Statistická data v prostoru

V ČSÚ se intenzivně pracuje na vývoji Statistického geoportálu, který umožní zobrazovat data na mapovém podkladě.

Potřebujete vědět, ve kterých oblastech Česka žije nejvíce vysokoškoláků nebo svobodných, kde je nad­průměrný podíl dětí nebo seniorů a kde žije nejvíce rodáků? Zajímá vás, jaké jsou demografické charak­teristiky obyvatel či technické charakteristiky domů a bytů ve vašem okolí nebo do jakých měst a v jaké intenzitě jezdí lidé z vaší obce do zaměstnání a do škol? Odpovědi na tyto otázky vám poskytne připravovaný Statistický geoportál ČSÚ.

První budou data ze sčítání

Český statistický úřad již brzy představí veřejnosti Statistický geoportál, který nabídne uživatelům zbrusu nový způsob vizualizace statistických výstupů. Bude se jednat o několik koncových mapových aplikací, jež umožní uživatelům zobrazit si vybrané statistické ukazatele či témata za nabízené či vlastnoručně vymezené území ve formě přehledných interaktivních map.

Výchozí podoba stránky statistického geoportálu

Statistický geoportál bude představovat novou platformu pro sdílení geograficky orientovaných sta­tistických dat, analytických výstupů a služeb. V první fázi půjde zejména o vizualizaci výsledků Sčítání 2021, pro jehož prezentační účely byl geoportál pri­márně vyvíjen. První, a tematickým obsahem nejrozsáhlejší uživatelskou aplikací bude Statistický atlas, který bude zobrazovat cenzová data za obyvatelstvo, domy, byty a později i za domácnosti pro tradiční územní jednotky v podobě tematických map (formou kartogramů a kartodiagramů). Uživatelé tak budou mít možnost porovnat si například věkovou strukturu obyvatel ve své obci se sousedními nebo zjistit, ve kterých oblastech Česka žije nejvíce cizinců či kde se postavilo nejvíce nových bytů. Bezprostředně po zprovoznění geoportálu si bude možné tematické mapy zobrazit od úrovně obcí a městských částí či městských obvodů statutárních měst, a dále také za správní obvody obcí s rozšířenou působností, okresy, kraje až po tzv. regiony soudržnosti (NUTS 2). Postupem času přibudou i menší statistické územní jednotky, složené z částí obcí či základních sídelních jednotek. Alternativu k velikostně i prostorově nesou­rodým územním jednotkám pak budou představovat souřadnicové sítě (grid), které nabídnou uživatelům prezentaci agregovaných statistických dat za pravidelné jednotky ve tvaru čtverce o shodné velikosti 1 x 1 km. Výhledově bude možné rovněž vizualizovat časové snímky tematických map, a porovnávat vývoj prostorového rozložení daného jevu v čase.

O dojížďce názorně

Zcela samostatná mapová aplikace byla vytvořena pro prezentaci cenzových dat o dojížďce obyvatel do místa pracoviště nebo školy. Aplikace, nazvaná prozaicky Dojížďka, zobrazuje směr a intenzitu dojížďkových a vyjížďkových proudů obyvatel a jejich rozdíl (saldo dojížďky) mezi vybranými administ­rativními jednotkami (obcemi, okresy, kraji apod.). Zjednodušeně řečeno si zájemci budou moci vyhledat a zobrazit, do jakých obcí nejvíce vyjíždějí za prací či za studiem obyvatelé z jejich obce a třeba jaký dopravní prostředek k tomu nejčastěji využívají. K dis­pozici bude i praktická informace o přibližném čase dojížďky mezi vybranou obcí a zdrojovými obcemi, z nichž do ní její obyvatelé dojíždějí a analogicky i čas vyjížďky z vybrané obce do cílových obcí, do kterých obyvatelé dané obce vyjíždějí.

Zobrazení dominantních dojížďkových proudů z vybrané obce v aplikaci Dojížďka

Georeporty na přání

Poslední, neméně uživatelsky zajímavou mapovou aplikaci pro veřejnost budou představovat Statistické georeporty umožňující získat statistické informace za uživatelem vymezené území nezávisle na běž­ném územním členění České republiky do administrativních nebo statistických jednotek. Zájmovou lokalitou tak může být území vymezené přírodním (např. záplavové zóny, radonové oblasti), civilizačním (např. hluk, emise) nebo socioekonomickým (mapování zákazníků či konkurence) jevem. Vymezení území bude možné provést pomocí obdélníku, nepravidelného polygonu, případně ručně zakreslené či parametricky zadané kružnice. Kvůli ochraně sta­tistické důvěrnosti neobdrží veřejní uživatelé u souborů s nízkými četnostmi statistické výsledky přesně za zakreslené území, ale dostanou agregovaná data za čtvercové buňky (gridy) 1 x 1 km, které na vymezené území zasahují. Výsledný dokument bude obsahovat mapu vymezeného území, tabulku s agregovanými číselnými hodnotami a grafy vyjadřujícími poměrové a četnostní charakteristiky vybraného tématu. Dostupný bude ve formě PDF či HTML souboru. Zpočátku bude možné takto zobrazovat základní ukazatele za obyvatelstvo, domy a byty ze Sčítání 2021, do budoucna se však počítá s rozšířením tematického obsahu i o další údaje, pocházející zejména ze soustavy statistických registrů.

Statistické georeporty nebudou k dispozici pouze jako mapová aplikace, ale rovněž jako webová služba určená pro užší okruh smluvních uživatelů. Přidaná hodnota této služby spočívá v maximálním možném prostorovém rozlišení podkladových dat, neboť půjde o mikroagregace navázané na adresní body, což zaručuje vysokou přesnost poskytovaných výstupů. Od zájemců o využívání výše uvedené služby bude proto vyžadováno uzavření smlouvy s jasně deklarovaným účelem užití služby a doložení dostupnosti bezpečnostního certifikátu.

Porovnání dvou tematických map ve Statistickém atlase

Rozšíření funkcí v budoucnosti

Statistický geoportál však nebude zahrnovat jen zmíněné mapové aplikace, ale poskytne konzumentům statistických dat i další užitečné služby. Bude zde například možnost vyhledávání, prohlížení a stahování souborů prostorových dat a jejich metadat v souladu s evropskou směrnicí INSPIRE*. Geoportál bude postupně rozšiřován i o další formy prezentace statisticko-geografického obsahu, jako jsou například mapy s příběhem, spojující interaktivní mapy s tematicky zaměřeným textovým a multimediálním obsahem nebo mapové dashboardy pro sledování průběžně se měnících statistických dat.
Geoportál je postaven na komerční platformě ArcGIS Enterprise vhodně doplněné open source technologiemi a komponentami vyvinutými na zakázku. Technologie ArcGIS od společnosti ESRI je celosvětově nejrozšířenější platformou GIS umožňující implementaci komplexního a škálovatelného geoportálového řešení. Jedná se o ucelený ekosystém produktů, služeb a datových zdrojů, což spolu s masivním využíváním ve výuce a aplikovaně i ve veřejném, soukromém nebo akademickém sektoru a s technologickou vyspělostí vytváří dobré výchozí předpoklady pro udržitelnost, ekonomiku a personální zajištění provozu. Zároveň jsou otevřeny široké možnosti dalšího rozvoje a integrace s okolními systémy.

Vývoj a implementace Statistického geoportálu trvaly zhruba jeden rok a celý projekt nyní vstupuje do závěrečné fáze. Dochází k posledním úpravám a ladí se jednotlivé funkce. Spolu s tím probíhá intenzivní plnění vstupních statistických a geografických dat a příprava a konfigurace tematického obsahu a mapových kompozic. Představení Statistického geoportálu veřejnosti lze proto očekávat v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku.

* Směrnice INSPIRE tvoří legislativní rámec a stanovuje obecná metodická a technická pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat. Hlavním cílem je poskytnout kvalitní a standardizované (harmonizované) prostorové informace pro vytváření a uplatňování společných politik na všech úrovních členských států EU.

Článek si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů