Zkusila to čtvrtina

Rizikových uživatelů drog je v Česku téměř 45 tisíc.

Alespoň někdy v životě okusilo nějakou nelegální drogu zhruba 26 % obyvatel Česka ve věku 15 a více let. Z dospívajících ve věku 15–16 let to bylo 29 %. Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou u nás konopné látky, které někdy v životě vyzkoušelo 21–34 % osob. Následují halucinogenní houby, s nimiž má zkušenost 5–6 % populace. Extázi někdy v životě užilo 4–5 % a pervitin (nebo amfetaminy) shodně s kokainem uvádějí 2–3 % osob. Uvádí to zpráva o nelegálních drogách v České republice, vyhotovená v roce 2022 Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti (NMS).

Dívky se vyrovnají chlapcům

Míra užití nelegálních drog je výrazně vyšší mezi muži a u mladých lidí do 34 let.

Aktuální počet lidí užívajících drogy rizikově je odhadován na 44,9 tisíce. Z nich nejvíce (34,7 tis.) užívá pervitin. Následují opioidy (10,2 tis.), zejména buprenorfin (5,3 tis.) a heroin (3,1 tis.). Injekčně užívá drogy odhadem 40,5 tisíce lidí.

Z dlouhodobého hlediska je patrná stabilní míra užívání konopných látek v obecné populaci ve věku 15–64 let i mezi mladými dospělými ve věku 15–34 let, s náznakem mírného poklesu v posledních letech. Zatímco míra rekreačního užívání konopí významně klesá s věkem respondentů, užívání této drogy z dů­vodu samoléčby ve stáří naopak roste. Nejvyšší je ve věkových skupinách 55–64 let a zejména 65+ let.

K mírnému poklesu došlo v užívání extáze, pervi­tinu nebo amfetaminů, ale i kokainu a halucinogen­ních hub mezi mladými lidmi. Za nepříznivou lze označit skutečnost, že dochází k vyrovnávání rozdílů v míře užívání konopných látek mezi chlapci a dív­kami. V posledních třech letech byla prevalence mezi dívkami ve srovnání s chlapci dokonce nepatrně vyšší.

Ke skokovému nárůstu užívání drog mezi mládeží dochází po přechodu ze základních škol na školy střední. Prevalence u středoškoláků je ve srovnání s žáky základních škol 3–10krát vyšší.

Prevalence užití nelegálních drog v obecné populaci (%)

Drogy poškozují zdraví a berou životy

Mezi nejvýznamnější negativní zdravotní dopady rizikového užívání nelegálních drog patří infekční nemoci a předávkování.

Nejčastěji se mezi uživateli drog přenáší virová he­patitida typu C, které bylo u nás v roce 2021 hlášeno 662 nových případů, z nichž 313 (47,3 %) tvořili dro­gově závislí. Virovou hepatitidou typu B onemocněl jeden uživatel drog z celkových 17 případů. Virem HIV se ve spojitosti s aplikací drog ročně nakazí zhruba 5–9 osob, přičemž v roce 2021 bylo celkem hlášeno 233 nových případů onemocnění způsobe­ného tímto patogenem.

Uživatelé nelegálních drog se ale potýkají i s pro­blémy v oblasti duševního zdraví. Mezi ty nejčas­tější patří psychotické stavy a depresivní a úzkostné poruchy. Podle odhadů NMS trpí nějakou duševní poruchou zhruba polovina klientů adiktologických pracovišť v Česku.

Smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky bylo v roce 2021 zaznamenáno celkem 64. Ročně je zaznamenáno dalších 130–150 úmrtí pod vlivem nelegálních drog a psychoaktivních léků, z toho nejvíce v důsledku nemocí (31 %), nehod (26 %) a sebevražd (25 %). Pro nefatální intoxikaci způsobenou nelegálními drogami je ročně hospitalizováno přibližně 200 pacientů, užití nelegálních drog je ročně hlášeno asi u 1–2 % všech úrazů v ČR. V posledních deseti letech také roste počet dopravních nehod, kdy viník byl pod vlivem nelegálních drog.

Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu (mil. Kč)

Drogy a kriminalita

V roce 2021 bylo registrováno 4 196 primárních drogových trestných činů. Trestní řízení je dlouhodobě nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mezi stíhanými představují největší podíl osoby zadržené v souvislosti s pervitinem (48 %) a konopnými látkami (42 %).

Odsouzeno za primární drogové trestné činy bylo 2 597 osob, nejčastěji za nedovolenou výrobu, pašo- vání a prodej pervitinu a konopných látek. Nejčastěji uloženou hlavní sankcí bylo podmíněně odložené odnětí svobody.

Pod vlivem nelegálních drog bylo spácháno 4,5 tisíce trestných činů, tj. 6 % z objasněných trestných činů. Pachatelé se nejčastěji dopustili trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství. Informační systém evidence přestupků Ministerstva spravedlnosti eviduje ročně 7 tisíc přestupků na úseku návykových látek.

Výdaje VZP na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek a počty ošetřených pojištěnců

Kolik za drogy platíme

V roce 2021 činily výdaje z veřejných rozpočtů na politiku v oblasti závislostí 2 457,7 mil. Kč, což je o 160,1 mil. Kč více než v předchozím roce. Výdaje státního rozpočtu byly meziročně navýšeny na 2 008,4 mil. Kč a výdaje krajských rozpočtů na 364,6 mil. Kč. Pouze u výdajů obcí došlo ke sní- žení na 84,6 mil. Kč.

Výdaje českých domácností za nelegální drogy tvoří v posledních letech přibližně 10 mld. Kč ročně. To odpovídá cca 0,5 % všech výdajů domácností, a je to desetkrát méně než výdaje za alkohol a tabák.

Zdroj: Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost