Co odhalila policie

V loňském roce počet trestných činů vzrostl, způsobená škoda naopak poklesla.

V roce 2022 bylo na území České republiky regist­rováno 181 991 trestných činů. Meziročně tak došlo k nárůstu o 28 758 skutků, tedy o 18,8 %. Zvýšení počtu kriminálních činů dává policie do souvislosti s úplným rozvolněním protipandemických opatření, která v letech 2020 a 2021 výrazně omezila pohyb osob ve veřejných prostorách. Poté, co byla všechna omezení zrušena, příležitostí pro páchání trestné činnosti opět přibylo.

Celková objasněnost včetně dodatečně objasně­ných skutků dosáhla úrovně 52,2 %, přičemž o rok dříve to bylo 57,3%. Klesající objasněnost je ovlivněna zejména narůstajícím podílem kriminality v kyber­prostoru, jejíž pachatelé se hledají mnohem obtížněji. Přestože registrovaná kriminalita vzrostla, celková způsobená škoda poklesla o více než 7 mld. Kč.

Počty registrovaných skutků celkové kriminality v České republice

Nárůst kriminality byl plošný

Nárůst kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích České republiky. Nejvíce, o 31, 6 %, se zvýšila v Karlovarském kraji, kde ale v absolutním počtu bylo spácháno nejméně trestných činů. K druhému nej­většímu nárůstu, o 27,5 %, došlo v Libereckém kraji.

Nejvyšší počet trestných činů vykázala Praha (40 704) následovaná Moravskoslezským krajem (21 884).

Kriminalita podle krajů

V posledních dvou letech výrazně rostou počty majetkově zaměřených trestných činů. Z nich se v roce 2022 nejrychleji zvýšilo množství neopráv­něných opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (o 94 %) a podvodů (o 71,7 %).

Objem násilné kriminality v loňském roce stoupl o 10,2 %, nejvyšší nárůst zaznamenaly vydírání (29,1 %), loupež (15,7 %) a úmyslné ublížení na zdraví (12,7 %).

Vražd evidovali kriminalisté v loňském roce celkem 150, což je o 45 více než v roce 2021. Jak však uvádí zpráva Policejního prezidia ČR, téměř polovina vražd byla ve stádiu pokusu. Motivem 76 vražd byly osobní vztahy, oběťmi vražd jsou v převážné většině osoby mající vztah k pachateli, zejména příbuzenský či partnerský.

Nárůst počtu násilných trestných činů zdůvodňuje Policie ČR negativními změnami současné společnosti, z velké části orientované především na materiální hodnoty. Policisté zaznamenávají zvýšené napětí ve společnosti, a s ním spojenou tendencí k silovému řešení problémů.

Počty vybraných kategorií trestních činů

Za loňským nárůstem mravnostní kriminality stojí kromě uvolnění protipandemických opatření a umožnění účasti potenciálních obětí i pachatelů na různých společenských akcích také postupná ztráta obav obětí trestnou činnost oznamovat. Díky tomu zůstává stále menší část mravnostních deliktů nehlášena a neřešena. Nejvyšší nárůst mravnostní kriminality byl v roce 2022 zaznamenán v kategoriích kuplířství (97,1 %), pohlavní zneužití v závislosti (56,8 %), dětská pornografie a zne­užití dítěte k ní (24,4 %) a znásilnění (13,8 %). K velmi výraznému poklesu došlo v souvislosti s ústupem pan­demie u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí (–72,9 %).

V oblasti drogové kriminality došlo jen k mírnému nárůstu evidovaných trestných činů. Za loňský rok bylo registrováno 4 200 skutků drogové kriminality, z nichž bylo objasněno 3 284. Nejvíce skutků dro­gové kriminality bylo zaznamenáno v Praze (809), ve Středočeském kraji (452) a v Moravskoslezském kraji (404).

Počty vražd a jejich objasněnost

Škody způsobené trestnou činností (mil. Kč)

Následkem války na Ukrajině a s příchodem ukra­jinských uprchlíků narostl v loňském roce počet trest­ných činů páchaných z nenávisti. Policie ČR zazna­menala v této oblasti 282 skutků, což je o 73 skutků více než v roce 2021 a o 142 více než v roce 2020. Tyto činy byly nejčastěji zaměřeny proti Ukrajincům (78 skutků) a proti Rusům a Rusínům (50 skutků).

Počet trestných činů spáchaných cizinci po po­klesu v covidovém roce 2020 loni opět strmě narostl a překročil dlouhodobý průměr o více než 20 %. Množství trestných činů spáchaných pachateli mlad­šími 18 let kopírovalo průběh celkové kriminality, a i když se v roce 2022 zvýšilo, úroveň z roku 2019 dosažena nebyla.

Počty registrovaných kriminálních skutků páchaných cizinci

Zločinci směřují do kyberprostoru

Hospodářská kriminalita vzrostla v roce 2022 o 9 % (1 127 skutků). Přesto počty hospodářských trestných činů ani zdaleka nedosáhly úrovně před pandemií co­vidu-19. Nejvýraznější meziroční nárůst byl evidován u trestných činů porušení práv k ochranné známce a jiným označením (117,4 %), podplácení (108,1 %), dotační podvod (87,7 %), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (78,1 %), porušení au­torského práva a práv souvisejících s právem autor­ským a práv k databázi (74 %) a neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (52,6 %).

V oblasti kybernetické kriminality policie již dlou­hodobě eviduje poměrně stálý a vysoký růst trestné činnosti. Do kyberprostoru se postupně přesouvá stále větší část skutků. V roce 2022 tvořila kriminalita pá­chaná v kyberprostoru 10,2 % z celkové registrované kriminality. Oproti roku 2021 bylo evidováno o 95 % těchto činů více. Jak upozorňuje policejní zpráva, pachatelé využívají stále sofistikovanější softwarové nástroje, které na jedné straně znesnadňují odhalení, na druhé straně obětem ulehčují zadání a potvrzení podvodné operace.

V řadě případů je trestná činnost v online pro­středí navázána na legalizaci prostřednictvím osob rekrutovaných inzeráty na sociálních sítích s nabídkou výhodného přivýdělku v oblasti kryptoměn.

Počty trestných činů spáchaných nedospělými pachateli

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.