30 let po rozvodu

Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je stále velmi intenzivní.

Letos si připomínáme 30 let od rozdělení Českoslo­venska a vzniku samostatné České republiky. Pro zahraniční obchod Česka i Slovenska to znamenalo také vytvoření nového obchodního partnera, a tím také otevření nových vývozních příležitostí a do­vozních potřeb.

Obchodní bilance je stále kladná

Obchodní vazby mezi oběma zeměmi byly silnější ze­jména v počátečních letech po rozdělení. Postupně se jak Česko, tak i Slovensko začaly orientovat i na jiné partnery a během prvních pěti let docházelo k vý­raznějšímu snižování podílu vzájemné česko-slo­venské obchodní výměny na celkovém zahraničním obchodu. Po vstupu obou zemí do Evropské unie se situace ustálila, a již několik let tvoří vývoz na Slo­vensko 9 až 10 % celkového exportu z Česka. Podíl Slovenska na celkovém dovozu se drží na úrovni kolem 5 %.

Z hlediska vývozu zboží si Slovensko dlouhodobě udržuje postavení našeho druhého největšího ob­chodního partnera. Prvenství mezi zeměmi, do nichž míří český export, stále patří Německu. V průběhu let se však změnil podíl vývozu na Slovensko na cel­kovém českém exportu, a to z 19,7 % (ve finanč­ním vyjádření 83,2 mld. Kč) v roce 1993 na 10,1 % (ve finančním vyjádření 445,1 mld. Kč) v roce 2022. Hodnota celkového vývozu zboží z České republiky je dnes oproti roku 1993 přibližně desetinásobná.

Struktura vývozu zboží z Česka na Slovensko (%)

Na rozdíl od poměrně stabilní situace na straně vývozu, došlo na dovozní straně během 30 let k vět­ším změnám. Slovensko o svou pomyslnou stříbrnou příčku z roku 1993 přišlo, a postupně se propadalo až na místo páté. Jeho podíl na celkovém dovozu zboží do České republiky se snížil z počátečních 15,9 % na současných 4,9 %. V peněžním vyjádření ovšem došlo k více než trojnásobnému navýšení ze 67,7 mld. Kč na 224,6 mld. Kč.

Po celou dobu od rozdělení si s naším východním sousedem udržujeme kladnou obchodní bilanci. Za uplynulých třicet let se její přebytek navýšil čtrnác­tinásobně, z původních 15,5 mld. Kč na 220,5 mld. Kč.

Struktura dovozu zboží ze Slovenska do Česka (%)

Nejčastěji prodáváme a kupujeme stroje a dopravní prostředky

Ve zbožové struktuře českého vývozu na Sloven­sko dominují i po třiceti letech stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl se dokonce zvýšil z jedné čtvrtiny v roce 1993 na současnou třetinu. V abso­lutním vyjádření to znamená nárůst z 22,0 mld. Kč na 147,8 mld. Kč. Druhé místo patří minerálním pa­livům a mazivům se 17 %, oproti 10 % v roce 1993. Třetí nejdůležitější skupinou jsou pak tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu.

Stroje a dopravní prostředky tvoří hlavní komo­ditní skupinu i na straně dovozu ze Slovenska. Zaují­mají stejně jako u vývozu 33 %, a jejich podíl se za tři dekády zvýšil o 8 procentních bodů, v hodnotovém vyjádření z 16, 9 mld. Kč na 74,3 mld. Kč. U tržních výrobků tříděných podle materiálu došlo naopak k poklesu podílu z 34 % na 27 %. Třetí místo zaují­mají stabilně chemikálie a příbuzné výrobky, v jejichž případě klesl podíl na celkovém dovozu ze Slovenska z počátečních 14 % na dnešních 11 %.

Významnou úlohu ve vzájemné obchodní výměně hrají po celou dobu samostatné existence obou zemí motorová vozidla a jejich díly. V kategorii osobních automobilů bylo od nás na Slovensko za třicet let vy­vezeno více než 918 600 vozidel, zatímco ze Slovenska k nám jich putovalo téměř 193 400. Slovensko bylo rovněž vždy jedním z největších dovozců českého piva. Nejvíce piva putovalo z Česka na Slovensko v roce 2022, a Slovensko tak postoupilo na první příčku v žebříčku exportu piva dle jednotlivých zemí, a odsunulo na druhé místo dosavadního lídra Ně­mecko. Od počátku vzájemného obchodování se Slovenskem zůstává stálicí také vývoz a dovoz léčiv, mezi tradičně dováženými komoditami ze Sloven­ska si přední místa udržují i válcované výrobky ze železa. Svou pozici naopak z českých exportních ar­tiklů ztratily černé a hnědé uhlí, klenotnické výrobky či některé druhy cukrovinek, na straně dovozu pak cihly a tvárnice či příze s vysokou houževnatostí. Nově na seznam častěji vyváženého zboží přibyly např. telefonní přístroje včetně mobilních.

Zahraniční obchod mezi Českem a Slovenskem s osobními automobily (ks)

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby