Data ze sčítání pro všechny

Aby sčítání lidu, domů a bytů splnilo svůj účel, je důležité umožnit přístup k jeho výsledkům co nejširšímu okruhu uživatelů.

Závěrečnou a nejviditelnější fází projektu Sčítání 2021 je diseminace výsledků. V průběhu dosavadních prací byl a stále je kladen důraz na naplnění potřeb širokého spektra uživatelů a dodržení jejich práva na svobodný přístup k informacím. Zároveň ale dbáme na zajištění ochrany důvěrnosti dat a také na splnění závazků vůči Eurostatu, který požaduje včasné dodání mezinárodně srovnatelných dat. Celosvětovým trendem je zvyšování dostupnosti a srozumitelnosti poskytovaných statistických informací, a to nejen směrem k odborné, ale také k široké veřejnosti. Zveřejňované výstupy ze sčítání proto využívají maximum nových technologických řešení a uživatelům nabízejí flexibilní a dynamické nástroje pro zobrazování.
Diseminace dat úzce souvisí s obsahem Sčítání 2021. Ten vychází z mezinárodních požadavků, a je ukotven v české legislativě, konkrétně v zákonu č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Základním východiskem diseminace je postupné zveřejňování definitivních výsledků. První představení zjištěných výsledků proběhlo na tiskové konferenci v lednu 2022. Zveřejněná data, zpracovaná později až do úrovně obcí a městských částí statutárních měst, umožňují porovnání s výsledky minulého sčítání z roku 2011 za tzv. obvykle bydlící obyvatelstvo.

V průběhu minulého roku a v prvním čtvrtletí letošního roku byla dále zveřejněna data za více než patnáct tematických okruhů ze statistiky obyvatelstva, údaje za domovní a bytový fond, za vybraná témata o hospodařících domácnostech a údaje o vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a škol. Stručná analýza již zveřejněných dat je předmětem samostatného článku Co prozradilo sčítání.

Časový průběh diseminace výsledků sčítání

Dokončení zpracování a začátek publikování (1. Q 2022)
Tisková konference k prvním definitivním výsledkům (leden 2022)
První výsledky v otevřených datech, územní detail (2. Q 2022)
Domovní a bytový fond, další charakteristiky obyvatelstva (3./4. Q 2022)
Hospodařící domácnosti, dojížďka (1. Q 2023)
Statistický geoportál pro veřejnost (2. Q 2023)

Webem to začíná, ale nekončí

Hlavním rozcestníkem ke všem informacím o Sčítání 2021 je webová stránka na adrese www.scitani.cz. Zde, v rubrice Výsledky, má uživatel možnost dostat se jednoduše ke zveřejněným datům v přehledné formě kartogramů nebo tabulek s doprovodnými komentáři v členění podle jednotlivých témat.

Významnou roli v prezentaci výsledků hrají taktéž grafické vizualizace, které vhodně doplňují tabulkové i textové výstupy. Součástí webu jsou rovněž metodické vysvětlivky, data za poměrové ukazatele či všechny prezentované tabulky ke stažení. Obsah webových stránek je k dispozici nejen v českém, ale i anglickém jazyce.

Pro diseminaci výsledků SLDB 2021 v podrobnějším územním členění je využívána zejména Veřejná databáze ČSÚ (zkráceně VDB) na webové stránce www.vdb.czso.cz. Dostat se k ní lze jednoduše také přes oficiální webové stránky úřadu. Ke zveřejňovaným tématům a jejich ukazatelům byly předem spočítány stanovené agregace věcných dimenzí pro různé územní úrovně. Nad agregovanými daty byly poté vytvořeny tabulky umožňující v některých případech interaktivní výběr parametrů, například podle věku či pohlaví. Přístup je opět podporován i v anglickém jazyce. Databáze zahrnuje mimo jiné také metodický popis zveřejněných údajů a dostupné metainformace.

Změna počtu obyvatel v krajích Česka (%)

Prezentační aplikace VDB nabízí několik základních možností přístupu k datům:
Statistiky – navigační strom s tematickými kapitolami a předdefinovanými tabulkami, vše o území – výstupy za vybraná témata a území, časové řady, vlastní výběr – interaktivní tvorba vlastní statistické tabulky, ukazatele – možnost zobrazit data pro zvolený ukazatel.
Paralelně s publikováním výstupů ve stávající VDB se zároveň připravují datové sady ze sčítání v podobě, ve které budou uživatelům k dispozici prostřednictvím nové diseminační platformy DataStat, jejíž spuštění se předpokládá ve druhé polovině letošního roku. Webová aplikace pro uživatelem definované výstupy bude umožňovat sestavení výsledných tabulek podle požadavků uživatele. Podobné aplikace fungují v řadě zemí nejen pro výsledky cenzů, ale i pro další statistické oblasti.

Stejně jako při minulém sčítání se připravují také data pro datové publikace. Výstupy ve formě publikací jsou vhodné nejen pro zkušené uživatele s dobrou orientací ve zveřejňovaných výsledcích, tedy se znalostí publikovaných tabulek, ale i pro ty uživatele, kteří se zatím v datových výstupech tolik neorientují. Většina publikací má elektronickou podobu, tištěné výtisky budou sloužit především v rámci informačních služeb, protože umožňují uživateli předložit o datech ze sčítání souhrnný přehled. Vedle datových publikací se výhledově počítá i s publikacemi analytickými.

Další úhel pohledu na statistická data představuje Statistický geoportál, na němž budou statistická data prezentována geoprostorově s využitím sofistikovaných nástrojů geografického informačního systému (GIS). Na jeho tvorbu je nyní kladen velký důraz. Zobrazení dat intuitivní a názornou formou pomocí online map uživatelé z řad široké veřejnosti zcela jistě uvítají. Komplexnímu představení tohoto projektu se věnujeme v samostatném článku Statistická data v prostoru.

Vzdělávání obyvatel Česka (%, věk 15+)

Doplňkovou možnost zpřístupnění dat ze sčítání, především těch nejzajímavějších, představují údaje prezentované prostřednictvím sociálních sítí nebo přes mobilní aplikaci ČSÚ, která je dostupná k užívání zdarma. Podrobnější informace o této platformě najdete v článku Sčítání v mobilu.

Důraz na srozumitelnost a názornost

Výše popsané diseminační kanály představují základní způsoby zveřejňování výsledků Sčítání 2021 a byly navrženy a vytvořeny tak, aby různým skupinám uživatelů umožnily co nejkomfortnější a nejrychlejší cestu k požadovaným informacím a výsledkům. Hlavním rozcestníkem je webová stránka www.scitani.cz, z níž je možné se velmi snadno a rychle dostat také k podrobným výsledkům Sčítání 2021 za nižší územní úrovně publikovaným ve Veřejné databázi ČSÚ.

V průběhu celé diseminace je kladen důraz na srozumitelnost a metodickou srovnatelnost výstupů, ale i na moderní grafickou formu. Do budoucna tedy bude hrát velmi významnou roli nový Statistický geoportál, který bude flexibilně reagovat na nejnovější evropské i světové trendy v diseminaci statistických dat. Statistiky ČSÚ se tak opět stanou přístupnější široké veřejnosti, a umožní snazší využívání v celé řadě odvětví.

Článek si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Sčítání lidu, domů a bytů