Online tržiště získávají na oblibě

Tuto platformu využívají k prodeji svých služeb zejména podniky působící v cestovním ruchu.

Prostředí webových stránek slouží firmám nejen k jejich prezentaci a zviditelnění, ale také ke komu­nikaci se zákazníky nebo s obchodními partnery. Návštěvníci firemních webů zde často naleznou zá­kaznickou podporu, například v podobě chatu se zaměstnancem nebo s chatovacím robotem, mohou zde rovněž prohlížet nabídku volných pracovních míst a další důležité informace. Stále většího významu ovšem nabývá i online prodej, své zboží nebo služby nabízí online již velké množství firem. Uskutečňo­vat online prodej mohou podniky prostřednictvím jejich vlastních webových stránek nebo mobilních aplikací, a také nabízením zboží či služeb na online tržišti nebo prostřednictvím partnerského prodeje. Tržby získané z online prodejů tvoří nezanedbatelnou součást celkových podnikových tržeb.

Přes vlastní web či aplikaci prodává pětina firem

Firemní webové stránky nebo mobilní aplikaci, ve kte­rých je možné zadat online objednávku produktu nebo rezervaci poskytovaných služeb (např. e-shop), měla v Česku v roce 2021 pětina podniků s 10 a více zaměstnanci. Častěji takto prodávají velké podniky s více než 250 zaměstnanci, v roce 2021 to bylo 27 % z nich. Svůj e-shop nebo prodejní mobilní aplikaci měly v roce 2021 nejčastěji cestovní agentury nebo kanceláře (70 % podniků v tomto odvětví), podniky nabízející ubytování (59 %), podniky zabývající se vy­dáváním knih, novin, časopisů nebo softwaru (58 %), výrobou nápojů anebo podniky působící v teleko­munikačních činnostech (v obou odvětvích shodně 47 % podniků).

Podniky prodávající online (% z celkového počtu podniků s 10 a více zaměstnanci)

Přes online tržiště se prodává hlavně ubytování

Online tržiště neboli marketplaces jsou dalším on­line prodejním kanálem pro podniky, které nechtějí budovat a provozovat vlastní e-shop. Jedná se o on­line prodejní portály, kde zprostředkovatelé zákazní­kům nabízejí zboží nebo služby od mnoha různých, zpravidla menších prodejců. Můžeme si je předsta­vit jako virtuální obchodní domy, v nichž zákazníci seženou téměř vše na jednom místě. Nemusejí tak procházet mnoho webů, a porovnávat různé zboží a ceny. Do online tržišť řadíme i tzv. partnerský pro­dej, který se se rozšířil hlavně v posledních letech. Funguje tak, že firmy nabízejí své zboží nebo služby na webu (e-shopu) velkého internetového prodejce, který za to získává domluvenou provizi. U nás tento prodej provozují např. Alza Marketplace, Heure­ka!shops, Mall Partner (polské skupiny Allegro) nebo české online tržiště s módou Zoot.

Každému účastníku online prodeje přes market­place plynou jisté benefity. Obchodník vstupující na online tržiště nebo do partnerského prodeje vy­užívá již existující sítě klientů prodejce-zprostřed­kovatele, zavedený prodejní portál zastřešuje rovněž marketing, propagaci, vyřizování objednávek, rekla­mace, platební brány nebo zákaznický servis. Zpro­středkovatel má z těchto prodejů provizi a rychleji roste a zákazník získává přístup k velkému množství produktů na jednom místě.

V roce 2021 prodávalo v Česku na online tržištích celkem 5 % podniků s 10 a více zaměstnanci. V roce 2016 to byla 3 % podniků. Působení na online tržištích se výrazně liší v závislosti na převažující ekonomické činnosti firem. Dlouhodobě zde prodává nejvíce fi­rem z odvětví ubytování (52 % v roce 2021). S vel­kým odstupem pak následovaly subjekty zabývající se pronájmem automobilů, strojů či jiných zařízení (15 % v roce 2021) anebo prodejem automobilů či jejich opravami (11 %).

V Česku znají lidé již dlouhé roky největší celo­světovou platformu Booking.com, sloužící k online rezervaci ubytování. Na výběr je zde téměř 30 mi­lionů evidovaných ubytovacích jednotek. Zčásti to vysvětluje, proč se přes online tržiště daleko nejvíc prodává právě ubytování. Mezi další v Česku známá online tržiště patří Dáme jídlo (v roce 2023 proběhl rebrand na Foodora), největší český portál s aukcemi Aukro nebo německá módní tržiště Zalando a About You. Působí zde i americké prodejní portály Amazon, eBay nebo čínský Aliexpress.

Ukazuje se, že na prosperitu e-shopů a online tržišť v některých odvětvích mohla mít vliv koronavirová epidemie. Během ní u nás zaznamenal značný nárůst rozvoz jídla z restaurací i zboží zakoupeného online a začal být masivněji využíván partnerský prodej u zavedených velkých e-shopů.

Způsob online prodeje podniků v Česku v roce 2021 (% podniků s 10 a více zaměstnanci prodávajících online)

Tři skupiny online prodejců

Podniky, které v roce 2021 uskutečnily online prodej, lze podle způsobu prodeje rozdělit do tří skupin. Nej­více podniků (76 %) prodávalo pouze přes své vlastní webové stránky nebo mobilní aplikace a nevyužívalo online tržiště. Jednalo se převážně o subjekty půso­bící v automobilovém průmyslu (98 % podniků), v elektronickém průmyslu (92 %) nebo v činnostech v oblasti IT (90 %). Druhá, početně mnohem menší skupina podniků (22 %), realizovala v roce 2021 on­line prodeje jak přes vlastní e-shop (webové stránky) nebo mobilní aplikaci, tak také prostřednictvím on­line tržiště. Nejvíce podniků v této skupině náleží do odvětví ubytování (81 %). Do třetí skupiny, která realizovala elektronický prodej pouze prostřednictvím online tržiště, nikoli přes vlastní web nebo mobilní aplikaci, se řadilo pouze 2,5 % firem. Převládající odvětví ekonomické činnosti v této skupině podniků bylo doprava a skladování (13 %).

Podniky s 10 a více zaměstnanci v Česku využívají možnost prodávat přes silnější partnery také z toho důvodu, aby dostaly nabídku svých produktů i k zá­kazníkům v zahraničí. Data ČSÚ ukazují, že více než 60 % podniků, které v roce 2021 prodávaly přes online tržiště, uskutečnilo prodej do zemí EU a 27 % těch, které prodávaly přes online tržiště, mělo zákaz­níky ze zemí mimo EU. Naproti tomu podniky, které v roce 2021 nabízely své zboží či služby přes vlastní webové stránky nebo mobilní aplikaci, prodávaly zákazníkům v zahraničí méně často. Zákazníky v ze­mích EU našla v roce 2021 polovina z nich, a mimo Unii 15 % podniků.

Podniky, které v roce 2021 prodávaly přes vlastní web nebo mobilní aplikaci

V e-shopech jsme nadprůměrní, s online tržišti zaostáváme

Relativní zastoupení firem v Česku, které v roce 2021 prodávaly přes vlastní webové stránky nebo mobilní aplikaci, bylo vyšší než průměr Evropské unie. S 20 % takových podniků se Česko umístilo na 11. místě evropského žebříčku, průměr Unie činil 17 %. První příčky patřily podnikům v Irsku (31 %), ve Švédsku (28 %) a na Maltě (28 %), naproti tomu nejméně často tímto způsobem prodávaly podniky v Rumunsku (8 %).

Podíl podniků v Česku, které prodávají přes on­line tržiště, je ovšem v rámci EU jeden z nejnižších. Průměr za evropskou sedmadvacítku byl za rok 2021 v tomto ukazateli 9 % podniků. Výrazné prvenství pa­tří Litvě, kde v roce 2021 přes online tržiště prodávalo 26 % podniků. S velkým odstupem pak s 12% podí­lem následují podniky na Maltě, ve Španělsku nebo na Kypru. Méně podniků než v Česku prodává přes online tržiště v Estonsku, Lucembursku, ve Francii nebo v Rumunsku.

Podniky, které v roce 2021 prodávaly přes online tržiště (%)

V tržbách dominuje vlastní web či aplikace

Prodeje přes webové stránky, mobilní aplikace nebo tržiště se v roce 2021 podílely na celkových tržbách všech podniků s 10 a více zaměstnanci v Česku 8,5 %. Dominantních 92 % z nich tvořily tržby z prodejů přes vlastní web nebo mobilní aplikaci a na tržby z pro­dejů přes online tržiště zbývalo jen 8 %. Převaha tržeb z prodejů přes vlastní e-shop nebo aplikace podniků není v Česku ojedinělá, ale ve větší či menší míře se projevuje ve všech ostatních zemích v Evropské unii. U nás je však vyšší než v průměru za EU27, kde po­měr tržeb z prodejů přes vlastní e-shop nebo mobilní aplikaci k tržbám z prodejů přes online tržiště činil 84 : 16 %. Největší část tržeb z prodejů přes vlastní webové stránky měly v roce 2021 z evropských zemí podniky v Estonsku (97 %), naopak největší příspěvek tržeb z prodejů přes online tržiště vykázaly podniky v Bulharsku (40 %) nebo v Litvě (35 %).

Z hlediska odvětví měly v Česku v roce 2021 nej­vyšší relativní podíl tržeb z prodejů uskutečněných přes vlastní web nebo mobilní aplikaci cestovní agen­tury a kanceláře. U nich tvořil příspěvek tržeb z pro­dejů přes vlastní webové stránky, e-shop nebo mobilní aplikaci 97 % a z prodejů přes online tržiště jen 3 %. Naproti tomu výrazný podíl tržeb získaných z pro­dejů přes online tržiště vykazuje u podniků v Česku odvětví ubytování. Zde tržiště v roce 2021 generovala 49 % tržeb, zatímco tržby z prodejů přes vlastní web, e-shop nebo mobilní aplikaci tvořily 51 %.

Struktura tržeb podniků z prodejů online v roce 2021 (%)

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie