Statistika za mřížemi

Dominantní většinu vězňů v Česku tvoří muži v produktivním věku se základním nebo žádným vzděláním.

Vězeňská správa České republiky spravuje 25 věz­nic s 5 pobočkami, 10 vazebních věznic a 3 ústavy pro výkon zabezpečovací detence. K poslednímu dni roku 2022 v nich pobývalo 17 498 odsouzených osob, 1 438 obviněných a 116 chovanců detenč­ních ústavů. Personál Vězeňské správy čítal celkem 10 837 osob.

Důležité úkoly v českých věznicích plní také služební psi. K 31. prosinci 2012 jich zde pracovalo celkem 280, z nichž 113 bylo všestranných, 91 protidrogových a 76 s nedokončeným výcvikem nebo veteránů.

Počty vězněných a personálu Vězeňské služby ČR

Podíl mladistvých klesá

Do výkonu trestu odnětí svobody nastoupilo loni 9 219 osob, průměr za předchozích 10 let přitom činí 9 321 osob. Do vazby bylo vzato 3 722 osob a pobyt v detenčním zařízení zahájilo 9 osob. Pro­puštěno na svobodu bylo 10 153 osob, z toho 2 873 podmíněně.

Mezi odsouzenými jednoznačně převažují muži, je jich téměř 92 %. Z hlediska věku se nejvíce odsou­zených nachází v kategorii mezi 30 a 40 lety. Silné zastoupení mají i odsouzení ve věku od 25 do 50 let. Z nejméně početných věkových skupin pobývalo k 31. prosinci 2022 ve vězení 42 osob mladších než 18 let a 8 osob 80letých nebo starších. Podíl mladistvých na celkovém počtu odsouzených v posledních 11 letech nepřetržitě klesal z 0,69 % v roce 2012 na loň­ských 0,24 %.

Oproti celkové populaci v Česku mají ve vězení výrazně menší zastoupení nejstarší a nejmladší vě­kové skupiny a dominantní je generace odsouzených v produktivním věku.

Počty osob podle věku

Počty mladistvých mezi odsouzenými (k 31. 12. daného roku)

Polovina vězňů „sedí“ tři a vícekrát

Nejčastějším trestným činem, kterého se odsouzení dopustili, byla krádež. Trest za ni si v loňském roce odpykávalo 7 375 osob. Druhou příčku s 3 361 po- trestanými zaujalo maření výkonu úředního rozhodnutí a na třetím místě skončilo porušování domovní svobody s 2 575 odsouzenými. Za vraždu pobývalo loni v českých věznicích 1 034 osob a znásilnění mělo na svědomí 653 osob, včetně osmi žen.

Četnost vybraných trestných činů osob vykonávajících trest odnětí svobody (k 31. 12. 2022)

Doba, na kterou byli odsouzení zbaveni svobody, se nejčastěji pohybuje mezi jedním a dvěma roky, poměrně častý je rovněž pobyt za mřížemi v délce dvou až pěti let. Na 15 a více let bylo od- souzeno 519 osob, doživotní trest si odpykávalo 47 odsouzených. Nejvíce doživotně odsouzených bylo ve věku 45 až 50, resp. 55 až 60 let. V obou těchto věkových kategoriích se nacházelo po 12 osobách. Věkové rozmezí 50 až 55 let se týkalo 8 doživotně odsouzených osob, méně než 35 let bylo dvěma doživotním vězňům.

Zhruba třetina odsouzených pobývala ve vězení poprvé, něco málo přes 20 % absolvovalo svůj druhý trest odnětí svobody. Trojnásobná recidiva byla zaznamenána u 14 % vězňů a čtvrtý či další pobyt za mřížemi absolvovalo 31 % odsouzených. Více než desáté odnětí svobody se týkalo 272 uvězněných.

Z doživotně odsouzených bylo ve vězení poprvé 23 osob, podruhé 9, potřetí 3 a počtvrté 5. Pátý trest si odpykávali 3 doživotně odsouzení a šestý až devátý vždy po jednom.

Ve výkonu vazby strávilo k 31. prosinci 2022 více než 2 roky 7 obviněných, 1 až 2 roky 133 obviněných. Do 2 měsíců trvala vazba 474 obviněným, 2 až 4 měsíce 358 obviněným a mezi 4 měsíci až rokem ve vazbě pobývalo 466 obviněných.

Podle výzkumu prevalence užívání drog v české populaci, realizovaného Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, užilo nelegální drogu před nástupem do vězení alespoň jednou v životě 54 % odsouzených, v posledním roce 47 % odsouzených a v posledních třiceti dnech 38 % odsouzených.

Počty odsouzených podle délky nařízeného trestu

Vězni pracují a vzdělávají se

Více než polovina všech odsouzených má pouze zá- kladní vzdělání nebo základní vzdělání ani nedokončila. Další třetina jsou vyučení bez maturity. Matu- ritu má desetina odsouzených a vysokoškoláků jsou v českých věznicích jen necelá 2 procenta. Proti běžné populaci má tedy osazenstvo věznic výrazný vzdělanostní hendikep. Podle Sčítání lidu, domů a bytů 2021 tvoří největší část obyvatel Česka ve věku 15 a více let vyučení bez maturity a středoškoláci s maturitou. Každá z těchto skupin se na celku podílí zhruba 31 %. Vysokoškoláků je u nás 18 % a základní nebo žádné vzdělání má 13 % obyvatel.

Průměrná denní zaměstnanost v roce 2022 byla 7 255 odsouzených. V nepracovním provozu bylo zařazeno do vzdělávacích programů 735 odsouzených, do terapeutických programů 639 odsouzených a na práce bez odměny v rámci programu zacházení 510 odsouzených. Všechny uvedené programy slouží odsouzeným pro usnadnění budoucího uplatnění na pracovním trhu.

Průměrná měsíční odměna odsouzených v roce 2022 byla 6 197 Kč, což je o 388 Kč více, než během roku 2021.

Podíly osob podle dosaženého vzdělání

Nejvíc cizinců je ze Slovenska

K poslednímu prosinci loňského roku pobývalo v českých věznicích 1 459 cizinců, z nichž 32 % tvořili Slováci. Druhou nejpočetnější skupinou vězněných cizích státních příslušníků byli Ukrajinci (15 %) následovaní Vietnamci (11 %). Dále následovali Poláci (5 %), Rumuni, Moldavané a Srbové (všichni po 4 %). Rusům s 10 % patřila až 10. příčka žebříčku. Celkem u nás byli evidováni vězni ze 69 cizích zemí, včetně např. Nepálu, Jamajky, Paraguaye nebo Bangladéše.

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.