sčítání 2021.

Podobně jako v ostatních, i v této tematické sku­pině jsou data rozdělena podle území. Zájemci zde mohou najít nejen souhrnné údaje za Českou repub­liku, ale také za jednotlivé kraje. Výsledky se člení do tří podskupin (obyvatelstvo, domy, byty) obsa­hujících nejžádanější data ze sčítání. Každý ukazatel je doplněn krátkým popisem, metodikou a odkazem do veřejné databáze ČSÚ, kde lze získat přehled o da­ném ukazateli v širších souvislostech a v podrobněj­ším územním členění. Údaje ve skupině Sčítání 2021 budeme i nadále doplňovat.

Výběr dat podle obce

Nedávno byla v aplikaci spuštěna služba, v níž si uživatelé mohou zobrazit vybrané informace o obci, městu či městské části podle své aktuální polohy. Pokud uživatel zjišťování polohy na svém mobilním zařízení nepovolí, otevře se mu automaticky mapa s nabídkou údajů za hlavní město Prahu. S pomocí vyhledávače je však možné zvolit jakoukoliv jinou obec či město v republice, a zobrazit o nich základní informace, vybrané statistické údaje nebo data ze Sčí­tání 2021. Ta jsou v aplikaci publikována až do úrovně městských částí územně členěných statutárních měst.

Rozvoj mobilní aplikace ČSÚ samozřejmě pokra­čuje i nadále, a uživatelé se tedy mohou těšit na nové funkce a nástroje.

Jedno číslo pro mnoho výstupů

Zpracování výsledků sčítání a jejich prezentace je bezpochyby velmi náročný proces. Pro prezentaci na webových stránkách a pro přípravu publikací se využívá Veřejná databáze ČSÚ (VDB), která je vel­kým datovým úložištěm statistických údajů určených k prezentaci externím uživatelům. Všechny výstupy na webových stránkách a všechny údaje v publika­cích jsou získány z VDB, čímž je zajištěn princip jednoty čísla. Údaj je uložen do databáze pouze jed­nou, přestože se pak objevuje v různých tabulkách či grafických výstupech. Uživatel výstupů z VDB může navíc využít možnosti prohlížet společně s údajem i odpovídající metadata (např. podrobnou definici relevantního ukazatele, položky číselníků apod.).

Samozřejmostí při prezentaci výstupů veřejnosti i v rámci sestav vytvářených na zakázku je respektování ochrany důvěrnosti poskytovaných dat. Zveřejnění výstupů, které by znamenaly narušení této zásady, je automaticky potlačeno.

Otevřená data pro všechny

Výsledky Sčítání 2021 jsou kromě webových stránek a Veřejné databáze ČSÚ zveřejňovány také ve formě tzv. otevřených dat. Jedná se v podstatě o soubory ve strojově zpracovatelném formátu CSV podle standardů pro otevřená data. Jejich předností je na- víc i rozsah uložených dat. Jeden soubor pro daný ukazatel obsahuje statistické údaje za všechny dostupné územní úrovně, tedy od celé České republiky přes kraje, okresy až po obce a městské části, resp. městské obvody statutárních měst. Uživatelé si tak mohou snadno stáhnout data za všechna území najednou, na rozdíl od nabídky dat na webových stránkách sčítání nebo ve veřejné databázi, kde by bylo nutné přepínat mezi různými tabulkami a stahovat data po částech.

Každý datový soubor obsahuje v prvním řádku hlavičku s názvy použitých sloupců, další řádky obsahují vždy jeden statistický údaj spolu s identifikačními kódy ze Statistického metainformačního systému a s odpovídajícími texty. Seznam použitých sloupců a jejich význam je na stránce „Výsledky sčítání 2021 – otevřená data“ zveřejněn v technickém schématu vždy vedle datového souboru.

Data ve formátu CSV lze snadno načíst do různých tabulkových procesorů, a tam je filtrovat či zpracovávat podle vlastní potřeby. Jen je potřeba upozornit, že CSV soubory podle standardů pro otevřená data nelze po stažení přímo otevřít v české verzi Excelu, který používá jiné kódování češtiny. Stažené CSV soubory je potřeba do české verze Excelu načíst pomocí funkce načtení externích dat.

Otevřená data slouží především jako bohatý zdroj pro tvorbu navazujících výběrů, analýz a různých vizualizací, ať už v podobě tabulek, grafů, nebo kartogramů. Možnosti využití a zobrazení otevřených dat v různých aplikacích jsou prakticky neomezené.

Seznam všech otevřených dat ČSÚ je dostupný v Katalogu produktů ČSÚ i v Národním katalogu otevřených dat.
Článek si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů