Jak se vyvíjí objasněnost trestných činů v kyberprostoru?

Otázka objasněnosti kyberkriminality je poměrně složitá, obecně ale platí, že bývá nižší než u běžné kriminality. Trestná činnost v online prostředí je v podstatě otiskem té reálné.

Pro větší přehlednost je možné ji rozdělit do několika oblastí: podvodná jednání, hacking (pure cyber crime), mravnostní trestná činnost, násilné a nenávistné projevy, autorsko-právní delikty. Každá z těchto oblastí má samozřejmě svá specifika i rozdílnou objasněnost.

Například v oblasti mravnostní trestné činnosti v online prostředí je objasněnost obdobná té reálné (mezi 50 a 80 %). Naproti tomu v případě pod- vodných jednání je objasněnost celkově nižší, a to platí pro online i běžnou trestnou činnost. Právě obrovský nárůst podvodných jednání v online pro- středí ovlivnil i výslednou objasněnost celkové kybernetické kriminality.

Konkrétní výsledky k jednotlivým trestným činům nebo oblastem však nelze poskytnout, protože by byly zavádějící. Důvodem je souběh více trestných činů, typický pro trestnou činnost v online prostředí. Proto Policie ČR uvádí souhrnný počet registrovaných trestných činů v online prostředí.

Jak je patrné z tabulky, policii se daří objasňovat každoročně obdobný počet trestných činů. Bohužel však dochází ke strmému nárůstu kriminality v online prostředí, a to se odráží i v procentuálním vyjádření. Při objasňování online kriminality je zá- sadní rozdíl v tom, že pachatelé se nenacházejí na místě trestného činu. Bohužel, velmi často bývají i mimo jurisdikci České republiky. S tím souvisí i větší množství úkonů, které musí české i zahraniční orgány činné v trestním řízení vykonat. To vše se samozřejmě projeví v čase, který je na objasnění online kriminality vynaložen.

Registrované a objasněné skutky v České republice, celková kriminalita od roku 2016

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.