Průmysl v roce 2022

Průmyslová produkce v roce 2022 již dosáhla předcovidové úrovně. Meziročně však rostla jen velmi mírně.

V návaznosti na velice složité vnější i vnitřní ekono­mické a politické podmínky roku 2022 si ekonomická veřejnost mnohokrát položila otázku, zda a jak se s tím český průmysl vypořádal. Na to není snadné odpovědět, neboť v meziročním srovnání se mírný růst v některých měsících střídal s mírným poklesem v těch následujících. Souhrnný stav lze hodnotit jako stagnaci s náznakem mírného růstu. Výraznější růst byl zaznamenán jen výjimečně, a to navíc v těch mě­sících, kdy mu napomohla nízká srovnávací základna předchozího roku.

To však neznamená, že by ve většině průmyslových odvětví byl index průmyslové produkce blízký 100. Jeho hodnoty v různých odvětvích se značně odlišo­valy, a zároveň docházelo k výkyvům v průběhu roku.

Tahounem byl automobilový průmysl

Zatímco až do dubna 2022 byl zásadním limitujícím faktorem pokles automobilového průmyslu (tendence pokračující z 2. pololetí 2021) způsobený nedostatkem čipů a problémy v zásobování některými komponenty, od května 2022 se situace změnila, a automobilový průmysl (včetně výroby dílů a příslušenství pro motorová vozidla) se znovu stal hlavním tahounem celého průmyslu. Na rozdíl od dřívějších let nebylo tentokrát oživení v automobilovém průmyslu dopro­vázeno oživením v gumárenském a plastikářském průmyslu. Zároveň s tím došlo k zastavení růstu či prohloubení poklesu ve většině ostatních průmyslových odvětví. Zastavení růstu bylo patrné v průmyslu papírenském a chemickém i v průmyslu skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot. V posledně jmenovaném odvětví se již spíše jednalo o prohloubení poklesu, zvláště v energeticky náročném sklářském oboru. Energetická náročnost pak byla společným jmenovatelem odvětví, která prohlubovala svůj pokles. Jednalo se hlavně o výrobu základních kovů, hutnictví a slévárenství, dřevozpracující a kovodělný průmysl i některé obory potravinářského průmyslu.

Další zlom nastal v srpnu, kdy se výrazně urychlil meziroční růst automobilového průmyslu až na hod­noty přesahující 20 procent. Do značné míry to sice bylo ovlivněno nižší srovnávací základnou z předchozího roku, ale i tak, navzdory nevalné dynamice řady průmyslových odvětví, došlo v úhrnu za průmysl celkem k mírnému růstu. V této etapě automobilo­vému průmyslu nejúspěšněji sekundovala výroba elektrických zařízení, strojů a zařízení i počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

V kumulaci za leden až prosinec 2022 celková průmyslová produkce meziročně vzrostla o 2,5 %. Největší podíl na tom měl již výše zmiňovaný automobilový průmysl (příspěvek +2,05 procentního bodu, meziroční růst o 11,8 %) následovaný výro­bou elektrických zařízení (+0,50 p. b., růst o 6,7 %) a strojů a zařízení (+0,41 p. b., růst o 5,1 %). U vá­hově méně významných odvětví zpracovatelského průmyslu poměrně vysokou dynamiku (převyšující 8 %) zaznamenaly oděvní, kožedělný a farmaceutický průmysl. Za zmínku stojí i více než devítiprocentní růst těžby a úpravy černého a hnědého uhlí. Po před­chozím desetiletí permanentního poklesu byla tato změna způsobena zvýšenou poptávkou po uhlí coby relativně dostupné domácí energetické surovině. Na­opak největší záporné příspěvky zaznamenala odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizova­ného vzduchu (–0,30 p. b., meziroční pokles o 2,9 %), výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství (–0,24 p. b., pokles o 8,3 %) a výroba kovových kon­strukcí a kovodělných výrobků (–0,23 p. b., pokles o 2,2 %). K citelnému meziročnímu propadu průmy­slové produkce zhruba o 7 % došlo také v dřevozpra­cujícím průmyslu a ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení.

Meziroční změna průmyslové produkce ve vybraných odvětvích zpracovatelského průmyslu (%, 2022)

Náklady rostou rychleji než tržby

V roce 2022 produkce průmyslu jako celku dosáhla předcovidové úrovně roku 2019, resp. ji mírně pře­konala o 1,4 %. Odvětvová struktura průmyslu se za tu dobu změnila ve prospěch farmaceutického, papírenského a ostatního zpracovatelského průmy­slu, úroveň roku 2019 však již v roce 2022 překonal i automobilový průmysl a některá navazující odvětví, například výroba elektrických zařízení.

I v nejbližším období čekají průmysl složité úkoly spočívající ve vyrovnání se s růstem cen energií a ma­teriálů a dostupností některých komponentů. Růst nákladů v průmyslu byl totiž již v roce 2021 značný, a to z hlediska výše jmenovaných faktorů šlo vlastně jen o rok tréninkový. Přitom např. výkonová spotřeba ve své meziroční dynamice v celém průmyslu před­stihovala růst tržeb o 4 procentní body. A v energe­ticky náročných odvětvích výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství i výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků tento rozdíl dosahoval při­bližně 6 procentních bodů.

Významným rysem českého průmyslu je také jednoznačná dominance automobilového průmy­slu. Jak je patrné i z dat roku 2022, na úspěšnosti či neúspěšnosti tohoto odvětví do značné míry závisí dynamika celého průmyslu. A právě pro toto od­větví jsou již na počátku roku 2023 avizovány velké problémy spočívající v opětovných nedodávkách ně­kterých důležitých surovin a komponentů a v dalším narušení vazeb v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.